تعرفه های گمرکی سال 96

شماره تعرفهنوع کالاحقوق ورودی SUQکد کشور دارنده تعرفه ترجیحیDescriptionاولویت
Import dutyPreferential Tariff
0101اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.Live horses, asses, mules and hinnies.4
ـ اسب‌ها: – horses: 0
01012100ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص5U8— pure – bred breeding animals: 8
010129ـ ـ سایر: — other: 6
01012910ـ ـ ـ اسب برای مسابقه26U— Horse for race8
01012990ـ ـ ـ سایر40U— Other8
01013000ـ الاغ5U– Asses8
01019000ـ سایر32U– Other8
0102حیوانات زنده از نوع گاو.Live bovine animals.4
ـ گاو: – Cattle:0
010221ـ ـ مولد نژاد خالص: — pure – bred breeding animals:6
01022110ـ ـ ـ گاو شیری5U— Milk cow8
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتی5U— Beef cattle8
01022190ـ ـ ـ سایر5U— Other8
01022900ـ ـ سایر5U— other8
ـ بوفالو: – buffalo: 0
01023100ـ ـ مولد نژاد خالص5U— pure – bred breeding animals8
01023900ـ ـ سایر5U— other8
01029000ـ سایر 5U– Other8
0103حیوانات زنده از نوع خوک.Live swine.4
01031000ـ مولد نژاد خالص5U– Pure-bred breeding animals8
ـ سایر:– Other:0
01039100ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم5U— Weighing less than 50 kg8
01039200ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر5U— Weighing 50 kg or more8
0104حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز.Live sheep and goats.4
010410ـ از نوع گوسفند :– Sheep:6
01041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص5U— Purebreed producer sheep 8
01041090ـ ـ ـ سایر5U— Other8
010420ـ از نوع بز:– Goats:6
01042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص5U— Pure-bred breeding animals8
01042090ـ ـ ـ سایر5U— Other:8
0105ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus , ducks, geese, turkeys and guinea fowls.4
ـ به وزن 185 گرم و کمتر:– Weighing not more than 185 g:0
010511ـ ـ مرغ و خروس:— Fowls of the species Gallus domesticus :6
01051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه5U— meat ancestor pullet8
01051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه5U— mother meat pullet8
01051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه5U— Ancestor’pullet laying egg8
01051140ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار 5U— Masther pullet laying egg8
01051150ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی 5U— Meat one-day pullet8
01051160ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار5U— one-day pullet laying egg8
01051190ـ ـ ـ سایر20U— Other8
010512ـ ـ بوقلمون:— Turkeys:6
01051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص5U— Pure-bred breeding8
01051220ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون10U— One day Pullet meat of turkey8
01051290ـ ـ ـ سایر10U— Other8
01051300ـ ـ مرغابی‌ها32U— Ducks8
01051400ـ ـ غازها 15U— Geese8
01051500ـ ـ مرغ شاخدار15U— Guinea fowls8
– سایر:– Other:0
010594ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus) :— Fowls of the Species Gallus domesticus:6
01059410ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری55U— Trading Hybird Poultry8
01059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار55U— Laying Pullets Poultry8
01059490ـ ـ ـ سایر55U— Other8
01059900ـ ـ سایر55U— Other8
0106سایر حیوانات زنده.Other live animals.4
ـ پستانداران:– Mammals:0
010611ـ ـ میمون‌ها (Primates) :— Primates:6
01061110ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)5U— For research (medical, laboratories and antisera production)8
01061190ـ ـ ـ سایر20U— Other8
010612— نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea )، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia )، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio ):— Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)6
01061210— برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)5U— For research (medical, laboratories and antisera production)8
01061290ـ ـ ـ سایر20U— Other8
01061300ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)5U— Camels and other camelids (Camelidae)8
01061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی20U— rabbits and hares8
010619ـ ـ سایر:— Other:6
01061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی55U— Dogs and cats8
01061920ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و5U— Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding8
آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما0
01061930ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی5U— Other for medical research and laboratories8
01061990ـ ـ ـ سایر20U— Other8
010620ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی):– Reptiles (including snakes and turtles):6
01062010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
سرم‌سازی)0
01062090ـ ـ ـ سایر20U— Other8
ـ پرندگان:– Birds:0
010631ـ ـ پرندگان شکاری:— Birds of prey:6
01063110ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی)5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063190ـ ـ ـ سایر20U— Other8
010632ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک— Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):6
دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):0
01063210ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063290ـ ـ ـ سایر20U— Other8
010633— شترمرغ‌ها— Ostriches;emus6
( Dromaius novaehollandiae ):0
01063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 5U— adult ostrich8
01063320ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 20U— Dromaius (novaehollondiae)8
01063330ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ5U— One – day Pullet Striches8
01063390ـ ـ ـ سایر20U— Other8
010639ـ ـ سایر:— Other:6
01063910ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم­سازی)5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063920ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ5U— ornamental birds, including canaries, budgies and finches8
01063990ـ ـ ـ سایر5U— Other8
ـ حشرات: – insects:0
010641ـ ـ زنبورها: — beese :6
01064110ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل32U— Colony of honey bees8
01064120ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل10U— Queen of honey bees8
01064130ـ ـ ـ سایر20U— other8
01064900ـ ـ سایر20U–other8
010690ـ سایر:– Other:6
01069010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرم­­سازی)5U— For research, (medical laboratories and antisera production)8
01069020ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده5U— Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)8
کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)0
01069090ـ ـ ـ سایر5U— Other8
0201گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.Meat of bovine animals, fresh or chilled.4
020110ـ لاشه یاشقه:– Carcasses and half-carcasses:6
02011010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26Kg—Veal8
02011090ـ ـ ـ سایر26Kg—Other 8
020120ـ سایر قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:6
02012010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter 8
02012020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin 8
02012030ـ ـ ـ سردست و سینه26Kg— Fore quarter cuts8
02012090ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
020130ـ بی‌استخوان:– Boneless:6
02013010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter 8
02013020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02013030ـ ـ ـ سردست و سینه26Kg— Fore quarter cuts8
02013090ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
0202گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد.Meat of bovine animals, frozen.4
020210ـ لاشه یا شقه:– Carcasses and half-carcasses:6
02021010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26Kg— Veal8
02021090ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
020220ـ سایر قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:6
02022010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter8
02022020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02022030ـ ـ ـ سردست و سینه26Kg— Fore quarter cuts8
02022090ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
020230ـ بی‌استخوان:– Boneless:6
02023010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter8
02023020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02023030ـ ـ ـ سردست و سینه26Kg— Fore quarter cuts8
02023090ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
0203گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.Meat of swine, fresh, chilled or frozen.4
ـ تازه یا سرد کرده:– Fresh or chilled:0
02031100ـ ـ لاشه یا شقه15Kg— Carcasses and half-carcasses8
02031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15Kg— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02031900ـ ـ سایر15Kg— Other8
ـ منجمد:– Frozen:0
02032100ـ ـ لاشه یا شقه15Kg— Carcasses and half-carcasses8
02032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15Kg— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02032900ـ ـ سایر15Kg— Other8
0204گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.4
02041000ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده5Kg– Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled8
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:– Other meat of sheep, fresh or chilled:0
02042100ـ ـ لاشه یا شقه5Kg— Carcasses and half-carcasses8
02042200ـ ـ سایر قطعات با استخوان5Kg— Other cuts with bone in8
02042300ـ ـ بی‌استخوان5Kg— Boneless8
02043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد5Kg– Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen8
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد:– Other meat of sheep, frozen:0
02044100ـ ـ لاشه یا شقه5Kg— Carcasses and half-carcasses8
02044200ـ ـ سایر قطعات با استخوان5Kg— Other cuts with bone in8
02044300ـ ـ بی‌استخوان5Kg— Boneless8
02045000ـ گوشت بز5Kg– Meat of goats8
02050000گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.40KgMeat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.8
0206احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.4
02061000ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده40Kg5– Of bovine animals, fresh or chilled8
ـ از نوع گاو، منجمد:– Of bovine animals, frozen:0
02062100ـ ـ زبان40Kg— Tongues8
02062200ـ ـ جگر40Kg— Livers8
02062900ـ ـ سایر40Kg— Other8
02063000ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده5Kg– Of swine, fresh or chilled8
ـ از نوع خوک، منجمد:– Of swine, frozen:0
02064100ـ ـ جگر5Kg— Livers8
02064900ـ ـ سایر5Kg— Other8
02068000ـ سایر، تازه یا سردکرده40Kg– Other, fresh or chilled8
02069000ـ سایر، منجمد40Kg– Other, frozen8
0207گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01 ، تازه، سردکرده یا منجمد.Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.4
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus) :– Of fowls of the species Gallus domesticus :0
02071100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده26Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02071200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد26Kg— Not cut in pieces, frozen8
020713ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده: — Cuts and offal, fresh or chilled: 6
02071310ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ55Kg— Fresh Pieces or chilled Poultry8
02071320ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ55Kg— Fresh offal or chilled Poultry8
020714ـ ـ قطعات و احشای منجمد:— Cuts and offal, frozen:6
02071410ـ ـ ـ خمیر55Kg— Paste8
02071420ـ ـ ـ قطعات 55Kg— Piceses 8
02071430ـ ـ ـ احشاء 55Kg— Cuts 8
ـ از بوقلمون:– Of turkeys:0
02072400ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده55Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02072500ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg— Not cut in pieces, frozen8
02072600ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده55Kg— Cuts and offal, fresh or chilled 8
020727ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:— Cuts and offal, frozen:6
02072710ـ ـ ـ خمیر55Kg— Paste8
02072790ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ از مرغابی‌ها: – of ducks:0
02074100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده55Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02074200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg— Not cut in pieces, frozen8
02074300ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده55Kg— Fatty livers, fresh or chilled8
02074400ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده55Kg— Other, fresh or chilled8
02074500ـ ـ سایر، منجمد55Kg— Other, frozen8
ـ از غازها: – of geese: 0
02075100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده55Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02075200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg— Not cut in pieces, frozen8
02075300ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده55Kg— Fatty livers, fresh or chilled8
02075400ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده55Kg— Other, fresh or chilled8
02075500ـ ـ سایر، منجمد55Kg— Other, frozen8
02076000ـ مرغ شاخدار55Kg– of guinea Fowls8
0208سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.4
02081000ـ از خرگوش اهلی یا وحشی20Kg– Of rabbits or hares8
02083000ـ از میمون‌ها (Primates)20Kg– Of primates8
02084000ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea )، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia )، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia ) 20Kg– Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)8
02085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)20Kg– Of reptiles (including snakes and turtles)8
02086000ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)20Kg– Of camels and other camelids (Camelidae)8
02089000ـ سایر20Kg– Other8
0209چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده.– Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked. 4
02091000ـ از خوک‌ها 5Kg– Of pig8
02099000ـ‌ سایر5Kg– Other8
0210گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت.Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.4
ـ گوشت خوک:– Meat of swine:0
02101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان5Kg— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02101200ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن5Kg— Bellies (streaky) and cuts thereof8
02101900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
02102000ـ گوشت حیوانات از نوع گاو40Kg– Meat of bovine animals8
– سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت: – Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:0
02109100— از میمون40Kg— Of primates8
02109200— از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea )؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia )؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia ). 32Kg— Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 8
02109300— از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)32Kg— Of reptiles (including snakes and turtles)8
02109900— سایر32Kg— Other8
0301ماهی‌های زنده.Live fish.4
ـ ماهی‌های زینتی:– Ornamental fish:0
03011100ـ ـ آب شیرین15Kg— freshwater 8
03011900ـ ـ سایر15Kg— Other 8
ـ سایر ماهی‌های زنده: – Other live fish:0
030191ـ ـ ‌قزل‌آلا — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): 6
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):0
03019110ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش5Kg— For stock improvement, propagation and culture 8
03019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده5Kg— Eyed egg8
03019190ـ ـ ـ‌ سایر 32Kg— Other 8
03019200ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla )26Kg— Eels ( Anguilla spp. )8
030193ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)— Carp ( Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) : 6
03019310ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش5Kg— For stock improvement, propagation and culture 8
03019390ـ ـ ـ سایر32Kg— Other8
03019400ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)5Kg— Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)8
03019500ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب5Kg–Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)8
(thunnus maccoyii)0
030199ـ ـ سایر:— Other:6
03019910ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش5Kg— For stock improvement, propagation and culture8
03019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی5Kg— Egg, larvae and young of fish8
03019990ـ ـ ـ سایر55Kg8— Other8
0302ماهی، تازه یا سردکرده، به­استثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.4
– ماهی آزاد، به ­ استثنای احشای خوراکی ماهی– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
ردیف­های فرعی 030291 تا 030299 :0
03021100— قزل‌آلا 40Kg— Trout ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster )8
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03021300ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام26Kg— Pacific salmon (Oncorhyn chus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)8
(Oncorhyn chus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)0
03021400ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.26Kg— Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon ( Huchohucho) 8
03021900ـ ـ سایر26Kg— Other8
ـ ماهی ­ های پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Flat fish ( Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae ), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
03022100ـ ـ هالیبوت26Kg— Halibut ( Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus Hippoglossus stenolepis )8
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)0
0
03022200ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)26Kg— Plaice ( Pleuronectes platessa )8
03022300ـ ـ کفشک ماهیان ) گونه (Solea 26Kg— Sole ( Solea spp. )8
03022400ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)26Kg— Turbots (psetta maxima)8
03022900ـ ـ سایر5Kg8— Other8
ـ ماهی­های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، – Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:0
03023100ـ ـ آلباکور 10kg— Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)8
03023200ـ ـ یلوفین 10Kg— Yellowfin tunas (Thunnus albacares)8
03023300ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه5Kg— Skipjack or stripe-bellied bonito8
03023400ـ ـ بیگ آی 10Kg— Bigeye tunas (Thunnus obesus)8
03023500ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 10Kg— Atlantic and pacific bluefin tunas (Thunnus thynus, thunnus orientalis)8
03023600ـ ـ تن بلوفین جنوب 10Kg— Southern bluefin tunas ( Thunnus maccoyii )8
03023900ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه ­ های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ماهی­های بونیتو (گونه­های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا)،ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)، ماهی­های جک و مکرل هورس (گونه­های تراچروس) ، ماهی­های جک، کروال­ها (گونه­های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت نقره­ای (گونه­های پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید (گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)،به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae),excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99: 0
03024100— شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)5Kg— Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
03024200— ماهی آنچوی .5Kg— Anchovies (Engraulis spp.)8
03024300— ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp) ، ساردینلا (Sardinella spp.) ، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)5Kg— Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)8
030244ـ ـ ماهی مکرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)–Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus): 6
03024410ـ ـ ـ بلومکرل 26Kg— bluemackerel8
03024490ـ ـ ـ سایر 15Kg— other 8
03024500ـ ـ جک و هورس مکرل 26Kg— Jack and horse mackerel (Trachurus spp)8
03024600ـ ـ کوبیا 5Kg— Cobia (Rachycentron Canadum)8
03024700ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی5Kg— (xiphias gladius)8
03024900ـ ـ سایر5Kg— other8
ـ ماهی از خانواده­های برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، به­استثنای احشای خوراکی ماهیردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:0
03025100— ماهی کاد 5Kg— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 8
03025200— ماهی هاد داک 5Kg— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)8
03025300— زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)5Kg— Coalfish (Pollachius virens)8
03025400— ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)5Kg— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
03025500— زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)5Kg— Alaska Pollack (Theragra chalogramma)8
03025600— ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 5Kg— blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 8
03025900— سایر 5Kg— Other 8
ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)، به­ غیر از احشای خوراکی ماهی ردیف ­ های فرعی 030291 تا 030299:– Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 :0
03027100ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)32Kg— Tilapias (Oreochromis spp.) 8
03027200ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)40Kg— Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03027300 کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)40Kg— Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) 8
03027400ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)26Kg— Eels (Anguilla spp.)8
03027900ـ ـ سایر 26Kg— Other8
ـ سایر ماهی­ها، به­استثنای احشای خوراکی ماهی – Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 : 0
ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:0
03028100ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها 40Kg— Dogfish and Other sharks 8
03028200ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 40Kg— Rays and skates (Rajidae) 8
03028300ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)40Kg— Toothfish (Dissostichus spp.)8
03028400ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)32Kg— Seabass (Dicentrarchus spp.)8
03028500ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) 20Kg— Seabrean (Sparidae)8
03028900ـ ـ سایر 26Kg— Other8
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:– Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:0
03029100ـ ـ جگر، تخم و منی5Kg— Livers, roes and milt8
03029200ـ ـ باله­های کوسه55Kg— Shark fins8
03029900ـ ـ سایر55Kg— Other8
0303ماهی، یخ‌زده، به­استثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04 / 03 .Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.4
– ماهی آزاد، به­استثنای احشای خوراکی ماهی – Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
ردیف ­ های فرعی 030391 تا 030399: 0
0
03031100ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا 20Kg— Sockeye salmon (red salmon) ( Oncorhynchus nerka )8
0
03031200ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 26Kg— Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)8
03031300ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) 5Kg– – Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)8
03031400ـ ـ ماهی قزل‌آلا55Kg— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03031900ـ ـ‌ سایر32Kg— Other8
ـ ماهی ­ های تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهی ­ ها (گونه ­ های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس) ، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا) ، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:– Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
03032300ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)32Kg— Tilapias (Oreochromis spp.)8
03032400ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)55Kg— Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)8
03032500ـ ـ ماهی ­ های کپور (گونه ­ های سیپرینوس، گونه ­ های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه ­ های هیپوفتالمیچیتس، گونه ­ های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه ­ های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه ­ های مگالوبراما)55Kg— Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)8
03032600ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)26Kg— Eels (Anguilla spp)8
03032900ـ ـ سایر32Kg— Other8
ـ ماهی­های پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399 :– Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
0
03033100ـ ـ هالیبوت20Kg— Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)8
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)0
03033200ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)20Kg— Plaice (Pleuronectes platessa)8
03033300ـ ـ کفشک ماهیان « Sole » (گونه Solea )26Kg— Sole (Solea spp.)8
03033400ـ ـ ماهی­های توربوت (پستا ماکسیما)20Kg— Turbots (Psetta maxima) 8
03033900ـ ـ سایر5Kg8— Other8
ـ ماهی­های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)،– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی0
030391 تا 030399:0
03034100ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)15Kg— Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)8
03034200ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)5Kg— Yellowfin tunas (Thunnus albacares)8
03034300ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه5Kg— Skipjack or stripe-bellied bonito8
03034400ـ ـ تن بسیار چرب و چاق (Thunnus obesus)5Kg— Bigeye tunas (Thunnus obesus)8
03034500ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام 20Kg— Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 8
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)0
03034600ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)15Kg— Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)8
03034900ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)،– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae),excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
ماهی­های جک ومکرل هورس (گونه­های تراچروس) ، ماهی­های جک ، کروال­ها (گونه­های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت0
نقره­ای (گونه­های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید(گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)، ماهی­های بونیتو (گونه­های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا)، به­ غیراز احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
03035100ـ ـ شاه‌ماهی‌ها 5Kg— “Herrings” (Clupea harengus, Clupea Pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)0
03035300ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp) ، ساردینلا (Sardinella spp) ، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus) 26Kg— Sardines 8
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 0
030354ـ ـ ماهی مکرل :— mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):6
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)0
03035410ـ ـ ـ بلو مکرل5Kg— Blue mackerel 8
03035490ـ ـ ـ سایر 5Kg— Other 8
03035500ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)32Kg— Jack and horse mackerel (Trachurus spp)8
03035600ـ ـ ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) 32Kg— Cobia (Rachycentron canadum) 8
03035700ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)10Kg— Swordfish (Xiphias gladius) 8
03035900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ ماهی از خانواده­های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
03036300ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)5Kg— Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 8
03036400ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)5Kg— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)8
03036500ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)26Kg— Coalfish (Pollachius virens)8
03036600ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)5Kg— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
03036700ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)32Kg— Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)8
03036800ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 5Kg— blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 8
03036900ـ ـ سایر 5Kg— Other 8
ـ سایر ماهی­ها، به­استثنای احشای خوراکی ماهی – Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
03038100ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها 26Kg— Dogfish and Other sharks 8
03038200ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 55Kg— rays and skates (Rajidae) 8
03038300ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)26Kg— Toothfish (Dissostichus spp.)8
03038400ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)32Kg— Seabass (Dicentrarchus spp.)8
03038900ـ ـ سایر 5Kg— Other8
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: – Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:0
03039100ـ ـ جگر، تخم و منی26Kg— Livers, roes and milt8
03039200ـ ـ باله­های کوسه55Kg— Shark fins8
03039900ـ ـ سایر55Kg— Other8
0304فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.4
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهی‌های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، ماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چنا)،– Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp): 0
0
03043100ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)40Kg— Tilapias (Oreochromis spp)8
03043200ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55Kg— Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03043300ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)40Kg— Nil perch (lates niloticus)8
03043900ـ ـ سایر40Kg— Other8
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها: – Fresh or chilled fillets of other fish: 0
03044100ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام 40Kg— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)8
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),0
سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar) ، سالمون دانوب (Huchohucho) 0
03044200ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا 55Kg– – Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)8
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)0
03044300ـ ـ ماهی‌های پهن40Kg– – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)8
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)0
03044400ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های 40Kg– – Fish of the families, Bregmacerotidae ( Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae)8
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03044500— نیزه ماهی (xiphias gladius)40Kg– – Swordfish (xiphias gladius)8
03044600— ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)55Kg– – Toothfish (Dissostichus spp.)8
03044700— سگ ماهی و سایر کوسه ­ ها40Kg– -Dogfish and other sharks8
03044800— پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا) 40Kg– -Roys and skates (Rajidae)8
03044900— سایر 40Kg– – Other 8
ـ سایر، تازه یا سرد شده:– Other, fresh or chilled: 0
0
0
03045100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)، 40Kg– – Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp, eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)8
03045200ـ ـ ماهی آزاد 40Kg— Salmonidae8
03045300ـ ـ ماهی از خانواده‌های 40Kg–Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae8
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03045400ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)40Kg— Swordfish (xiphias gladius)8
03045500ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)55Kg— Tooth fish (Dissostichus spp.)8
03045600— سگ ماهی و سایر کوسه ­ ها40Kg— Dogfish and other sharks8
03045700— پرتو ماهی ­ ها و چارگوش ماهی ­ ها (راجیدا) 40Kg— Roys and skates (Rajidae)8
03045900ـ ـ سایر 40Kg– – Other 8
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس­، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس،– Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp): 0
گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا) ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا))0
03046100ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)32Kg– – Tilapias (Oreochromis spp)8
03046200ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55Kg– – Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03046300ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)26Kg– – Nile perch (Lates niloticus)8
03046900ـ ـ سایر40Kg– – Other 8
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های: – Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae : 0
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03047100ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)26Kg– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
03047200ـ ـ ماهی هادداک 40Kg— Haddock8
(Melanogrammus aeglefinus) (Melanogrammus aeglefinus)0
03047300ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)55Kg— Coalfish (Pollachius virens)8
03047400ـ ـ ماهی هیک 26Kg— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
(Merluccius spp. Urophycis spp.)0
03047500ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )26Kg— Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)8
03047900ـ ـ سایر40Kg— Other 8
ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها: – Frozen fillets of other fish:0
03048100ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)40Kg– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) 8
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)0
03048200ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا55Kg– – Trout8
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 0
03048300ـ ـ انواع ماهی پهن 40Kg– – Flat fish8
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)0
03048400ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)32Kg— Swordfish (Xiphias gladius) 8
03048500ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)55Kg— Toothfish (Dissostichus spp.)8
03048600ـ ـ شاه‌ماهی‌ها 55Kg– – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea pallasii)0
03048700ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus) ، بونیتو 26Kg– – Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 8
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 0
03048800— سگ ماهی، سایر کوسه ­ ها، 40Kg– – Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)8
پرتوماهی ­ ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)0
03048900ـ ـ سایر40Kg– – Other8
ـ سایر، یخ زده – Other, frozen0
03049100ـ ـ شمشیرماهی 32Kg— Swordfish (Xiphias gladius)8
03049200ـ ـ ماهی نیش دندان 32Kg— Toothfish (Dissostichus spp)8
03049300ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،40Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03049400ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما) 40Kg– – Alaska Pollack8
(theragra chalcogramma) 0
03049500ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae ، Euclichthyidae ، Gadidae ، Macroruidae ، Melanonidoe ، Merlucciidae ، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما) 40Kg– – Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)8
03049600ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه ­ ها40Kg– – Dogfish and other sharks8
03049700ـ ـ پرتوماهی ­ ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)40Kg– – Rays and skates (Rajidae)8
03049900ـ ـ سایر40Kg— Other8
0305ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه « pellets » از ماهی مناسب برای خوراک انسان.Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.4
03051000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه « pellets » از ماهی مناسب برای خوراک انسان5Kg– Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 8
03052000ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک20Kg– Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine8
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌ – Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:0
03053100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،10Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03053200ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae ، Euclichthyidae ، Gadidae ، Macroruidae ، Me lucciidae ، Mordae و Muraenolepididae10Kg– – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae ، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae ، Moridae and Muraenolepididae 8
03053900ـ ـ سایر 10Kg– – Other8
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :– Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:0
03054100ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)15Kg— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)8
03054200ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings15Kg— Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea pallasii)0
03054300ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا 55Kg– – Trout ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03054400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،55Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03054900ـ ـ سایر15Kg— Other8
ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی: – Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:0
03055100ـ ـ ماهی کاد باگونه های10Kg— Cod ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus )8
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0
03055200ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،55Kg— Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03055300ـ ـ ماهی­های از خانواده­های برگما سروتیدا،55Kg– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی­های کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)0
03055400– شاه­ماهی­ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)، 55Kg– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae):8
ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)،0
ماهی­های جک ومکرل هورس (گونه های تراچروس)، ماهی های جک، کروال­ها (گونه­های کارانکس)؛ ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت0
نقره­ای (گونه­های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید (گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)، ماهی­های بونیتو (گونه های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی ، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا).0
03055900ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی: – fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:0
03056100ـ ـ شاه‌ماهی Herring) )10Kg— (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea pallasii Clupea harengus)0
03056200ـ ـ ماهی کاد با گونه های10Kg— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)0
03056300ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌« Anchovies » ‌(گونه Engraulis )15Kg— Anchovies (Engraulis spp . )8
03056400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،20Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03056900ـ ـ سایر20Kg— Other8
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی: – Fish fish, heads, tails, maws and other edible fins offal: 0
03057100ـ ـ باله کوسه 55Kg– – Shark fins 8
03057200ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 55Kg– – Fish heads, tails and maws 8
03057900ـ ـ سایر 55Kg– – Other8
0306قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان.Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.4
ـ یخ‌زده: – Frozen:0
03061100ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus ، گونه Panulirus ، گونه (Jasus20Kg6— Rock lobster and other sea crawfish ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )8
03061200ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus ) 55Kg3— Lobsters ( Homarus spp. )8
03061400ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه 55Kg6— Crabs8
03061500ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)55Kg– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 8
03061600ـ ـ انواع میگوی آب سرد55Kg– – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) 8
(Pandalus spp., Crangon crangon)0
03061700ـ ـ سایر انواع میگو 55Kg– – Other shrimps and prawns 8
03061900ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان32Kg— Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
ـ زنده، تازه یا سردکرده:– Liver, fresh or chilled:0
03063100— لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ­های دریائی55Kg— Rock lobster and other sea crawfish ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )8
(گونه­های پالینوروس، گونه­های پانو لیروس، گونه­های ژاسوس)0
03063200— شاه میگوها (گونه ­ های هوماروس)32Kg— Lobsters ( Homarus spp. )8
03063300— خرچنگ ­ ها55Kg— Crabs8
03063400— شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55Kg– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
030635— میگوهای آب سرد و میگوها (گونه ­ های پندالوس، گونه ­ های کرنگون کرنگون) :– – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):6
03063510— میگو مولد زنده برای تکثیر5Kg—Spawning prawns8
03063520— پست لارو و میگوی زنده10Kg—Post-larva live prawns8
03063590— سایر55Kg— Other8
030636— سایر میگوها :– – Other shrimps and prawns:6
03063610— میگو مولد نژاد برای تکثیر5Kg— Spawning prawns8
03063620— پست لارو و میگوی زنده5Kg— Post-larva live prawns8
03063690— سایر32Kg— Other8
03063900— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5Kg– – Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
ـ سایر:– Other:0
03069100— لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)55Kg— Rock lobster and other sea crawfish ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )8
03069200— لابسترها (گونه­های ­ هوماروس)32Kg– – Lobsters ( Homarus spp. )8
03069300— خرچنگ ­ ها55Kg— Crabs8
03069400— لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55Kg– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
030695— میگوها :– – shrimps and prawns:6
03069510— میگو مولد نژاد برای تکثیر5Kg— Spawning prawns8
03069520— پست لارو و میگوی زنده5Kg— Post-larva live prawns8
03069590— سایر32Kg— Other8
03069900— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5Kg— Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption 8
0307صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی. Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption.4
ـ صدف:– Oysters:0
03071100ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 5Kg– – Live, fresh or chilled8
03071200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03071900ـ ـ سایر5Kg– – Other8
ـ حلزون همچنین حلزون ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten : – Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:0
03072100ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده5Kg— Live, fresh or chilled8
03072200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03072900ـ ـ سایر5Kg— Other8
– صدف دو کپه‌ای – Mussels ( Mytilus spp., Perna spp. ):0
(گونه perna ، گونه Mytilus )0
03073100ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده5Kg— Live, fresh or chilled8
03073200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03073900ـ ـ سایر5Kg— Other8
– گربه ماهی و ماهی مرکب : – Cuttle fish and squid:0
03074200ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده10Kg— Live, fresh or chilled 8
03074300ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03074900ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ اختاپوس (گونه Octopus ):– Octopus ( Octopus spp. ):0
03075100ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده5Kg— Live, fresh or chilled8
03075200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03075900ـ ـ سایر5Kg— Other8
03076000ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن5Kg– snails, other than sea snails8
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): : – Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae):0
03077100ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده26Kg— Live, fresh or chilled8
03077200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03077900ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ صدف (گونه ­ های هالیوتیس) و صدف­های حلزونی (گونه ­ های استرومبوس):– Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (strombus spp.):0
03078100— صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه ­ های هالیوتیس (26Kg— Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)8
03078200— صدف­ زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های استرومبوس)26Kg— Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)8
03078300— صدف منجمد (گونه­های هالیوتیس)5Kg— Frozen abalone (Haliotis spp)8
03078400— صدف­های حلزونی منجمد (گونه­های استرومبوس )5Kg— Frozen stromboid conchs (strombus spp.)8
03078700— سایر صدف ­ ها (گونه ­ های هالیوتیس) 5Kg— Other abalone (Haliotis spp)8
03078800— سایر صدف ­ های حلزونی (گونه­های استرومبوس) 5Kg— Other stromboid conchs (strombus spp.)8
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان: – Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption: 0
03079100ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 26Kg— Live, fresh or chilled 8
03079200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03079900ـ ـ سایر5Kg— Other8
0308بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs,4
live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not 0
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.0
ـ انواع خیار دریایی:– Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea): 0
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)0
03081100ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده26Kg— Live, fresh or chilled 8
03081200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03081900ـ ـ سایر 5Kg— Other8
– توتیای دریایی (گونه­های استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):– Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus): 0
03082100ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 26Kg— Live, fresh or chilled 8
03082200ـ ـ منجمد5Kg— Frozen8
03082900ـ ـ سایر 5Kg— Other8
03083000ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 55Kg– Jellyfish (Rhopilema spp) 8
03089000ـ سایر5Kg– Other8
0401شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر.Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.4
04011000ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. 32Kg– Of a fat content, by weight, not exceeding 1%8
04012000ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از32Kg7– Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%8
6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 0
04014000ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.15Kg– Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %108
040150ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد :– Of a fat content, by weight, exceeding 10% :6
04015010ـ ـ ـ خامه شیر15Kg— Milk cream8
04015090ـ ـ ـ شیر15Kg— Milk8
0402شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده.Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.4
040210ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:– In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:6
04021010ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر10Kg— Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or less8
04021030ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی40Kg— industrial powdered milk8
04021090ـ ـ ـ سایر10Kg— Other8
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد:– In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%:0
040221ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:— Not containing added sugar or other sweetening matter:6
04022110ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر5Kg— Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or less8
04022120ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی 5Kg— Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.8
04022130ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی40Kg— industrial powdered milk8
04022190ـ ـ ـ سایر15Kg— Other8
04022900ـ ـ سایر:40Kg— Other:8
ـ سایر:– Other:0
040291ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده— Not containing added sugar or other sweetening matter6
04029110ـ ـ ـ خامه شیر40Kg— Milk cream8
04029190ـ ـ ـ شیر40Kg— Milk 8
04029900ـ ـ‌ سایر40Kg— Other8
0403دوغ (Buttermilk) ، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified )، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.4
040310ـ ماست:– Yogurt:6
04031010ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار5Kg— Products for feeding infants8
04031090ـ ـ ـ سایر32Kg— Other8
040390ـ سایر:– Other:6
04039010ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار5Kg— Products for feeding nursing infants8
04039090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
0404آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.4
04041000ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده5Kg8– Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter8
040490ـ سایر:– Other:6
04049010ـ ـ ـ پودر آب‌ پنیر (کانی­زدایی شده و کانی­زدایی نشده)32Kg— Whey powder (non demineralization and demineralization)8
0
04049090ـ ـ ـ سایر32Kg— Other8
0405کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.4
040510ـ کره:– Butter:6
04051010ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر55Kg— Butter packaged in packages of 500 gr or less8
04051020ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم5Kg— Butter packaged in packages of more than 500 gr8
04052000ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان32Kg– Dairy spreads8
04059000ـ سایر32Kg– Other8
0406پنیر و کشک.Cheese and curd.4
04061000– پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured ) یا (Unripened) ، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese) ، و کشک55Kg5– Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd8
04062000ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع55Kg– Grated or powdered cheese, of all kinds8
04063000ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده55Kg– Processed cheese, not grated or powdered8
04064000ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)55Kg-Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti8
04069000ـ سایر پنیرها55Kg7– Other cheese8
0407تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده Birds eggs, in shell, fresh preserved or coocked4
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی: – Fertilised eggs for incubation: 0
040711ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان: – – of fowls of the species Gallus domesticus:6
04071110ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون: — egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:8
04071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت10Kg—- embryo egg turkey for product met8
04071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF5Kg—- Fertile eggs SPF8
04071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی5Kg—- egg embryo meat’s ancestor8
04071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی5Kg—- egg embryo meats mother8
04071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار5Kg—- egg embryo of ancestor laying eggs8
04071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار5Kg—- eggs embryo of mother laying eggs8
04071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد5Kg—- eggs embryo turkey for breeding8
04071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی5Kg—- egg embryo one day pullet meat8
04071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار5Kg—- egg embryo one day laying egg pullet8
04071190ـ ـ ـ سایر :— Other:8
04071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد5Kg—- ostrich fertile eggs for breeding8
04071199ـ ـ ـ ـ سایر5Kg—- Other8
04071900ـ ـ سایر 5Kg– – Other8
ـ سایر تخم‌های تازه: – Other Fresh eggs:0
040720ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان: – – Gallus domesticus: 6
04072010ـ ـ ـ تخم خوراکی55Kg— edible egg8
04072090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
04072900ـ ـ سایر 55Kg– – Other 8
04079000ـ سایر55Kg– Other8
0408تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
ـ زرده تخم:– Egg yolks:0
04081100ـ ـ خشک‌کرده15Kg— Dried8
04081900ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ سایر:– Other:0
04089100ـ ـ خشک کرده15Kg— Dried8
04089900ـ ـ سایر40Kg— Other8
04090000عسل طبیعی55Kg6,5Natural honey.8
0410محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.4
04100010ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل55Kg— Royal, jelly, venom and propolis of honey bee8
04100090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
05010000موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.55KgHuman hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.8
0502موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.4
05021000ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها5Kg– Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof 8
05029000ـ سایر5Kg– Other8
05034
05040000روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.55KgGuts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.8
0505پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers. 4
05051000ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک40Kg– Feathers of a kind used for stuffing; down8
05059000ـ سایر55Kg– Other8
0506استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores) ، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.4
05061000ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein ) و استخوان عمل آورده شده با اسید5Kg– Ossein and bones treated with acid8
05069000ـ سایر5Kg – Other8
0507عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn) ، شاخ منشعب (Antler) ، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات.Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.4
05071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40Kg– Ivory; ivory powder and waste8
05079000ـ سایر40Kg– Other8
05080000مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone) ، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.40KgCoral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.8
05094
05100000عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.5KgAmbergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.8
0511محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.4
05111000ـ اسپرم گاو5kg– Bovine semen8
ـ سایر:– Other:0
05119100ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 355Kg— Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 38
051199ـ ـ سایر:— Other:6
05119910ـ ـ ـ نطفه زنده5Kg— Live semen8
05119920ـ ـ ـ قرمز دانه5Kg— Cochineal8
05119940ـ ـ ـ اسپرم5Kg— Semen8
05119950ـ ـ ـ تخم نوغان5Kg— Silkworm seeds8
05119990ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
0601انواع پیازگل (Bulbs) ، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12 . Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.4
060110ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی: – Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant: 6
06011010ـ ـ ـ پیاز زعفران55Kg— root cutting of Damascus rose8
06011090ـ ـ ـ سایر5kg— other8
06012000ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی5U– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots8
0602سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.4
ـ قلمه‌های ریشه نکرده و پیوند– Unrooted cuttings and slips0
06021010— لاکی بامبو5U— Lucky bamboo8
06021020— گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگوینا، حنا و فوشیا5U— Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsia8
06021030— گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول، فیتونیا، سیلکمن و زامی فولیا5U— Ornamental pootted plonts such as poinsettia, fittonia, cyclamen and zomiifolio8
06021090— سایر5U— other8
06022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده5U– Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts8
06023000ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده5U– Rhododendrons and azaleas, grafted or not8
06024000ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده5U– Roses, grafted or not8
060290ـ سایر:– Other:6
06029010ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکی 5Kg— Mushroom spawn8
06029020ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی5U— Rooted cutting of mohammadi flower8
06029090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
0603گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.4
ـ تازه:– Fresh:0
06031100ـ ـ گل‌های سرخ 55Kg— Roses8
06031200ـ ـ میخک 55Kg— Carnations8
06031300ـ ـ ارکیده 55Kg— Orchids8
06031400ـ ـ داوودی 55Kg— Chrysanthemums8
06031500ـ ـ سوسن55Kg— Lilies (Lilium Spp.)8
060319ـ ـ سایر :— Other:6
06031910ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم55Kg— anthurium, 8
06031990ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
06039000ـ سایر55Kg– Other8
0604شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.4
060420ـ تازه :– Fresh: 6
06042010ـ ـ ـ برگ‌های زنبق55Kg— Lucky Bamboo 8
06042020ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
06049000ـ سایر55Kg– Other8
0701سیب‌زمینی، تازه یا سرد کردهPotatoes, fresh or chilled.4
07011000ـ بذر 5Kg– Seed8
07019000ـ سایر 10Kg– Other8
07020000گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده 55KgTomatoes, fresh or chilled.8
0703پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.4
07031000ـ پیاز و موسیر55Kg– Onions and shallots8
07032000ـ سیر55Kg5– Garlic8
07039000ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه55Kg– Leeks and other alliaceous vegetables8
0704کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکردهCabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.4
07041000ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی 55Kg– Cauliflowers and headed broccoli8
07042000ـ کلم بروکسل 55Kg– Brussels sprouts8
07049000ـ سایر55Kg– Other8
0705کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum )، تازه یا سردکردهLettuce ( Lactuca sativa ) and chicory ( Cichorium spp. ), fresh or chilled.4
ـ کاهو:– Lettuce:0
07051100ـ ـ کاهو کروی (سالادی)55Kg— Cabbage lettuce (head lettuce)8
07051900ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ کاسنی:– Chicory:0
07052100ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum )55Kg— Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)8
07052900ـ ـ سایر55Kg— Other8
0706هویج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، کرفس غده‌دار، ترب و ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکردهCarrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.4
07061000ـ هویج و شلغم55Kg– Carrots and turnips8
07069000ـ سایر55Kg– Other8
07070000خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.55KgCucumbers and gherkins, fresh or chilled.8
0708سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکردهLeguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.4
07081000ـ نخودفرنگی ( Pisum sativum )55Kg– Peas (Pisum sativum)8
07082000ـ لوبیا (گونه Phaselous ، گونه Vigna )55Kg– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp . )8
07089000ـ سایر سبزیجات غلافدار55Kg– Other leguminous vegetables8
0709سایر سبزیجات، تازه یا سردکردهOther vegetables, fresh or chilled.4
07092000ـ مارچوبه40Kg– Asparagus8
07093000ـ بادمجان55Kg– Aubergines (egg-plants)8
07094000ـ کرفس به­غیر از کرفس غده‌دار55Kg– Celery other than celeriac8
ـ قارچ و قارچ دنبلان:– Mushrooms and truffles:0
07095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌ 55Kg5— Mushrooms of the genus Agaricus8
07095900ـ ـ سایر55Kg— Other8
07096000ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)55Kg– Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta8
07097000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)55Kg– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)8
ـ سایر: – Other:0
07099100ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد55Kg– – Globe artichokes8
07099200ـ ـ زیتون Squash55Kg– – Olives8
07099300ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی55Kg– – Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.) 8
07099900ـ ـ سایر55Kg– – Other8
0710سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.4
07101000ـ سیب‌زمینی55Kg– Potatoes8
ـ سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده یا غلاف‌نکنده:– Leguminous vegetables, shelled or unshelled:0
07102100ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)55Kg— Peas ( Pisum sativum )8
07102200ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus ) ) گونه (Vigna 55Kg— Beans ( Vigna spp., Phaseolus spp. )8
07102900ـ ـ سایر55Kg— Other8
07103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)55Kg– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)8
07104000ـ ذرت شیرین15Kg– Sweet corn8
07108000ـ سایر سبزیجات55Kg– Other vegetables8
07109000ـ مخلوط سبزیجات55Kg– Mixtures of vegetables8
0711سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد.Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.4
07112000ـ زیتون 55Kg– Olives 8
07114000ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)55Kg– Cucumbers and gherkins8
ـ قارچ و دنبلان زمینی:– Mushrooms and truffles:0
07115100ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس 55Kg— Mushrooms of the genus Agaricus8
07115900ـ ـ سایر55Kg— Other8
07119000ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات55Kg– Other vegetables; mixtures of vegetables8
0712سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر.Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.4
07122000ـ پیاز 55Kg– Onions8
ـ قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille – de – Juda) (گونه Auricularia )، قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella ) و دنبلان زمینی: – Mushrooms, wood ears (Auricularia spp . ), jelly fungi (Tremella spp . ) and truffles:0
07123100ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس 40Kg— Mushrooms of the genus Agaricus8
07123200— قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia )55Kg— Wood ears ( Auricularia spp. )8
07123300ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella ) 55Kg— Jelly fungi ( Tremella spp. )8
07123900ـ ـ سایر20Kg— Other8
071290ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات: – Other vegetables; mixtures of vegetables:6
07129010ـ ـ ـ سیر55Kg— Garlic8
07129090ـ ـ ـ سایر 55Kg— Other8
0713سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده :– Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:4
07131000ـ نخودفرنگی 55Kg– Peas ( Pisum sativum )8
071320ـ نخود رسمی:– Chickpeas (garbanzos)6
07132010— لپه10Kg— beans8
07132090— سایر5Kg—other8
ـ لوبیا (گونه Vigna ، گونه Phaseolus ):– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp . ):0
07133100ـ ـ لوبیا از گونه‌های32Kg— Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek8
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek0
0
07133200ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)5Kg— small red (Adzuki) beans ( Phaseolus or Vigna angularis )8
071333ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید: — kidney beans, including white pea beans ( Phaseolus vulgaris ):6
(Phadealus Vulgaris)0
07133310ـ ـ ـ لوبیا چیتی 5Kg— Pinto bean8
07133390ـ ـ ـ سایر32Kg— Other8
07133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)55Kg— Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterrea8
07133500ـ ـ لوبیا چشم بلبلی 5Kg— beans vigna unguiculata 8
07133900ـ ـ سایر32Kg— Other8
07134000ـ عدس 5Kg– Lentils8
07135000ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba از نوع equina ؛ Vicia faba از نوع Minor55Kg– Broad beans ( Vicia faba var. major ) and horse beans ( Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor )8
07136000_ پیگون ( Pigeon peas )55Kg– Pigeon peas (cajanus cajan) 8
07139000ـ سایر55Kg– Other8
0714ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛ مغز درخت ساگو.Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.4
07141000ـ ریشه مانیوک (Cassava)55Kg– Manioc (cassava)8
07142000ـ سیب‌زمینی شیرین55Kg– Sweet potatoes8
07143000ـ سیب‌زمینی هندی 55Kg– yams (Dioscorea spp) 8
07144000ـ‌ قلقاس 55Kg– Taro(Colocasia spp(8
07145000ـ یائوتیا55Kg– Yautia (Xan thosoma spp) 8
07149000ـ سایر55Kg– Other8
0801نارگیل،‌ مغزهای برزیلی « Brazil nuts »، بادام هندی« Cashew nuts »، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.4
ـ نارگیل: – Coconuts:0
08011100ـ ـ رنده خشک‌کرده5Kg8— Desiccated8
08011200ـ ـ در قسمت درونی پوسته5Kg– – In the inner shell (endcarp) 8
08011900ـ ـ سایر32Kg— Other8
ـ مغز برزیلی:– Brazil nuts:0
08012100ـ ـ با پوست40Kg— In shell8
08012200ـ ـ بدون پوست40Kg— Shelled8
ـ بادام هندی:– Cashew nuts:0
08013100ـ ـ با پوست40Kg— In shell 8
08013200ـ ـ بدون پوست40Kg— Shelled8
0802سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده.Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.4
ـ بادام: – Almonds:0
08021100ـ ـ درون غلاف سخت 40Kg— In shell8
08021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت55Kg— Shelled8
ـ فندق (گونه Corylus ):– Hazelnuts or filberts ( Corylus spp. ):0
08022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت55Kg— In shell8
08022200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg— Shelled8
ـ گردوی معمولی:– Walnuts:0
08023100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg5— In shell8
08023200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg5— Shelled8
ـ شاه‌بلوط‌ها: – Chestnuts (Castanea spp): 0
08024100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg– – in shell 8
08024200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg — shelled8
ـ پسته‌ها:– Pistachios: 0
08025100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg– – is shell8
080252ـ ـ بدون غلاف سخت:— Shelled:6
08025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم55Kg— Pistachionut8
08025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته55Kg— Pistachionut in second shelled and chip8
08025290ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ مغزهای ماکادامیا: – Macadamia nuts: 0
08026100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg– – in shell 8
08026200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg— shelled8
08027000ـ گردوی کولا (گونه کولا) 55Kg– Kola nuts (Cola spp)8
08028000ـ ‘ گردوی آرکا ( Areca nuts)55Kg– Areca nuts8
08029000ـ سایر40Kg– Other 8
0803موز، از جمله موز سبز، تازه یا خشک‌کرده.Bananas, including plantains, fresh or dried4
08031000ـ موز سبز 15Kg– Plantains 8
08039000ـ سایر26Kg– Other 8
0804خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas) ، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده.Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.4
080410ـ خرما:– Dates:6
08041010ـ ـ ـ استعمران55Kg— Estameran 8
08041020ـ ـ ـ کبکاب55Kg— Kabkab8
08041030ـ ـ ـ پیاروم55Kg— Piarome 8
08041040ـ ـ ـ مضافتی55Kg— Mozafaty8
08041050ـ ـ ـ شاهانی55Kg— Shahany8
08041060ـ ـ ـ زاهدی55Kg— Zahedy8
08041090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
08042000ـ انجیر55Kg– Figs (Ficus carica)8
08043000ـ آناناس26Kg– Pineapples8
08044000ـ آواکادو40Kg– Avocados8
08045000ـ گلابی هندی، انبه و منگوتین 55Kg3– Guavas, mangoes and mangosteens8
0805مرکبات، تازه یا خشک‌کردهCitrus fruit, fresh or dried4
08051000ـ پرتقال5Kg6– Oranges 8
ـ نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتین ­ ها، ویلکینگ ­ ها و مرکبات دو رگه مشابه:– Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:0
0
08052100ـ ـ نارنگی ­ ها (شامل تنجرین ­ ها وسان سوماک)55Kg— Mandarins (including tangerines and satsumas)8
