FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی

FDI علامت اختصاری Foreign Direct Investment به معنای سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

FDI براساس تعریف کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه (آنکتاد¹) عبارت است از ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکتها و ..). واقع در کشور دیگر، به نحوی که این منافع پایدار دلالت بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم از یکسو و موضوع سرمایه گذاری از سوی دیگر دارد. همچنین مدل سرمایه گذاری به گونه ای است که سرمایه گذار بر مدیریت موضوع سرمایه گذاری تأثیرگذار است ( به این مفهوم که کل یا بخشی از کنترل شرکت در اختیار وی است ) و حداقل 12 درصداز سهام شرکت را در اختیار دارد. بدیهی است کلیه معامالت 2 آتی بین شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای پذیرنده FDI، نیزدر طبقه بندی معامالت FDI واردمیشود.

این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

پی نوشت ها : 

1. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT,2007