پی گیری اعلام وصول وخروج کالای صادراتی

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 و99383/233 مورخ 3/6/93 و 153368/362 مورخ 21/8/93 موضوع تاکید بر پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز ، کالای صادراتی با توجه به ایجاد امکان درج اطلاعات اظهار نامه های صادراتی و فراخوانی اطلاعات مذکور توسط گمرکات مبدا و مقصد از طریق سامانه جامع امور گمرکی ،دستور فرمایید چنانچه اعلام خروج کالای موضوع اظهار نامه های مورد اشاره در سامانه مورد نظر ثبت نگردیده است به قید فوریت ضمن پیگیری مجدد و مستمر تا حصول نتیجه و ثبت کلیه اعلام خروجهای جاری و سنوات قبل ، در سامانه مذکور اقدام و ضمن اقدام قانونی باهماهنگی مرکز جرایم سازمان یافته در خصوص کالاهای صادراتی که اعلام خروج نگردیده است هرگونه مشکل سیستمی احتمالی را راسا به دفتر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس و طی رونوشتی این دفتر رانیز مطلع نمایند .
مجددا تاکید میگردد پیگیری اعلام وصول وخروج کالا ( پیگیری علت عدم خروج کالا وثبت در سامانه ظرف مهلت قانونی) از وظایف گمرک مبدا ومقصد بطور توامان بوده ومسئولیت اولیه پیگیری جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتی که محموله آن خارج نشده باشد بر عهده گمرک مبدا میباشد.
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به کلیه گمرکات تابعه وواحدهای تحت امر ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.