جدول مجوزهای موضوع بخشنامه منتهی به سریال 514 مورخ 13/12/93

بسمه تعالی
36572/94/113/73/40
03/03/1394
کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
نظر به مکاتبات و برقراری تماس های فراوان به دلیل وجود ابهام در خصوص نحوه استفاده از جدول مجوزهای مورد نیاز جهت ترخیص کالاها به آگاهی می رساند، جدول مجوزهای موضوع بخشنامه منتهی به سریال 514 مورخ 13/12/93 صرفا جهت سهولت و تسریع در دسترسی به لیست مجوزها بوده و به معنای عدم مراجعه به بخشنامه های مرتبط، مندرجات ذیل فصول و جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات نمی باشد. همچنین جدول ارسالی بر اساس اعلام سازمان های هم جوار و کتاب مورد اشاره تنظیم شده و همانگونه که ملاحظه می شود اغلب ردیف های تعرفه کلی یا سایر می باشد که ممکن است در بر گیرنده کالاهای بسیاری باشد، از این رو مراجعه به توضیحات مندرجات ذیل فصول و جداول ضمیمه و همچنین متن نامه های پیوست شده به بخشنامه های ارسالی و نیز اخذ نظر آزمایشگاه در خصوص نوع جنس و کاربرد کالای وارده جهت تصمیم گیری در خصوص نیاز یا عدم نیاز به اخذ مجوز سازمان مربوطه الزامی می باشد. لذا ضمن ارسال فایل بروز شده جدول مجوزها، خواهشمند است دستور فرمایید قبل از هرگونه مکاتبه و برقراری ارتباط با این مرکز نسبت به بررسی جامع به شرح پیشگفت اقدام نمایند.
همچنین این مرکز در خصوص اصلاح مواردی که اعلام اشتباه آن پس از بررسی همه جانبه توسط گمرک مربوطه محرز شده باشد، اقدام می نماید.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه