قاعده ششم از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

قاعده 6

طبقه بندی کالاها در شماره های فرعی یک شماره، به مفهوم قانونی، باید بر طبق متن شماره های فرعی و یادداشتهای شماره های فرعی مربوطه و همچنین، با انجام تغییرات لازم، طبق قواعد فوق انجام گیرد، با این شرط که فقط شماره های فرعی هم سطح مورد مقایسه قرار گیرند. به مفهوم این قاعده، یادداشتهای قسمت ها و فصل های مربوطه نیز جز در مواردی که متن آنها به گونه دیگری مقرر کرده است، قابل اجرا می باشند.

 یادداشت توضیحی :

(یکم) قواعد 1 تا 5 بالا، با انجام تغییرات لازم، حاکم بر طبقه بندی در سطوح شماره های فرعی همان شماره نیز می باشد.

(دوم) برای اجرای قاعده 6، عبارات زیر دارای معانی که ذیلا برای آنها تعیین گردیده، می باشند:

 الف- ” شماره های فرعی هم سطح” یعنی شماره های فرعی یک خطی (سطح 1) یا شماره های فرعی دو خطی (سطح 2)

بنابراین در مواقعی که، در محدوده یک شماره (چهار رقمی) دو یا چند شماره فرعی یک خطی نسبت به یک شیئی معین باید منحصرا بر اساس متن هر یک از این شماره های فرعی یک خطی مورد نظر، تعیین شود. وقتی که اختصاصی ترین شماره فرعی یک خطی انتخاب شد و این شماره فرعی نیز خود به شماره های فرعی تر تقسیم شده باشد، آنگاه و فقط در این صورت است که امر بررسی شماره های فرعی دو خطی مورد نظر برای تعیین اینکه کدام یک از شماره های فرعی دو خطی باید نهایتا انتخاب شود، مطرح می شود.

(ب) ” مگر اینکه متن به گونه دیگری مقرر کرده باشد ” یعنی مگر در مواردی که یادداشتهای قسمت یا فصل با متن شماره فرعی یا یادداشتهای شماره فرعی مغایر باشند. از این توع است، به عنوان مثال، در فصل 71، دامنه شمول اصطلاح ” پلاتین” در یادداشت 4(ب) فصل متفاوت از اصطلاح ” پلاتین” مندرج در یادداشت 2 شماره فرعی می باشد. بنابراین ، برای تفسیر شماره های فرعی 711011 و 711019 ، یادداشت 2 شماره فرعی بکار می رود و یادداشت 4(ب) فصل نباید در نظر گرفته شود.

(سوم)  دامنه شمول یک شماره فرعی دو خطی نباید از دامنه شمول شماره فرعی یک خطی که این شماره فرعی متعلق به آن است، فراتر رود، و دامنه شمول یک شماره فرعی یک خطی نباید از دامنه شمول شماره (چهار رقمی) که این شماره فرعی یک خطی متعلق به آن است، فراتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.