گلوله یا حب Pellets

طبق یادداشت 1 قسمت دوم و چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات :
 اصطلاح گلوله یا حب (Pellets) به محصولات عرضه شده به شکل استوانه، گلوله کوچک و همانند اطلاق می‌شود‌ که خواه فقط با فشار و خواه با افزودن یک چسباننده‌ که نسبت وزنی آن از 3 درصد بیشتر نباشد به هم فشرده (Agglomerated) شده باشد

In this Section the term “pellets” means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3% by weight.