شرایط قرنطینه ای واردات فوکول (نشاسته) سیب زمینی

برای واردات محصول مذکور با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده، بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کفایت می نماید.
21862-730