پرایس لیست خودروهای سواری opel سال 2014

92333/9203/206/24/220
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارسال پرایس لیست خودروهای سواری opel سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس انواع سواریهای opel سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت توان خودرو جی ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش

 FOB Price (Euro)

 Type / gearbox  Engine  Car model  NO
 11730  MT

 1.4 L

 Corsa  1
 13200  AT   1.4 L  Corsa  2
 16150  AT

 1.4 L Turbo

 Astra Notch Back  3
 15850  MT  1.4 L Turbo  Astra Notch Back  4
 15730  AT  1.4 L Turbo  Astra hatch Back  5
 15530  MT  1.4 L Turbo  Astra hatch Back  6
 17440  AT  1.6 L Turbo  Astra Notch Back  7
 17200  MT  1.6 L Turbo  Astra Notch Back  8
 17000  AT  1.6 L Turbo  Astra hatch Back  9
 16800  MT  1.6 L Turbo  Astra hatch Back  10
 19520  AT  1.4 L Turbo  Mokka  11
 20025  AT  1.4 L Turbo  Mokka  12
 
17100
 MT  1.6 L  Mokka  13
 18200  AT  1.6 L  Mokka  14
 24200  AT  1.6 L Turbo  Mokka  15
 27988  AT  2.0 L Turbo  insignia  16
 13800  MT  1.4 L  adam  17


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.