پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HAMM , VOGELE , WIRTGEN

۴۹۹/۲۴/۲۰۶/۷۴۰۲/۲۲۱۲۲۲

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HAMM , VOGELE , WIRTGEN سال ۲۰۱۵

با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی HAMM , VOGELE , WIRTGEN سال ۲۰۱۵ ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ویرتگن قشم ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد ./

خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش