ممنوعیت صادرات کنجاله سویا

118811/210
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ممنوعیت صادرات کنجاله سویا
باسلام و احترام
باعنایت به استعلام بعمل آمده طی شماره 105836/71مورخ 8/6/94 (تصویرضمیمه ) به پیوست تصویرجوابیه شماره 38938/210/94- 23/6/94 دفتر مقررات صادرات و واردات همراه با ضمائم مربوطه ارسال و بدینوسیله اعلام می دارد:
باتوجه به اینکه کنجاله سویا (ذیل ردیف 2304 تعرفه) جزء فهرست کالاهای اساسی ،حساس وضروری دارای اولویت اول موضوع مصوبه شماره 323/93/4/ت50429هـ مورخ 16/1/93 هیئت محترم وزیران می باشد لذا تا اطلاع ثانوی صادرات آن ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
KONJALE