ارزش گمرکی خودروهای سواری Volvo سوئد سال 2015

223/24/206/8591/94/128530
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش خودروهای سواری Volvo سوئد سال 2015
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات 574 -19/3/94 و 578-23/4/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های Volvo سال 2015 ساخت سوئد به نمایندگی شرکت افرا موتور به شرح جدول ذیل ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
C&F Bandar Abbas (USD) Freight (USD) FOB Price (USD) Specification Type Engine Model نوع
32660 910 31750 Hatch Back 1984cc Automatic Selux T5AWD V40 خودروسواری
43990 910 43080 Hatch Back 1984cc Automatic Rdesign T5 V40 خودروسواری
38325 910 37415 Suv-1999cc Automatic Rdesign T5 XC60 خودروسواری
50789 910 49879 Suv-1999cc With Sunroof Rdesign Plus T5 XC60 خودروسواری
32500 910 31590 Suv-1999cc Automatic Selux T5 XC60 خودروسواری
223.24.206.8591.94.128530-13940709