تعطیلی گمرک مرزی چذابه از روز جمعه مورخ 22/8/94لغایت 13/9/94

162085/277
ناظرین/مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 18866مورخ 23/8/94 گمرکات استان خوزستان به انضمام نامه شماره 174/1/ب مورخ 18/8/ 94 فرماندار دشت آزادگان در خصوص تعطیلی گمرک مرزی چذابه از روز جمعه مورخ 22/8/94 لغایت روز جمعه 13/9/94 ارسال و اعلام میدارد:
خواهشمنداست دستورفرمایید بمنظور پیشگیری و جلوگیری از تجمع و توقف کامیونها ی حامل محموله های صادراتی در مرز چذابه از ارسال محمولات صادراتی در طول ایام فوق الذکر به گمرک یاد شده خودداری نمایند.