عوارض صادرات شمش آهن استحصالی ازسنگ آهن داخلی

بسمه تعالی
253365/570

ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه ردیف 529مورخ 10/12/92موضوع آزادسازی صادرات محصولات فولادی مندرج در نامه شماره43956/210/92مورخ 9/11/92دفترمحترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویرنامه شماره 53812/210/92مورخ 24/12/92 دفترمذکورمبنی براینکه صرفأجداول منضم به نامه شماره 775/100/92مورخ 127/6/92ابلاغی طی بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92واصلاحات بعدی جهت تعیین اقلام مشمول عوارض،ممنوعیت ویامجوزی ملاک عمل می باشد؛ارسال میگردد.لذا عوارض صادراتی شمش آهن استحصالی ازسنگ آهن داخلی مندرج درردیف 4بخشنامه فوق الذکر لغو میگردد. مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

بخشنامه لغو عوارض صادرات سنگ آهن
بخشنامه لغو عوارض صادرات سنگ آهن