گمرک غرب مجاز به انجام رویه واردات شد

بسمه تعالی
16402/93/730/73/35 03/02/1393
گمرک غرب تهران
باسلام ،
نظر به راه اندازی مجدد آن گمرک ، در راستای تسریع و تسهیل امور تشریفات گمرکی کالای وارده صاحبان کالا و جلوگیری از ازدحام کالای وارده در سایر گمرکات همجوار ، بدینوسیله به آن گمرک اجازه داده میشود نسبت به انجام تشریفات گمرکی رویه واردات قطعی موضوع ماده 47 قانون امور گمرکی ، با رعایت کامل مواد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه اقدام لازم بعمل آورید .
محمدرضا نادری
معاون فنی وامور گمرکی