بخشنامه گمرک در خصوص نحوه اخذ مالیات علی الحساب واردات کالا

196/8/95/104039
1395/06/06
ازمعاونت امور گمرکی

کلیه گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 191/73/144/183094/94123/95/101512 مورخ 95/06/02 موضوع اخذ 4% مالیات علی الحساب از واردات قطعی کالا، دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه مورد اشاره، جهت اخذ مبلغ مزبور و صدور قبض پرداختی، پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور،نسبت به ارجاع سیستمی از طریق پنجره واحد فرامرزی به سازمان امور مالیاتی با اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. سازمان مربوطه پس از اخذ مبلغ مالیات علی الحساب، مراتب را به آن گمرک اعلام خواهد نمود.

در صورت عدم ارتباط سیستمی فی مابین با رعایت مفاد بخشنامه شماره 415/73/144/113/27540/296464 مورخ 87/11/8 و مفاد صورتجلسه مورخ 87/4/23 و دستور العمل شماره 96788 مورخ 87/9/24 معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده بود نماینده آن سازمان جهت اخذ مالیات علی الحساب در مبادی گمرکات ورودی مستقر گردند، گواهی اخذ مالیات مزبور و صدور قبض پرداختی، پس از ارجاع مراتب به نماینده مقیم سازمان امور مالیاتی، از طرف نماینده آن سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر می گردد.

بدیهی است آن گمرک می بایست در اولین فرصت نسبت به برقرای ارتباط سیستمی فی مابین دو سازمان جهت این منظور اقدام لازم مبذول نموده و به لحاظ تسریع در امور، مراتب را از طریق ادارات امور مالیاتی استانها پیگیری نمایند.

فرود عسگری
196/8/95/104039