ارزش گمرکی پارچه های نبافته Nonwovens

۲۱۱۷۵۲/۲۴/۴۸۲
اظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
با عنایت به تاکیدات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و معاون اول محترم ریاست جمهور و همچنین در اجرای مصوبه شماره ۶۱۶۰۴/ت۴۲۶۴۸ک مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۸ وزرای عضو کارگروه حمایت از تولید و پیرو جلسه مشترک مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ارزش انواع منسوج نبافته در گراماژهای مختلف موضوع ردیف تعرفه ۵۶۰۳ و سایر ردیف تعرفه های مرتبط ، بر پایه قیمت حداقل هر کیلوگرم چهار (۴) دلار سی اند اف تعیین میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم معمول گردد.

خداکرم اسکندری
مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش