خودداری از ارسال محموله های صادراتی به مقصد گمرک بازارچه مرزی کوهک

ناظرین /مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 39239 /1- 24/12/92 ستاد نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان همراه با ضمیمه مربوطه بدینوسیله اعلام میدارد با توجه به مفاد نامه فوق الذکر و مشکلات بوجود آمده در منطقه، مقتضی است، تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های صادراتی به مقصد گمرک بازارچه مرزی کوهک خودداری نمایند. بدیهی است در صورت رفع مشکلات فوق الذکر، مراتب به کلیه گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد.
حسن علیدوستی
مدیرکل دفترصادرات

یادآور می شود متن نامه شماره 39239/1مورخ 24/12/1392 ستاد نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر استحسب گزارش رئیس گمرک سراوان مبنی بر متوقف شدن تعداد 400 دستگاه کامیون محموله کالاهای صادراتی اظهار شده در گمرکات اجرایی داخل کشور به مقصد پاکستان از طریق گمرک بازارچه مرزی جالق سراوان به علت جلوگیری از ارسال کالا تا اطلاع ثانوی به مقصد گمرک بازارچه مرزی کوهک خودداری نمایند. به محض رفع مشکلات ایجاد شده توسط مقامات پاکستانی و اجازه خروج کالا به آن کشور مراتب در راستای رونق صادرات کالا به آن مدیریت جهت ابلاغ به گمرکات سراسر کشور اعلام خواهد شد