صادرات گاز مایع (پروپان و بوتان ) صرفا پس از اخذ مجوز از وزارت نفت

96987/171
ناظرین / مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 437 مورخ 26/11/89 موضوع ضوابط صادرات گاز مایع (به صورت تفکیکی و یا ترکیبی ) بپیوست تصویر نامه شماره 29264/210/94 مورخ 14/5/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و تاکید میگردد صادرات گاز مایع (پروپان و بوتان ) صرفا پس از اخذ مجوز از وزارت نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی این دفتر ) و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد.