استاندارد و دستورالعمل ترانزیت محموله های کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفظ نباتات   دانلود دستورالعمل
استاندارد و دستورالعمل
ترانزیت محموله های کشاورزی
بازنگری: تابستان 95
معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی
دفتر قرنطینه
هدف : این استاندارد به روشهای شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطرات قرنطینه ای مربوط به محموله های کشاورزی مشمول قانون صوری از قلمرو یک کشور بدون آنکه این کشور مقصد نهایی محموله باشد، می پردازد. به صورتی که همه اقدامات قرنطینه ای به کار برده شده در کشور ترانزیتی دارای توجیه فنی بوده و اعمال این اقدامات به منظور جلوگیری از ورود، استقرار و یا انتشار آفات در این کشور الزامی باشد.
مقدمه : محموله های ترانزیت
در تجارت بین المللی انتقال و عبور محموله هایی تحت کنترل گمرک از یک کشور بدون اینکه این کشور مقصد نهایی باشد ممکن است خطرات قرنطینه ای برای کشور ترانزیتی داشته باشد.
کنترل های قرنطینه ای در مورد کالاهایی که وارداتی نیستند اما از قلمرو کشور عبور می کنند باید حداقل باشد. عموماً بررسی مدارک همراه محموله و تطبیق کالا با مدارک و گواهی بهداشت نباتی کفایت می کند. محموله ها طبق توافق های گمرکی بین کشورها منتقل شده و این مواد بایستی
دارای بسته بندی و مهروموم مناسب باشند. لذا نمی تواند خطر قرنطینه ای خاصی برای قلمرو کشوری که محموله از داخل آن عبور می کند ایجاد نمایند. البته لزوماً این امر همیشه صورت نمی گیرد. اگر محموله با پوشش مناسب پوشانده و بسته بندی نشده باشد، احتمال فرار آفات از آن وجود داشته و انجام بازرسی لازم است برای مثال در مورد عبور گرده بینه پوست دار و یا محموله های بزرگ سیب زمینی این امر صدق می کند. اگر محموله از وسیه ای به وسیله دیگر مثلاً از کشتی به قطار منتقل شود. میزان خطر بیشتر می شود. انجام بازرسی محموله های ترانزیتی مگر در مواردی که وسیله حمل تغییر کند و وسایل تخلیه و بازرسی فراهم باشد، معمولاً مشکل است. این بازرسی ها اغلب بسیار سریع و در محیطی محدود و با نورکم انجام می شود. البته ممکن است در مواردی اجازه دخالت بیشتر در مورد کالاهای ترانزیتی به سرویس قرنطینه ای داده نشود. زیرا انتقال محموله های ترانزیتی از درون یک کشور سود زیادی برای آن کشور در بردارد. بررسی دقیق ترانزیت کالا می تواند اهداف بازرسی ها را مشخص نماید. میزان توجه و دقت در بازرسی ها با انجام تجزیه و تحلیل خطر امکان پذیر است.
هنگامی که یک محموله ترانزیتی به هر صورتی در آن کشور مورد فرآوری قرار گیرد. دیگر به عنوان محموله ترانزیتی شناخته نمی شود.
محموله ترانزیتی واردات محسوب نمی شود با این وجود قوانین و اقدامات انجام شده در مورد واردات ممکن است در مورد محموله های ترانزیتی نیز با توجیه فنی برای جلوگیری از ورود و انتشار آفات، مدنظر قرار گیرند. (ماده 7 و 4 از عهدنامه بین المللی حفظ نباتات) ، اقداماتی در مورد این محموله ها صورت می گیرد. تا از مسایل آنها اطمینان حاصل شود و تا هنگام ترک کشور نیز
سالم باقی بمانند. کشورها ممکن است مبادی ورودی خاص و همچنین مسیر مشخص ، شرایط ویژه
و زمان معینی را برای عبور محموله ترانزیتی از قلمرو خود در نظر بگیرند.
اگر محموله ترانزیتی در کشور ترانزیت تقسیم، یا با سایر محموله ها ترکیب شده و یا بسته بندی
آن عوض شود، باید گواهی بهداشت نباتی یا گواهی بهداشت صادرات مجدد در کشور ترانزیت
کسب کند.
