اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج کالای مورد استفاده در آسانسور

شماره 31365 /ت 52894 ه تاریخ 1395/03/18
اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 1395/3/12 به پیشنهاد شماره 60/55023  وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج کالای موضوع جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده ( ١١ ) آیین نامه یادشده به شرح جدول زیر اصلاح میشود:

ردیف تعرفه شرح کالا مجموع حقوق
گمرکی و سود
بازرگانی (درصد)
1 84313130 انواع درب لولائی آسانسور 20
2 73083010 درب اتوماتیک طبقات آسانسور 20
3 84313120 انواع کابین و فریم کابین آسانسور 20
4 84313110 انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین) 20
5 72169910 انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور 5