تصویبنامه درخصوص تغییر مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی

شماره50613/ت51356هـ  23/04/1394
و خارجی موضوع ماده (۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 02/100/47844 مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۱) ماده
(۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:
مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی موضوع ماده (۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به ترتیب از مبلغ پنجاه
هزار (۵۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفتادهزار (۷۰.۰۰۰) ریال و از مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال به مبلغ سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰)
ریال از زمان لازمالاجراشدن این تصویبنامه تغییر مییابد.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری