عدم ارسال کالا به مقصد خروجی بازارچه های مرزی خراسان جنوبی

135857/237
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع :عدم ارسال کالا به مقصد خروجی بازارچه های مرزی خراسان جنوبی

باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 7099مورخ 19/5/94مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی ارسال واعلام می دارد:
باعنایت به اعلام رسمی کشورافغانستان مبنی بر بسته شدن فعالیت بازارچه های استان خراسان جنوبی خواهشمنداست دستورفرمایید تااطلاع ثانوی ؛ از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد گمرکات بازارچه های مرزی یزدان ، گلورده و دوکوهانه (واقع دراستان متبوع ) خودداری نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام ،مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.