عوارض صادراتی سنگ آهن بهم فشرده و کنسانتره سنگ آهن

بسمه تعالی
94023/224

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرومفادبخشنامه ردیف 84مورخ 30/2/93(مبنی براعلام ضوابط ومقررات ممنوعیت ،محدودیت واقلام عوارضی صادراتی) به پیوست تصویرجوابیه استعلام شماره 26172/210/93مورخ 18/5/93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد:
باعنایت به مفاد نامه مذکور مبنی برعدم وصول مصوبه ای دال برلغومصوبه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/89کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی لذا عوارض صادراتی مندرج درردیف های 1و10جدول شماره 2منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92 برای سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200 وکنسانتره سنگ آهن تحت کدتعرفه 26011190به میزان 30درصد کماکان برقرارمی باشد .لازمست پس ازتاریخ ابلاغ بخشنامه ردیف 84مورخ 30/2/93تاکنون چنانچه برای محمولات صادراتی تحت کدتعرفه های فوق الذکر عوارض صادراتی یادشده اخذنشده باشد قید فوریت نسبت به صدورمطالبه نامه بابت عوارض مذکوراقدام لازم معمول گردد.
خواهشمنداست دستورفرماییدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.