تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل

38747/94/33664/73/46
05/03/1394
کلیه گمرکات

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت/42281 ک مورخ 1/2/88 هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف کمتر از شش لیتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه ، به پیوست تصویر نامه شماره 80432 مورخ 22/10/93 سازمان ملی استاندارد و نامه شماره 22616 مورخ 27/2/94 ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و با رعایت کامل مقررات صرفاً جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند ، بدیهی است تصویب نامه مربوطه به خودروهای کم مصرف مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.
علی معقولی
معاون مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

38747-94-33664-73-46