ضوابط و مقررات صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 94

94813/170
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 94
باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره 27646/210/94 مورخ 7/5/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 746/501/94مورخ 8/4/94 قائم مقام محترم وزیرجهاد کشاورزی موضوع اعلام ضوابط صادرات گیاهان دارویی ، صنعتی و عطری درسال 1394 ارسال و اعلام می دارد:
1- اقلام غیر مجازبرای صادرات (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند 1 (نامه پیوستی صدرالذکربشماره 746/501/94مورخ 8/4/94) با توجه به اینکه گونه های مزبور جزو گونه های تهدید شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب میگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع می باشد .
تبصره؛ صادرات سقز سنواتی (قبل ازسال 1391 ) که دارای اصل گواهی حمل وفیش پرداختی بهره مالکانه مورد تأیید اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری مبدأ باشند بااخذ مجوزوزارت جهاد کشاورزی بلامانع است .
2- اقلام مجاز مشروط : به غیر از گونه های ممنوعه ( موضوع بند ا نامه فوق الذکر) صادرات اقلام مزبور مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
لازم به ذکر است بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصلهای 6 و7جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می باشد.
متذکر میشودبراساس بخشنامه ردیف 58 مورخ 3/2/85 و ردیف 274 مورخ 9/10/88 صادرات پیاز زعفران ممنوع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه
گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
رونوشت :

1- جناب آقای نادری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقای باغ عنایت مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار مقام محترم ریاست کل
3- جناب آقای حسینی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی
4- جناب آقای دکتر مدرسی مدیرکل محترم دفتر ساماندهی وتوسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی جهت آگاهیرونوشت :

1- جناب آقای نادری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقای باغ عنایت مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار مقام محترم ریاست کل
3- جناب آقای حسینی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی
4- جناب آقای دکتر مدرسی مدیرکل محترم دفتر ساماندهی وتوسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی جهت آگاهیرونوشت :

1- جناب آقای نادری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقای باغ عنایت مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار مقام محترم ریاست کل
3- جناب آقای حسینی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی
4- جناب آقای دکتر مدرسی مدیرکل محترم دفتر ساماندهی وتوسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی جهت آگاهی

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی