عوارض واردات سموم کشاورزی سال 94

اخذ عوارض ردیف درآمدی 160132جهت سموم وارداتی کشاورزی

پیرو بخشنامه شماره 241460 مورخ 93/12/27، و نامه شماره 75122 مورخ 94/04/23 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی، منضم به نامه شماره 730/7567 مورخ 94/04/22 امور مالی و ذیحسابی سازمان حفظ نباتات ارسال و اعلام می دارد با عنایت به ردیف 25 جدول شماره 16 در صفحه 219 کتابچه قانون بودجه سال 1394 کل کشور هر لیتر سم آماده کشاورزی به مبلغ 7000 زیال و هر لیتر تکنیکال سموم وارداتی به مبلغ 20000 ریال، مشمول اخذ عوارض ردیف درآمدی 160132 قانون بودجه سال 94 می باشند. لذا خواهشمند است با قید فوریت اظهارنامه های وارداتی 5 ماهه اول سال 94 بررسی و سریعاً نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی اقدام لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری– مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه