چگونگی عرضه محصولات تولیدی واحدهای پائین دستی در بورس انرژی ایران

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأ برای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 336 مورخ 15/10/94 موضوع محصولات عرضه شده در بورس (کالا و انرژی ) بپیوست تصویر نامه شماره 5027/94/ص مورخ 27/11/94 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص چگونگی عرضه محصولات تولیدی واحدهای پائین دستی در بورس انرژی ایران(رینگ داخلی و صادراتی ) ارسال و اعلام میدارد:
– شرایط پذیرش فرآورده ها و مشتقات نفتی تولیدی شرکتهای پائین دستی
الف ) عرضه شده در رینگ داخلی بورس انرژی:
1- شامل محصولات هیدرو کربن سبک و سنگین حاصل از برش محصولات عرضه شده توسط پالایشگاهها و پتروشیمی های مجاز معرفی شده و یا مواد خام از محل پروانه های واردات قطعی که طی فرآیند تقطیر تولید می شوندو نیز اکتان افزا می باشند.
2- محصولات عرضه شده فوق الذکر می بایستی دارای کد استاندارد سازی موضوع ماده 12 دستورالعمل و در پروانه بهره برداری واحد تولیدی درج شده باشد.
3- محصولات مزبور صرفا به عنوان ماده اولیه در فرآیند تولید واحد تولیدی مورد استفاده واقع می گردد و فروش عین فرآورده هاو مشتقات نفتی عرضه شده در رینگ داخلی بورس توسط خریدارامکان پذیر نمی باشد. ضمنا مطابق بخشنامه ردیف 439 مورخ 9/10/92در صورتیکه مواد اولیه مورد مصرف در محصول نهایی از رینگ داخلی بورس خریداری شده باشد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 13/9/92 ( موضوع نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 صدرالذکر)پرداخت مبلغ 5 مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های تولیدی صادراتی فاقد مستند قانونی می باشد و ارایه فاکتور با نرخ 95رصد نرخ fob خلیج فارس بلامانع است.
ب )عرضه شده در رینگ صادراتی بورس انرژی:
ضمن رعایت مفاد بند 2قسمت الف) عرضه محصولات نفتی تولیدی شرکتهای پائین دستی در رینگ صادراتی بورس انرژی صرفا جهت صادرات بوده و استفاده از این محصول به عنوان ماده اولیه در تولید محصول جدید توسط سایر شرکتهای تولیدی به منظور صادرات ممنوع می باشد.
پ )محصولات مایع نفتی (تولیدی واحدهای پائین دستی) عرضه شده در بورس انرژی شامل آندسته از محصولاتی می باشد که فاقد گواهی استاندارد ملی (اجباری و تشویقی ) می باشد.
ت ) در زمان اظهار محموله های فوق الذکر( خریداری شده از رینگ داخلی، صادراتی و بورس انرژی ) جهت صادرات ذینفع موظف می باشد بهمراه اصل گواهی صادره از بورس انرژی (مطابق نمونه فرم های معرفی شده در بخشنامه ردیف 372 مورخ 28/8/93)، اصل اسناد منشا تامین مواد اولیه خریداری شده از مراجع رسمی (پالایشگاهها و پتروشیمی های معرفی شده از سوی ستاد) موضوع بخشنامه های ردیف 188 مورخ 26/4/92 و 569 مورخ 24/12/92 ، به نرخ فوب خلیج فارس را جهت مستهلک نمودن به گمرک اجرایی ارائه نمایند.
ج) ضوابط پذیرش فوق الذکر مشمول محصولات تولیدی پالایشگاههاو پتروشیمی های مرجع وآندسته از محصولات و مشتقات نفتی مایع دارای گواهی استاندارد ملی (اجباری و تشویقی ) نمی باشد.

94-5027