انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

azad universityآیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 20/12/1368

ماده 1 – دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجو در واحدهای دانشگاهی خود در سطح کشور همه ساله تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور را که مایل به ادامه تحصیل ایران باشند بر اساس مقررات این آیین نامه می پذیرد.

ماده 2 – شرایط انتقال دانشجو از دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است :

 • 1-2- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی.
 • 2-2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و وظیفه عمومی
 • 3-2- برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته تحصیلی.
 • 4-2- تحصیل در یکی از دانشگاهها و موسسات عالی معتبر خارجی برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
 • 5-2- داشتن دیپلم کامل متوسطه یا معادل ارزشیابی شده آن برای انتقال به دوره های کاردانی ، کارشناسی ، و کارشناسی ارشد پیوسته ، مدرک کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته ، مدرک کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و مدرک کارشناسی ارشد برای ورود به دوره عالی تحقیقات (دکتری).
 • 6-2- گذراندن حداقل 12 واحد درسی با حداقل میانگین 5/2 برای دانشجویان دوره کاردانی و یا حداقل میانگین 3 برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، گذراندن 24 واحد درسی با حداقل میانگین 5/2 برای دانشجویان دوره کارشناسی و گذراندن 28 واحد درسی با حداقل میانگین 3 برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته.
 • محاسبه میانگین در هر مورد بر اساس مجموع واحدهای انتخابی دانشجو در طول مدت تحصیل در خارج از کشور صورت می گیرد.
 • تبصره : آن دسته از متقاضیانی که قبل از تاریخ تنظیم تقاضا برای ورود به دانشگاه آزاد اسلامی به دلایل آموزشی از دانشگاه مربوطه اخراج شده یا ترک تحصیل نموده اند حق برخورداری از مفاد این آیین نامه را نخواهند داشت.

ماده 3 – پذیرش دانشجو در همان مقطع و رشته تحصیلی وی در خارج از کشور انجام می شود و نوع دیپلم متوسطه ملاک ورود به رشته تحصیلی نخواهد بود.

 • تبصره 1 : پذیرش دانشجو برای مقطع بالاتر از مقطع تحصیلی وی در خارج از کشور مجاز نیست اما پذیرش دانشجو در مقطع پایین تر بنا به تمایل شخصی یا صلاحدید شورای پذیرش بلامانع است.
 • تبصره 2 : در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در هیچ یک از واحدهای دانشگاهی وجود نداشته باشد ، دانشجو با صلاحدید شورای پذیرش به نزدیکترین رشته تحصیلی که در قیاس با سایر رشته ها بیشترین مشابهت و کمترین اختلاف را با رشته تحصیلی متقاضی داشته باشد برای ادامه تحصیل پذیرفته خواهد شد.

ماده 4 – در صورت کثرت تقاضاهای انتقال زاید بر ظرفیت واحدهای دانشگاهی پذیرش دانشجو براساس اولویتهایی به شرح زیر انجام می شود :

 • 1-4- بالا بودن سطح علمی موسسه
 • 2-4- بالا بودن میانگین نمرات دروس انتخابی دانشجو
 • 3-4- پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موسسات آموزش عالی کشور قبل از شروع به تحصیل در خارج از کشور
 • 4-4- وجود رشته تحصیلی متقاضی در دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 5 – متقاضی انتقال به دانشگاه آزاد اسلامی موظف است فرم تکمیل شده درخواست خود را به همراه یک نسخه از آخرین راهنمای دانشگاه محل تحصیل خود و سایر مدارک لازم که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل تحصیل دانشجو رسیده باشد و فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه بررسی انتقال حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برای نیمسال اول و تا پایان مهر ماه برای نیمه سال دوم هر سال به سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند. دفترچه راهنما و فرمهای مربوط به انتقال از طریق سازمان مرکزی دانشگاه و دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

ماده 6 – درخواستهای رسیده ابتدا از طریق کمیته های کارشناسی از حیث انطباق آن با شرایط مذکور در ماده 2 این آیین نامه مورد بررسی قرار می گیرد. در این حال کلیه درخواستهایی که فاقد هر یک از شرایط مندرج در آیین نامه باشد از مجموعه تقاضاها کنار گذاشته خواهد شد و مدارک متقاضیان حایز شرایط جهت ارزشیابی علمی به گروههای تخصصی ارجاع خواهد شد.

ماده 7 – کمیته های ارزشیابی علمی پیشینه تحصیلی دانشجو را از حیث نمره ، گذراندن دروس تخصصی ، تعداد نیمسالهای تحصیلی ، میانگین کل و … مورد ارزیابی قرار خواهند داد و با توجه به وضعیت تحصیلی متقاضی اولویتهای موضوع ماده 4 این آیین نامه پیشنهاد خود را به شورای پذیرش اعلام خواهند کرد.

 • تبصره – در صورتی که متقاضی به تشخیص کمیته های ارزشیابی علمی ، صلاحیت ادامه تحصیل در رشته تخصصی مورد تقاضای خود را نداشته باشد با صلاحدید کمیته تخصصی زبان خارجی و تایید شورای پذیرش می تواند برای ادامه تحصیل در رشته زبان خارجی مربوطه معرفی شود.

ماده 8 – پیشنهاد کمیته ارزشیابی در هر مورد در شورای پذیرش دانشگاه متشکل از :

 • 1-8- معاون آموزشی دانشگاه یا نماینده ایشان
 • 2-8- معاون دانشجویی دانشگاه یا نماینده ایشان
 • 3-8- مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه
 • 4-8- دو نفر از اعضای هیات علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و موافقت ریاست دانشگاه مورد بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی قرار می گیرد و رای شورای پذیرش پس از تایید ریاست دانشگاه لازم الاتباع است.

ماده 9 – کلیه پذیرفته شدگان برای ادامه تحصیل به واحدهای دانشگاهی شهرستانها معرفی خواهند شد.
ماده 10 – پذیرفته شدگان موظفند در همان نیمه سال تحصیلی تعیین شده توسط دانشگاه در رشته مربوط ثبت نام کنند والا منصرف از تحصیل محسوب خواهند شد.
ماده 11 – معادل سازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی توسط گروههای آموزشی پذیرنده دانشجو در واحد دانشگاهی مربوط از میان دروسی با نمرات 12 و بالاتر انجام خواهد شد. در هر حال تعداد واحدهای مورد قبول واحد دانشگاهی از تعداد واحدهای پذیرفته شده توسط گروه کارشناسی سازمان مرکزی نباید بیشتر باشد.
ماده 12 – ادامه تحصیل این قبیل دانشجویان در هر مقطع بر اساس مقررات آموزشی معمول دانشگاه آزاد اسلامی در همان مقطع انجام می شود و دانشجوی انتقالی موظف است کلیه واحدهای باقیمانده دوره را بر اساس مقررات آموزشی معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت بگذراند.
ماده 13 – انتقال دانشجویان موضوع این آیین نامه از یک واحد دانشگاهی به واحد دانشگاهی دیگر تنها برای یک نوبت با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
ماده 14 – اعطای مدرک تحصیلی به این قبیل پذیرفته شدگان موکول به این است که دانشجو در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداقل 20 واحد ، در دوره کارشناسی حداقل40 واحد ، در دوره کارشناسی ارشد پیوسته حداقل 60 واحد و در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل 16 واحد درسی را با موفقیت و بر اساس مقررات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی بگذراند.

 • تبصره : دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که تمامی واحدهای درسی دوره را به استثنای پایان نامه گذرانده باشند از شمول این ماده مستثنی هستند. پذیرش این قبیل دانشجویان در صورت تصویب شورای آموزشی دانشگاه می تواند برای گذراندن واحدهای درسی لازم و پایان نامه صورت پذیرد.

ماده 15 – این آیین نامه در 15 ماده (6 تبصره و 14 بند) در تاریخ 20/12/1368 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

مدارک لازم برای انتقال :

مدارکی که باید توسط داوطلب تهیه و به نشانی تهران – خیابان پاسداران – نیستان نهم – دانشگاه آزاد اسلامی (دفتر خدمات آموزش) – منطقه پستی 11 – صندوق پستی 466/19585 ارسال گردد.

 • تکمیل شده فرم درخواست انتقال (این فرم ضمیمه دفترچه راهنمای انتقال است)
 • فرم تاییدیه (سفارت ، کنسولگری ، انجمن اسلامی دانشجویان)
 • فرم مشخصات برای گزینش اخلاقی
 • تصویر کلیه مدارک تحصیلی (دیپلم متوسطه و بعد از آن)
 • ریز نمرات واحدهای درسی گذرانده در رشته کنونی با مهر برجسته دانشگاه مربوط و تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تحصیل
 • تصویر شناسنامه عکسدار
 • دو قطعه عکس
 • فیش بانکی به مبلغ 000/60 ریال که به حساب شماره 2440 بانک ملی شعبه کاشف تهران به نام دانشگاه آزاد اسلامی ایران
 • یادآوری 1 : دانشگاه به محض دریافت مدارک ، کتباً به نشانی داوطلب در ایران اعلام وصول خواهد کرد.
 • یادآوری 2 : مبلغ مذکور اعم از موافقت یا عدم موافقت با تقاضای داوطلب به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
 • 9- تصویر ریز نمرات دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی

توجه :امکان انتقال برای رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی وجود ندارد.

فرم درخواست انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

1 فکر می‌کنند “انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

 1. zeinab

  سلام
  من دانشجوی دوره لیسانس خارج از کشور هستم.
  فرم مشخصات برای گزینش اخلاقی و فرم تایید انجمن اسلامی رو پیدا نمیکنم که پر کنم.
  میشه لطفا برام ایمیلشون کنید؟ مرسی
  zb_salehi@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.