شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تسهیلات صادرات مشتقات نفتی

دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیش گیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و رویه اجرایی مصوب ذی‌ربط و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر «پرهیز از خام‌فروشی»، «اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا» و « تسهیل صادرات » اعلام می‌کند.

اعطای تسهیلات صادراتی به کلیه اشخاص حقوقی (بازرگانی/تولیدی)متقاضی و فعال در امر صادرات محصولات و مشتقات نفتی منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات ذیل بدون هیچگونه محدودیتی انجام می‌پذیرد:

الف) شرکت‌های تولیدی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. ارائه‌ گواهی استاندارد ملی برای محصولاتی که تابع استاندارد اجباری هستند و انجام ‌استانداردسازی(کدگذاری) سایر ‌محصولات (مختص شرکت‌های تولیدی).
3. تصویربرابر‌اصل شده شناسنامه‌( تمام صفحات)‌وکارت‌ملی‌مدیرعامل،‌اعضای هیأت مدیره و‌بازرسین شرکت‌(پشت و‌رو).
4. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
5. . تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
6. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
7. تصویر برابر اصل شده آخرین پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی (اصلاحی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت).
8. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ( تمام صفحات).
9. ارائه تصویر برابر اصل شده سه مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی یک سال فعالیت تولیدی از زمان صدور پروانه بهره برداری).
10. ارائه تصویر برابر اصل شده یک مورد اظهارنامه صادراتی به میزان حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی سه سال فعالیت تولید از زمان صدور پروانه بهره برداری).
11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
12. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
13. تصویر قبوض برق واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر قبوض آب واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
15. تصویر قبوض گاز واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
16. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان (مربوط به 3 ماه اخیر).
17. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

ب)شرکت‌های بازرگانی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. تصویر‌برابر اصل شده شناسنامه‌(تمام صفحات)‌و کارت ملی‌ مدیرعامل،‌ اعضای هیأت مدیره‌ و‌ بازرسین شرکت‌ (پشت‌ و ‌رو).
3. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
4. تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
5. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
6. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت (تمام صفحات).
7. تصویر برابر اصل شده پنج مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 2 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
8. تصویر برابر اصل شده دو مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 4 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
9. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
10. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
11. تصویر قبوض برق دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
12. تصویر قبوض آب دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
13. تصویر قبوض گازدفتر مرکزی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان ( مربوط به 3 ماه اخیر).
15. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

با عنایت به اینکه مجوزهای مربوطه دارای اعتبار یکساله است، لذا متقاضیان تمدید مجوزهای مذبور باید حداقل 45 روز قبل از اتمام دوره مجوز (تسهیلات صادراتی) دارای شرایط مذکور بوده و نسبت به تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه‌ی ستاد اقدام نمایند:

1. خاتمه استانداردسازی(کدگذاری) محصولات (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
2. کپی برابر با اصل آخرین پروانه بهره برداری اصلاح شده (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
3. کپی برابر با اصل آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (مندرج در روزنامه رسمی).
4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای جدید هیئت مدیره.
5. تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدیدهیئت مدیره.
6. ارائه مفاصا حساب مالیاتی یک سال اخیر.
7. کپی برابر با اصل شده اظهارنامه‌های صادراتی، مربوط به دوره مجوز تسهیلات صادراتی.
8. تصویر برابر با اصل شده آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت.
9. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.