این استاندارد به روش های شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطرات قرنطینه نباتی مربوط به محموله
های کشاورزی مشمول قانون، عبوری از قلمرو یک کشور بدون آنکه این کشور مقصد نهایی محموله
باشد، می پردازد. این استاندارد راهنمایی است که توسط آن سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت
می تواند در مورد محموله هایی که نیاز به انجام اقدامات قرنطینه ای دارد تصمیم گیری کند و نوع
اقدام قرنطینه ای مورد استفاده را نیز مشخص نماید.
مواد قانونی
ماده 7-1-C : کشورها، دارای حق حاکمیتی برای قانونمند کردن اقدامات انجام یافته جهت جلوگیری از ورود، استقرار و یا انتشار آفات مشمول قانون در قلمرو خود می باشند. و برای این منظور ممکن است جابجایی آفات مشمول قانون را در قلمرو خود ممنوع یا محدود سازند.
ماده 7-4 : در صورتی که اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ورود، استقرار و انتشار آفات توجیه فنی داشته باشند، کشورها می توانند این اقدامات را برای کالاهای عبور ترانزیتی از قلمرو خود نیز بکار گیرند.
ماده 1-4 : در صورت مقتضی ، مقررات عهدنامه بین المللی حفظ نباتات ممکن است کاربرد وسیع تری داشته باشد، بگونه ای که علاوه بر گیاهان و تولیدات گیاهی ، انبارها ، مواد بکار رفته در بسته بندی ها، وسایل حمل و نقل بین المللی) را نیز در بر بگیرد. ترانزیت شامل نقل و انتقال محموله
های مشمول قانون است که از داخل یک کشور، بدون آنکه مقصد نهایی محموله آن کشور باشد، عبور می کند (به این کشور، کشور ترانزیت اطلاق می شود.) محموله ترانزیتی حین عبور از کشور ترانزیتی ممکن است بسته باقی بماند و در صورت لزوم مهر و موم شود که در این شرایط و در بسیاری از مواقع، انتقال محموله خطر قرنطینه ای در بر نداشته و نیازی به اقدامات قرنطینه ای ندارد، بخصوص اگر محموله در داخل کانتینر مهر و موم شده حمل گردد. اما در مواردی مانند بروز حوادث غیرمترقبه ای نظیر تصادف حین ترانزیت ممکن است اقدامات احتمالی نیز در نظر گرفته شود.
محموله ها و وسایل حمل آنها از کشوری عبور می کنند ممکن است به دلایل مختلفی خطر قرنطینه ای داشته باشند.
– زمانی که محموله در کانتینرهای بسته حمل نشود.
– حمل محموله یکسره نباشد.
– محموله مدت زمانی در انباری در قلمرو کشور ترانزیت نگهداری شده باشد.
– محموله تقسیم یا با سایر محموله ها ترکیب شده باشد.
– محموله مجدداً بسته بندی شده باشد.
– وسیله حمل تغییر کند (برای مثال از کشتی به قطار)
که در موارد فوق اقدامات قرنطینه ای برای جلوگیری از ورود، استقرار و یا انتشار آفات از کشور ترانزیتی اعمال می شود. باید توجه داشت که واژه ترانزیت آنها برای اهداف قرنطینه ای به کار نمی رود بلکه برای روشهای استادارد انتقال کالا تحت کنترل گمرک نیز کاربرد دارد.
کنترل گمرکی محموله ترانزیتی ممکن اس تایید مدارک ، ردیابی محموله (با استفاده از روش
الکترونیکی)، مهروموم کردن، کنترل وسایل حمل و نقل و کنترل ورود/خروج را در بر گیرد. البته
کنترل گمرکی به خودی خود امنیت قرنطینه ای و ایمنی محموله ها را تضمین نمی کند . بنابراین
نمی توان در جهت جلوگیری از ورود، استقرار و یا انتشار آفات به آنها اتکا نمود.
معمولاً انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر تحت کنترل گمرک همان منطقه صورت می
گیرد. انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر (به عنوان مثال از یک کشتی به کشتی دیگر یا
از کشتی به کامیون در بندرگاه) معمولاً در کشور ترانزیت صورت گرفته و تحت پوشش این
استاندارد قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل خطر آفات برای کشور ترانزیت
کنترل های واردکننده و صادرکننده با جمع آوری اطلاعات موجب تسهیل در امر تجزیه و تحلیل
خطرآفات مربوط به محموله های ترانزیتی می شوند که ممکن است قبلاً تهیه شده و یا در آینده
توسط یک یا هر دوی آنها تهیه گردد.
الف : تعیین خطر
برای تعیین پتانسیل خطر قرنطینه ای مربوط به محموله های ترانزیتی، سازمان حفظ نباتات کشور
ترانزیت باید اطلاعاتی را جمع آوری و بررسی نماید.
این اطلاعات شامل :
– اقدامات گمرکی و سایر سرویس های مربوطه
– نوع محموله یا کالاهای مشمول قانون ترانزیتی و کشور مبداء
– وسایل حمل و روش های حمل و نقل محموله های ترانزیتی
– آفات مشمول قانون احتمالی همراه محموله ترانزیتی
– پراکنش میزبان آفت مورد بررسی در کشور ترانزیتی
– آگاهی از مسیر ترانزیت در کشور ترانزیت
– احتمال فرار آفات از محموله های ترانزیتی
– وجود اقدامات ترانزیتی در خصوص محموله ترانزیتی
– نوع بسته بندی
– شرایط حمل (درون یخچال، اتمسفر تغییر کرده و مانند آنها)
سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت ممکن است در مورد محموله ترانزیتی که هیچگونه خطر
قرنطینه ای ندارد و زمانی که محموله هیچ آفت مشمول قانونی نداشته باشد چنین تصمیم گیری
نمایند که محموله می تواند به مسیر خود ادامه دهد و نیازی به اقدامات قرنطینه ای نیز نمی باشد.
همچنین سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت ممکن است در مورد محموله های ترانزیتی کاملاً
بسته، مهروموم شده و یا در مواردی که آفات احتمای داخل محموله های ترانزیتی امکان فرار
نداشته باشد و ریسک قرنطینه ای کم باشد، چنین تصمیم گیری نماید که محموله به مسیر خود
ادامه دهد و نیازی به اقدامات قرنطینه ای نیز باشد.
اگر پتانسیل خطرات قرنطینه ای برای آن محموله ترانزیتی مشخص گردد. ارزیابی خطر در مورد
آفات خاص یا کالاهای ترانزیتی لازم است، تا اقدامات قرنطینه ای صورت گرفته از نظر فنی توجیه
شوند.
باید توجه داشت که انجام اقدامات قرنطینه ای تنها در مورد آفات مشمول قانون کشور ترانزیت یا
آن دسته از آفاتی که نیاز به واکنش سریع علیه آنها می باشد توجیه پذیر است.
ب- ارزیابی خطر
ارزیابی خطرات قرنطینه ای مربوط به کالای ترانزیتی شامل ارزیابی احتمال ورود، استقرار و یا
انتشار آفات از طریق محموله های ترانزیتی است پی آمدهای اقتصادی بالقوه نیز باید در مورد یک
آفت مشمول قانون ارزیابی شود.
در ارزیابی خطر محموله های ترانزیتی کسب اطلاعاتی به شرح ذیل لازم می باشد :
– راههای ورود، استقرار و یا انتشار آفات مشمول قانون همراه محموله های ترانزیتی
– مکانیسم پراکنش و انتشار آفات مربوطه
– وسایل حمل و نقل (کامیون ، هواپیما ، کشتی و..)
– امنیت قرنطینه ای وسایل حمل و نقل (بسته بندی شده، مهر و موم شده و…)
– وجود و نوع بسته بندی
– تغییر شکل (ترکیب شده، تقسیم شده و بسته بندی مجدد)
– طول مدت ترانزیت یا انبارداری و شرایط انبارداری
– تعداد، حجم و زمان ترانزیت
– در شرایطی که سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت با انجام ارزیابی خطر، مخاطرات
قرنطینه ای را برای یک محموله مشخص نماید. انجام مدیریت خطر آفت الزامی است.
ج : مدیریت خطر
براساس ارزیابی خطر، محموله های ترانزیتی ممکن است توسط سازمان حفظ نباتات کشور
ترانزیت به دو گروه عمده تقسیم شوند:
1- ترانزیت به اعمال اقدامات قرنطینه ای نیاز ندارد.
2 – ترانزیت به اعمال قدامات قرنطینه ای نیاز دارد.
1 – ترانزیت به اعمال اقدامات قرنطینه ای نیاز ندارد
سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت براساس ارزیابی خطر قرنطینه ای ممکن است تصمیم بگیرد
که کنترل گمرکی به تنهایی کافی است. در این شرایط سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت
هیچگونه اقدام قرنطینه ای علاوه بر کنترل های گمرکی انجام نمی دهد.
2 -ترانزیت به اعمال اقدامات قرنطینه ای نیاز دارد
اگر ارزیابی خطر محموله ترانزیتی مشخص کند که کنترل های گمرکی به تنهایی کافی نیست.
سازمان حفظ نباتات ممکن است اقدامات قرنطینه ای لازم را تعیین کند که در شرایط مختلف
ممکن است شامل موارد زیر باشد.
– بازبینی و بازرسی محموله توسط سازمان حفظ نباتات در گمرک ورودی و همچنین تایید
تطابق محموله با مدارک آن (جزئیات بیشتر در استاندارد بین المللی موازین بهداشتی
شماره 23 ،دستورالعمل بازرسی آمده است) و تایید آنها.
– کسب مجوز قبلی ترانزیت از سازمان حفظ نباتات
– گواهی بهداشت نباتی کشور مبدا (مطابق با شرایط مندرج در مجوز ترانزیت)
– تعیین مبادی ورودی و خروجی خاص
– تایید خروج محموله
– تعیین مسیر ترانزیت
– لوازم و امکانات خاص از جمله بسته بندی
– لزوم امکانات و شرایط گمرکی تعیین شده از سوی سازمان حفظ نباتات
– آلودگی زدایی های قرنطینه ای (آلودگی زدایی قبل از ارسال محموله، آلودگی زدایی
محموله مشکوک)
– پیگیری محموله حین حمل و انتقال در قلمرو کشور ترانزیت
– شرایط فیزیکی خاص (یخچال، بسته بندی و وسیله حمل ضدآفت)
– مهر و موم کردن کانتینرها توسط مامورین قرنطینه مستقر در گمرک
– طرح های مدیریتی اضطراری خاص
– محدودیت زمان و فصل ترانزیت
– وجود مدارک خاص علاوه بر اسناد مورد نیاز گمرک
اینگونه اقدامات قرنطینه ای بهتر است فقط در مورد آفات مشمول قانون کشور ترانزیت و یا
در مورد آن دسته از آفاتی که تحت عملیات واکنش سریع کشور ترانزیت هستند بکار روند.
سایر اقدامات قرنطینه ای :
زمانی که اقدامات قرنطینه ای مناسبی برای محموله های ترانزیتی وجود نداشته باشد و یا
امکان اعمال آنها وجود نداشته باشد، سازمان حفظ نباتات ممکن است برخورد همانند واردات با
آن محموله ها را لازم بداند که در این صورت ممکن است حتی ممنوعیت برای آنها نیز در
نظر گرفته شود
اگر محموله ترانزیتی در قلمرو کشور ترانزیت انبار و یا مجدداً بسته بندی شود به نحوی که
خطر قرنطینه ای در پی داشته باشد، سازمان ملی حفظ نباتات ممکن است رعایت شرایط ورود
برای این محموله ها را الزامی نموده و یا مشمول دیگر اقدامات قرنطینه ای شوند.
برقراری سیستم ترانزیت :
کشورها ممکن است سیستمی را برای تقویت ایجاد کنند که کنترل های قرنطینه ای محموله
های ترانزیتی با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت، گمرک ها و سایر مراجع مربوطه
انجام شود.
هدف این سیستم باید جلوگیری از ورود و یا انتشار آفات مشمول قانون مربوط به محموله های
ترانزیتی و وسایل حمل آنها در داخل کشور ترانزیتی باشد.
سیستم ترانزیت لازم است براساس چارچوب قانونی، مقررات و دستورالعمل های قرنطینه ای
تنظیم گردد. این سیستم با همکاری سازمان حفظ نباتات کشورها، گمرک ها و سایر مراجع
مربوطه باید این اطمینان را بدهد که اقدامات قرنطینه ای تعیین شده اعمال شده است.
سازمان ملی حفظ نباتات مسئولیت جنبه های قرنطینه ای سیستم ترانزیتی را به عهده داشته و
اقدامات قرنطینه ای لازم را برای مدیریت قرنطینه ای خطر اجرا می نماید و روند اجرای
ترانزیت برعهده گمرک است.
پیش بینی موارد عدم تطابق و موقعیت های اضطراری :
در مواردی که شرایط محموله با شرایط درخواست شده توسط کشور ترانزیت مطابقت نداشته
باشد و همچنین در مواقع اضطراری اقداماتی که توسط سازمان حفظ نباتات در نظر گرفته می
شود نظیر تصادفاتی که در کشور ترانزیت اتفاق می افتد و موجب فرار غیرمنتظره آفت مشمول
قانون از محموله ترانزیتی می شود. (استاندارد بین المللی موازین بهداشتی شماره 13
دستورالعمل اخطار عدم تطابق و موقعیت های اضطراری دستورالعمل های ویژه ای برای کشور
ترانزیتی در خصوص صدور اخطار عدم تطابق شرایط به کشور صادرکننده و در صورت مقتضی
به کشور مقصد می باشد.
همکاری و ارتباطات داخلی :
همکاری بین سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت و گمرک ها و سایر مراجع مربوطه (به عنوان
مثال مسئولین فرودگاه یا بندر) برای برقراری و یا پشتیبانی یک سیستم موثر ترانزیت و
شناسایی محموله های کالاهای مشمول قانون ترانزیتی لازم است . بنابراین توافق با گمرک ها
ممکن است برای سازمان حفظ نباتات به منظور دستیابی و آگاهی از محموله های تحت کنترل
گمرک لازم باشد.
سازمان حفظ نباتات کشور مبدا همچنین با افراد ذینفع در ترانزیت از جمله شرکت های حمل
و نقل در صورت لزوم می تواند همکاری نماید.
عدم تبعیض :
اقدامات انجام شده در مورد محموله های ترانزیتی نباید محدود کننده تر و سختگیرانه تر از
مواقعی باشد که همان کالاها به کشور ترانزیتی وارد می شوند.
تجدیدنظر:
در صورت لزوم سازمان حفظ نباتات کشور ترانزیت باید سیستم ترانزیتی خود را بررسی و
مورد تجدیدنظر قرار داده و نوع محموله های ترانزیتی و خطرات قرنطینه ای مربوط به آنها را
با همکاری با مقامات مسئول و افراد ذینفع به طور مناسب بررسی نماید.
مستندسازی :
هر سیستم ترانزیتی باید به اندازه کافی مشروح و مستند باشد، شرایط قرنطینه ای ، دلایل
محدودیت ها و ممنوعیت ها برای محموله های ترانزیتی باید در صورت درخواست در اختیار
کشورهای طرف قرارداد با بخش های ذینفع قرار گیرد.
شرایط صدور مجوز قرنطینه ای برای ترانزیت محصولات کشاورزی
از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران
الف – با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در تسهیل ترانزیت محموله های
کشاورزی، سازمان حفظ نباتات ترانزیت محموله های کشاورزی را در سه گروه تقسیم بندی
نموده که شامل :
1- محموله های دارای ریسک کم: که ترانزیت آنها تنها با داشتن گواهی بهداشت نباتی
معتبر از کشور مبداء انجام می شود و نیازی به اخذ مجوز ترانزیت موردی ازسازمان حفظ
نباتات و رعایت شرایط خاص نمی باشد.
2- محموله های دارای ریسک متوسط که ترانزیت آنها منوط به داشتن گواهی بهداشت نباتی
معتبر از کشور مبدا حاوی شرایط خاص بوده و رعایت شرایط مندرج درشرایط پیوست
الزامی است اما ترانزیت آنها نیز نیازی به اخذ مجوز ترانزیت موردی از سازمان حفظ
نباتات ندارد.
3- محموله های دارای ریسک بالا شامل محموله هایی هستند که ترانزیت آنها محدود و با
شرایط قرنطینه ای خاص صورت می گیرد اخذ مجوز موردی و مدت دار جهت ترانزیت
این گونه محموله ها الزامی است.
ب – گروه بندی محموله ها
1 -محموله های دارای ریسک قرنطینه ای کم شامل : انواع بذور محصولات کشاورزی (بذر
سبزیجات، بذر گیاهان زراعی (بذر کنجد و غیره) ادویه جات (زردچوبه، فلفل و غیره) محصولات
کشاورزی مغز و خشک شده (پسته، برگه هلو، سیرخشک، انجیر خشک، مغز گردو، مغز بادام
زمینی، کشمش و غیره) انواع حبوبات (لوبیا، عدس، نخود وغیره) محصولات کشاورزی نیمه فرآورید
شده (آلود بقولات، ارد غلات، پودر نارگیل، چای خشک و غیره) برگ توتون ، گیاهان داروئی خشک
شده (ریشه شیرین بیان، کاسنی، بادبان و غیره) غلات خورای (گندم، (غیراز کشورهای آلوده به
سیاهک هندی) ، برنج، جو، یولاف و غیره) و تمرهندی
2 -محموله های دارای ریسک قرنطینه ای متوسط شامل: پنبه (پنبه محلوج، آخال، پنبه دانه،
الیاف پنبه، ضایعات و غیره) انواع چوب (گرده بینه، تخته چهارتراش و غیره)،
3 -محموله های دارای ریسک قرنطینه ای بالا شامل : انواع میوه تازه (سیب، هلو، انار و غیره)
انواع صیفی جات و سبزیجات تازه (گوجه فرنگی، پیازخوراکی، سیرتازه، خربزه، خیار، جعفری و غیره)
سیب زمینی، انواع اندام های تکثیری گیاهی (نهال، قلمه ، پیوند، پیازگل و غیره) و بادام زمینی با
پوست ،گردو با پوست، بادام درختی باپوست، گندم و فرآورده های آن از کشورهای آلوده به
سیاهک هندی و علف هرز استریکا (گندم خوراکی، دامی، آرد، سبوس و غیره)
کشورهای آلوده به علف هرز قرنطینه ای asiatica Striga و سیاهک ناقص گندم Tilletia
indica ، کشورهای افریقایی ، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چین، ژاپن،
تایلند، مالزی، برمه، اندونزی، فیلیپین، نیوزلند، ترکیه، آمریکا و مکزیک.
ج – ممنوعیت ترانزیت : ترانزیت پنبه از کشورهای آلوده به کرم سرخ پنبه ممنوع می باشد.
شرایط ترانزیت پنبه محلوج، تخم پنبه، ضایعات پنبه، پنبه دانه، آخال و غیره
1- محموله بایستی دارای گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا مبنی بر
عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماری های گیاهی قرنطینه ای و خطرناک و خاک
باشد.
2- محموله دارای گواهی ضدعفونی بوده که در آن شرایط ضدعفونی شامل زمان، مقدار و
حرارت قید شده باشد.
3- محموله بایددر دو لفاف سالم و نو بسته بندی شده باشد.
4- حمل تخم پنبه، پنبه دانه و آخال (در صورت وجود بذر) بایستی در کانتینرهای فلزی کاملاٌ
مسدود صورت گیرد.
5- محموله در مرز ورودی مورد بازدید کارشناسان قرنطینه قرار خواهد گرفت تا در صورت
سلامت کالا و مناسب بودن بسته بندی با حضور نماینده گمرک پلمپ گردد.
6- مراتب جهت کنترل های بعدی به سازمان حفظ نباتات ارسال گردد.
7- به علت رعایت موارد قرنطینه ای ترانزیت محموله های مربوط به کشورهای آسیای میانه
باید از مسیر مشهد، نیشابور، شاهرود، سمنان و تهران صورت گرفته و ترانزیت این گونه
محموله ها از مرز اینچه برون و محورهای ارتباطی جاده های مناطق گرگان و گنبد و
مازندران ممنوع می باشد.
– تبصره: انجام ترانزیت ریلی پنبه از مرز اینچه برون با رعایت کلیه شرایط اعلامی قبلی بلامانع می
باشد.
8- حمل کالای ترانزیتی به صورت یکسره در محدوده قلمرو کشور صورت گرفته و هرگونه
تغییر و یا جابجایی محموله در طول مسیر بدون اطلاع سازمان حفظ نباتات ممنوع می
باشد.
9- مسئول گمرک هر مرز باید جهت کنترل و نظارت کارشناسان قرنطینه ترانزیت محموله
های کشاورزی را به مدیریت جهاد کشاورزی همان محل اطلاع دهند.
10 -در صورت عدم تطابق محموله ترانزیتی با مفاد این شرایط از ادامه ترانزیت جلوگیری
خواهد شد.
توجه : ترانزیت پنبه از کشورهای آلوده به کرم سرخ پنبه ممنوع می باشد.
لیست کشورهای آلوده به کرم سرخ پنبه (gossypiella Pectinophora(
اروپا:
دانمارک، ترکیه ،یونان، ایتالیا، مقدونیه، روسیه، رومانی، اسپانیا، یوگسلاوی
آسیا:
افغانستان، بنگلادش،کامبوج، چین، قبرس، هند، اندونزی، عراق، فلسطین اشغالی، ژاپن، اردن،
کره شمالی، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، عربستان سعودی، سری لانکا،
سوریه، تایلند، ویتنام، یمن
آفریقا:
الجزایر، آنگولا، بنین، بورکینافاسو، بروندی، کامرون، چاد، کنگو، جزار ایوری، مصر، اتیوپی، غنا،
کنیا، لیبی، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، مراکش، موزامبیک، نیجر، نیجریه، رواندا، سنگال،
جزایر سی شل، ساحل عاج، سیرالئون، سومالی، سودان، تانزانیا،توگو، تونس، اوگاندا، زامبیا،
آمریکای جنوبی:
آمـــریکا، آنتیگوا وباربودا، آرژانتین، باهاما، باربادوس، بولیوی، برزیل، کلمبیا، کوبا، جمهوری
دومنیکن، دومنیکا،گرانادا، گویان، گوادلوپ، هائیتی، جامائیکا، اروگوئه، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو،
ترینیداد وتوباگو سنت ویسنت وگرانادین،سنت لوسیا، سنت کیتس و نویس، مکزیک، مونت
سرات، مارتینیک، ونزوئلا
اقیانوسیه:
استرالیا، فیجی، کالدونیای جدید، جزایر پولینزی، جزایر شمالی ماریانا،جزایر اقیانوس آرام، گینه
جدیدپاپوا، ساموا، وانواتا
شرایط ترانزیت انواع چوب (گرده بینه، تخته چهارتراش و غیره)
1- محموله بایستی دارای گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا مبنی بر
عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماری های گیاهی قرنطینه ای و خطرناک مربوط به
چوب علی الخصوص حشرات پوستخوار و چوبخوار باشد.
2- چوب ها باید کاملاً عاری از پوست و بقایای گیاهی باشد.
3- محموله ها باید در کامیون های با پوشش کامل حمل شود.
4- محموله در مرز ورودی مورد بازدید کارشناسان قرنطینه قرار خواهد گرفت تا در صورت
رعایت شرایط قرنطینه ای و مناسب بودن پوشش محموله با حضور نماینده گمرک پلمپ
گردد.
5- مراتب جهت کنترل های بعدی به سازمان حفظ نباتات ارسال گردد.
6- حمل کالای ترانزیتی به صورت یکسره در محدوده قلمرو کشور صورت گرفته و هرگونه
تغییر یا جابجایی محموله در طول مسیر بدون اطلاع سازمان حفظ نباتات ممنوع می باشد.
7- مسئول گمرک هر مرز باید جهت کنترل و نظارت کارشناسان قرنطینه ترانزیت محموله
های کشاورزی را به مدیریت های جهاد کشاورزی همان محل اطلاع دهند.
8- در صورت عدم تطابق محموله ترانزیتی با مفاد این شرایط از ادامه ترانزیت جلوگیری
خواهد شد.