برچسب: FDI

  • FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی

    FDI علامت اختصاری Foreign Direct Investment به معنای سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. FDI براساس تعریف کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه (آنکتاد¹) عبارت است از ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکتها و ..). واقع در کشور دیگر، به نحوی…