میزان عوارض صادراتی قراضه فلزات

بسمه تعالی
21039/43
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 529مورخ 10/12/92موضوع عوارض صادراتی شمش حاصل ازقراضه کلیه فلزات باعنایت به جوابیه شماره 53812مورخ 24/12/92دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ملاک عمل بودن ضوابط ومندرجات جداول منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92 ؛ لذا حسب ردیف 16جدول شماره 2بخشنامه یادشده ؛شمول اخذ عوارض صادراتی برای قراضه فلزات تحت تعرفه های مذکورمشمول ،بمیزان 80درصد ارزش صادراتی تاکید میگردد.
مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات