حذف دو برابر سود بازرگانی گروه کالایی 10 و تغییر حقوق ورودی 573 ردیف تعرفه

70673/ت53334ه تاریخ 95/06/14 دانلود لیست بخشنامه 
وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه 1395/06/07 به پیشنهاد شماره 60/94844 مورخ 1395/04/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه های جداول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
2- ثبت سفارش و ورود این اقلام صرفا با ارز متقاضی مجاز می باشد
3- بند 2 تصویبنامه شماره 169092/ت52894ه مورخ 1394/12/24 حذف می گردد.
70672
تصویب نامه قبلی هیات وزیران
169092