آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره48156/ت52079هـ 16/4/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ ٬ آییننامه اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ دستگاه اجرایـی: دستگاههـای اجرایـی موضـوع مـاده (5) قانون مـدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و
دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی.
ب ـ متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایهگذاران٬ تولیدکنندگان٬
صادرکنندگان٬ واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواستکننده مجوز یا پروانه از دستگاههای اجرایی.
ج ـ پرداخت مدتدار: پرداخت بهای کالا٬ خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدتدار یکجا یا اقساطی به گونهای که تمام یا بخشی از آن در
تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدتدار موضوع این آییننامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه به اطلاع عموم
برسانند.
ماده3ـ متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را براساس شرایط موضوع این آییننامه مبنی بر پرداخت مدتدار یکجا یا اقساطی
ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد٬ کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت
در مزایده٬ عملیات خرید٬ اخذ مجوز و پروانه بهدستگاه اجرایی ارایه نماید.
ماده4ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی٬ ضمن اعمال حسابهای دریافتنی در دفاتر خود
براساس مقررات مربوط حسب مورد٬ وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یکمیلیارد
(1.000.000.000) ریال را به صورت اقساطی و یا مدتدار یکجا با اخذ تضامین معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.
تبصره1ـ موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول میشود از جمله فروش خوراک پالایشگاهها و
پتروشیمیها٬ آب٬ برق و گاز طبیعی و فرآوردهای نفتی مایع٬ مشمول این آییننامه نمیگردد.
تبصره2ـ مهلت وصول اقساط یا وصول مدتدار یکجا٬ حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی میباشد.
تبصره3ـ اجرای این آییننامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب
به صورت یکدوازدهم در هر ماه شود.
ماده5 ـ دستگاههای اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدار یکجا٬ به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یکساله
مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه
نمایند.
ماده6 ـ برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدتدار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی
اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ
ضمانتنامه یا وجهالضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.
ماده7ـ انواع ضمانتنامههای معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدتدار یکجا در این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف ـ ضمانتنامههای بانکی.
ب ـ ضمانتنامههای صادرشده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ).
د ـ سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاددرصد ارزش روز آن.
و ـ مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری