اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها

قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زاید زیانبخش و دفع آنها
15/6/1394 41849/438 شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 180184/50127 مورخ 4/12/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زاید زیانبخش و دفع آنها که با عنوان لایحه به مجلس شورای
اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/5/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان٬ به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
21/6/1394 77017شماره
سازمان حفاظت محیط زیست
انتقالات برونمرزی مواد زاید زیانبخش و دفع آنها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41849/438 مورخ 15/6/1394 مجلس شورای
اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زاید زیانبخش و دفع آنها
ماده واحده ـ اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زاید زیانبخش و دفع آنها مصوب 1994 میلادی (برابر با 1373 هجری
شمسی) به شرح زیر تصویب میشود:
الف ـ متن زیر به عنوان فراز (7) مکرر٬ به مقدمه الحاق میشود:
«با تصدیق اینکه انتقالهای برونمرزی پسماندهای زیانبخش٬ بهویژه به کشورهای در حال توسعه٬ دارای خطر بالای عدم ایجاد مدیریت صحیح
زیستمحیطی پسماندهای زیانبخش به گونه مقررشده بهوسیله این کنوانسیون است.»
ب ـ متن زیر به عنوان ماده (۴ الف) الحاق میشود:
«ماده (۴) الف ـ
1ـ هر عضو مندرج در الحاقیه (7) باید از تمامی انتقالهای برونمرزی پسماندهای زیانبخش با هدف انجام عملیات براساس الحاقیه (4 الف) به
دولتهایی که در الحاقیه (7) درج نشدهاند٬ جلوگیری کند.
2ـ هر عضو مندرج در الحاقیه (7) باید تا 31 دسامبر 1997 میلادی (برابر با 10/10/1376 هجری شمسی) در مورد تمامی انتقالهای برونمرزی
پسماندهای زیانبخش به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (1) کنوانسیون با هدف انجام عملیات طبق الحاقیه (۴ب)٬ به دولتهایی که در الحاقیه
(7) درج نشدهاند٬ اقدام به کاهش تا توقف٬ و از آن تاریخ به بعد اقدام به ممنوعیت کند. از کاهش تا توقف انتقالهای برونمرزی مزبور نباید
جلوگیری شود٬ مگر اینکه پسماندهای موردنظر به موجب کنوانسیون به عنوان مضر گروهبندی شوند.»
پ ـ متن زیر بهعنوان الحاقیه شماره (7) اضافه میشود:
«الحاقیه شماره (7)
اعضاء و سایر دولتهایی که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (ُا.ای.سی.دی)٬ جامعه اروپا(ای.سی) و لیختن اشتاین هستند.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی
تصویب شد و در تاریخ 4/6/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی