شرایط قرنطینه گیاهی واردات پودر کنجاله سورگوم

برای واردات پودر کنجاله سورگوم (Methaherb) جهت مصرف خوراکی از کشور هند بازرسی محموله توسط کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کفایت می نماید.