ارزش مینی بوس MAXUS چین سال 2014

50/24/203/8526/23045
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش مینی بوس MAXUS چین سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 9/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش مینی بوس MAXUS سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه بهمن به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری مینی بوس وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.