قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

شماره73285/419– 30/10/89
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره246698  –   10/11/1389
معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهارنظر مجمع یادشده طی نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 فصل اول: فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

( ماده 1 تا 14)

 فصل دوم: علم و فناوری

(ماده 15 تا 23)

 فصل سوم ـ اجتماعی

(ماده 24 تا 45)

 فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت

(ماده 46 تا 68)

 فصل پنجم: اقتصادی

(ماده 69 تا 177)

 فصل ششم : توسعه منطقه‌ای

(ماده 178 تا 194)

 فصل هفتم: دفاعی، سیاسی و امنیتی

(ماده 195 تا 210)

 فصل هشتم: حقوقی قضائی

(ماده 211 تا 212)

 فصل نهم ـ بودجه و نظارت

(ماده 213 تا 235)