ارزش شمش ناشی از ذوب قراضه و ضایعات فلزات

250/24/1/94/142150
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
با سلام و احترام
باتوجه به بررسی های انجام شده درخصوص ارزش شمش ناشی از ذوب قراضه و ضایعات فلزات (ذوب مجدد) در صورتی که ضایعات و قراضه به شمش استاندارد تبدیل شده باشد از همه نظر همانند محصول نو می باشد لذا خواهشمند است ضمن کم لم یکن تلقی نمودن بخشنامه 181214/351/220/102/24/251 مورخ 2/7/86 دستور فرمایید ارزش اینگونه کالاها معادل ارزش شمش فلزات مندرج در متال بولتن LME با در نظر گرفتن درجه خلوص محاسبه گردد.