شرایط قرنطینه ای واردات گرده گل یونجه زرد ، گیاه مینا و گیاه اکلیل الملک

برای واردات گیاه خشک میناواکلیل الملک ازکشوراوکراین ودانه­ های به هم چسبیده گرده گل ازکشوراسپانیا منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبروبررسی کارشناسان قرنطینه درمرز ورودی وگمرک ترخیص کننده است
21863-730