مالیات بر ارزش افزوده

برای بررسی مالیات بر ارزش افزوده اول بهتر است بدانیم ” ارزش افزوده ” چیست؟

ارزش افزوده :

(به انگلیسی: Value added) : تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.
منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد.
مالیات بر ازش افزوده در ایران از سال ۸۷ به اجرا درآمد و دولت ایران هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد. جدول زیر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای مختلف را نشان می دهد :

سال نرخ مالیات سال نرخ مالیات
 ۸۷-۸۹  ۳% ( ۱/۵ % مالیات و ۱/۵ % عوارض) ۹۰  %۴ (۲/۲ % مالیات و ۱/۸ % عوارض)
 ۹۱  %۵ (۲/۹ % مالیات و ۲/۱ % عوارض) ۹۲  %۶ (۳/۶ % مالیات و ۲/۴ % عوارض)
 ۹۳  %۸ (۵/۳ % مالیات و ۲/۷ % عوارض)  ۹۴  %۹ (۶ % مالیات و ۳ % عوارض)

سازمان امور مالیاتی ایران برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده سامانه ای به آدرس اینترنتی https://www.evat.ir/ را به مورد اجرا گذاشته است که مشمولان می بایستی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را برای هر فصل ( بهار، تابستان، پاییز، زمستان) را تا روز پانزدهم ماه فصل بعد ( ۱۵ تیر، ۱۵ مهر، ۱۵ دی، ۱۵ فروردین) در سیستم ثبت کنند.
الف: به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند؛
ب: به طور کلی مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و مؤدی با تأیید اداره کل قادر به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مؤدی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضاء سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
ج: مؤدیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات مؤید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.
د: در مورد مؤدیانی که در اجرای بند ج ماده ۴۳ مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.
هـ : در مورد مؤدیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گاز و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، مطابق بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هستند،مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.
تذکر مهم : به اطلاع مودیان گرامی می رساند،
۱-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبالغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود، مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می گردد.
۲-در صورت ارائه چک تضمینی به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادره شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارئه نمایید .
۳-در صورت ثبت الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتال یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت ارائه نسخه چاپی اظهارنامه به واحدخدمات مودیان نخواهد بود.
۴-جهت رفاه مودیان سیستم ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده که فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله و صول توسط مودی قابل پیگیری بوده و رسید چکهای تحویلی توسط خدمات مودیان به مودی ارائه می گردد.
۵-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک) صرفاً برای کلیه اداره کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک های خود را درسامانه ثبت نمایند.
۶-کلیه مودیان می توانند اظهارنامه خود رابا استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند .
۷-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه های “بانک ملی” شامل ATM، تلفنبانک ، اینترنت بانک و POS استفاده نمایید. لازم به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.