فراخوان تامین شیرخشک های متابولیک/ رژیمی مورد نیاز‎

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده-واردکننده دارو و شیر خشک

موضوع: فراخوان تامین شیرخشک های متابولیک/ رژیمی مورد نیاز   شماره: ۱۴۴۳۱۷/۶۶۵ تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۹۴

سلام علیکم؛

فهرست تعدادی از شیرخشک های متابولیک/ رژیمی مورد نیاز سال جاری و سال آتی کشور به شرح زیر اعلام می شود. مقتضی است کلیه شرکت های معتبر تامین کننده شیرخشک و داروی کشور ( تولیدی یا وارداتی ) در صورت تمایل به شرکت در فراخوان، پرسشنامه پیوست را با رعایت موارد زیر تکمیل و در پاکت دربسته (با پیوست ۱) حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ به دبیرخانه حراست سازمان غذا و دارو تحویل نمایند. بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.

ردیف شکل فرآورده نام فرآورده تعداد زمان تحویل
۱ ۴۰۰g ALFAMINO ۱۰,۰۰۰ ۶۰% حداکثر تا بهمن ماه ۹۴
۴۰% حداکثر تا تیر ماه ۹۵
۲ ۴۲۵g NUTRAMIGEN۱ ۱۲,۰۰۰ خرداد ماه ۹۵
۳ ۴۲۵g NUTRAMIGEN۲ ۳۰,۰۰۰ خرداد ماه ۹۵
  • فرم پرسش نامه پیوست ۲ تحویل شود.
  • برای هر قلم شیرخشک یک فرم پرسشنامه تکمیل شود.
  • تکمیل فرم پرسشنامه بصورت تایپی صورت گیرد.
  • فرم پرسشنامه عاری از هرگونه لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد.
  • نامه استعلام قیمت با سر برگ شرکت خارجی ضمیمه شود.
  • قیمت های ارائه شده توسط شرکت ها به یورو اعلام شده و قیمت CPT در نظرگرفته می شود.
  • فرآورده هایی که تولید داخل دارند، اولویت با تولید داخل است.
  • شرط انعقاد قرارداد با شرکت برنده فراخوان توانایی تامین حداقل ۶۰ درصد عددی نیاز است. سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود باقیمانده نیاز اعلامی را به سایر شرکت ها واگذار نماید.

برنده فراخوان موظف است که در محدوده زمانبندی اعلام شده که با هماهنگی سازمان غذا و دارو نهایی خواهد شد شیرخشک ها را به شرکت پخش مجاز اعلام شده توسط این سازمان تحویل نماید.

دکتر امیر حسین جمشیدی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و مکمل

پیوست ۱: برچسب پاکت

شماره نامه فراخوان: تاریخ نامه فراخوان:
موضوع فراخوان:
نام شرکت:
شماره نامه شرکت: تاریخ نامه شرکت:
شماره ثبت دبیرخانه حراست سازمان: تاریخ ثبت دبیرخانه حراست سازمان:
تعداد برگ های پیوست نامه شرکت:
نام و امضای مدیرعامل و مهر شرکت:
 پیوست ۲: اعلام قیمت پیشنهادی شیرخشک متابولیک/ رژیمی

کلیه جداول بدون خط خوردگی و به صورت تایپی تکمیل شود

Product Name (Exactly the name printed on the package):

INN Name:

Packaging Form:

Dosage Form:

 
شماره ثبت فراورده:

IRC:

                               
 

Country of Origin:

Manufacturer  Name:

Manufacturer Email:

Manufacturer Website:

 
قیمت هر عدد فراورده در کشورهای:
اسپانیا یونان ترکیه کشور سازنده
دلار یورو دلار یورو دلار یورو دلار یورو
               
 
قیمت CPT پیشنهادی هر عدد در صورت تامین کل نیاز قیمت CPT پیشنهادی هر عدد در صورت تامین بخشی از نیاز
یورو یورو تعداد
     
 
برنامه قطعی واردات
دی ۹۴ بهمن ۹۴ اسفند ۹۴ فروردین ۹۵ اردیبهشت ۹۵ خرداد ۹۵ تیر ۹۵
             
 
شرکت واردکننده: تلفن:
نمابر:
 
پست الکترونیک:
آدرس:

امضا مدیرعامل و مهر شرکت