مرغ ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار زنده از نوع خانگی