10 (b0
از 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد (در زمان ترخیص)0
08052200ـ ـ کلمانتین ­ ها10Kg— clementines8
08052900ـ ـ سایر10Kg— Other8
08054000ـ گریپ فروت، شامل Pomelos55Kg6– Grapefruit including pomelos8
08055000ـ لیمو 55Kg– Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)8
(Citrus Limon, Citrus Limonum)0
و لیموترش کوچک0
(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)0
08059000ـ سایر55Kg– other8
0806انگور، تازه یا خشک‌کرده.Grapes, fresh or dried.4
08061000ـ تازه55Kg– Fresh8
080620ـ خشک‌کرده:– Dried:6
08062010ـ ـ ـ مویز55Kg— Maviz8
08062020ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار55Kg— Tizabi (nitrated), with seeds8
08062030ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 55Kg— Tizabi (nitrated), seedless8
08062040ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار55Kg— Sun-dried, with seeds8
08062050ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه55Kg— Sun-dried, seedless8
08062060ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه55Kg— Angouri, seedless8
08062070ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه55Kg— Green kashmary, seedless8
08062080ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار55Kg— Green Kashmary, with seeds8
08062090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
0807خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.Melons (including watemelons) and papaws (papayas), fresh.4
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه): – Melons (including watermelons):0
08071100ـ ـ هندوانه 55Kg— Watermelons8
08071900ـ ـ سایر55Kg— Other8
08072000ـ پاپایا55Kg– papaws (Papayas)8
0808سیب، گلابی و به، تازه.Apples, pears and quinces, fresh.4
08081000ـ سیب55Kg5– Apples8
10 (b0
از 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد (در زمان ترخیص)0
08083000ـ گلابی‌ها55Kg– Pears8
08084000ـ به55Kg– Quinces8
0809زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines )، آلو و آلو جنگلی تازهApricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.4
08091000ـ زردآلو55Kg– Apricots8
ـ آلبالو:– Cherries: 0
08092100ـ ـ آلبالوهای ترش 55Kg– – Sour cherries (Prunus cerasus):8
08092900ـ ـ سایر 55Kg– – Other:8
08093000ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو55Kg– Peaches, including nectarines8
08094000ـ آلو و گوجه55Kg– Plums and sloes8
0810سایر میوه‌ها، تازه.Other fruit, fresh.4
08101000ـ توت‌فرنگی55Kg– Strawberries8
08102000ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی 55Kg– Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries8
08103000ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای40Kg– Black, white or red currants and gooseberries8
08104000ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم 55Kg– Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium8
08105000ـ کیوی55Kg– Kiwifruit8
08106000ـ دوریان (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)55Kg– Durians 8
08107000ـ خرمالوها 55Kg– Persimmms 8
081090ـ سایر :– other:6
08109010ـ ـ ـ انار55Kg— Pomegrate8
08109020ـ ـ ـ زرشک55Kg— babeiry8
08109030ـ ـ ـ عناب55Kg— Jujube8
08109090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
0811میوه‌ها و مغزهای نپخته یا پخته‌شده در آب یا با بخار، یخ‌زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
08111000ـ توت‌فرنگی55Kg– Strawberries8
08112000ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز55Kg7– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries8
08119000ـ سایر 55Kg7– Other8
0812میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.4
08121000ـ گیلاس و آلبالو55Kg– Cherries8
08129000ـ سایر55Kg– Other8
0813میوه‌های خشک‌کرده، غیر از میوه‌های مشمول شماره‌های 01 08 لغایت 06 08 ؛ مخلوط میوه‌های سخت‌ پوست یا میوه‌های خشک‌ کرده این فصل. Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter.4
08131000ـ زردآلو55Kg– Apricots8
08132000ـ آلو 55Kg– Prunes8
08133000ـ سیب 55Kg– Apples8
08134000ـ سایر میوه‌ها55Kg– Other fruit8
08135000ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل55Kg– Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter8
08140000پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت.55KgPeel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.8
0901قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، به هر نسبت. Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.4
ـ قهوه، بو نداده:– Coffee, not roasted:0
090111ـ ـ کافئین نگرفته:— Not decaffeinated: 6
09011110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر20Kg6— Ready package for retail in one kg and less than it8
09011120ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی5Kg6,8— In ground form and non-retail packing 8
09011190ـ ـ ـ سایر5Kg6— Other8
090112ـ ـ کافئین گرفته:— Decaffeinated: 6
09011210ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خرده­فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09011220ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 10Kg— In ground form and non-retail packings8
09011290ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ قهوه، بو داده:– Coffee roasted:0
090121ـ ـ کافئین نگرفته: — Not decaffeinated: 6
09012110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg6— Ready package for retail in one kg and less than it8
09012120ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی10Kg6— In ground form and non-retail packings8
09012190ـ ـ ـ سایر5Kg6,8— Other8
090122ـ ـ کافئین گرفته:— Decaffeinated6
09012210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09012220ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی10Kg— In ground form and non-retail packings8
09012290ـ ـ ـ سایر5Kg8— Other8
090190ـ سایر:– Other: 6
09019010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09019020ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی10Kg— In ground form and non-retail packings8
09019090ـ ـ ـ سایر15Kg8— Other8
0902چای، حتی خوشبو شدهTea, whether or not flavoured.4
09021000ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.20Kg8– Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg8
09022000ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر20Kg8– Other green tea (not fermented)8
090230ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از– Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg: 6
3 کیلوگرم بیشتر نباشد:0
09023010ـ ـ ـ چای کیسه‌ای 55Kg— Tea bag8
09023090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
090240ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً‌ تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر:– Other black tea (fermented) and other partly fermented tea: 6
09024010ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی20Kg— In ground form and non-retail packings8
09024090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
090300ماته:Maté.6
09030010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09030020ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی10Kg8— In ground form and non-retail packings8
09030090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
0904فلفل از گونه‌های Piper ؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.Pepper of the genus Piper ; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.4
ـ فلفل:– Pepper:0
090411ـ ـ خردنشده و نساییده:— Neither crushed nor ground: 6
09041110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09041190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
090412ـ ـ خردشده یا ساییده:— Crushed or ground: 6
09041210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09041220ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی10Kg— In ground form and non-retail packings8
09041290ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :– red pepper or red pepper, fresh fruit: 0
090421ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:— not chopped dried Not to rub:6
09042110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09042190ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
090422ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:— has been crushed or pulverizet: 6
09042210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09042290ـ ـ ـ سایر 5Kg— Other8
0905 وانیلVanilla4
090510ـ خرد نشده و نسابیده:– Not crushed and not pulverized: 6
09051010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر10Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09051090ـ ـ ـ سایر 10Kg— Other8
090520ـ خرد شده و سابیده:– crushed and pulverized: 6
09052010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر15Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09052090ـ ـ ـ سایر 15Kg— Other8
0906دارچین و گل درخت‌ دارچین.Cinnamon and cinnamon-tree flowers.4
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:– Neither crushed nor ground:0
090611ـ ـ دارچین –Cinnamon 9cinna (Cinnamonum zeylanicum Blume):6
(Cinnamomum zeylanicum Blume) :0
09061110ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09061190ـ ـ ـ سایر10Kg— Other8
090619ـ ـ سایر :— Other:6
09061910ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09061990ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
090620ـ خرد شده یا ساییده:– Crushed or ground:6
09062010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09062020ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی10Kg— In ground form and non-retail packings8
09062090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
0907میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌: Clove (whole fruit, shrubs and the stems)4
090710ـ خرد نشده و سابیده نشده :– no longer not pulverizet: 6
09071010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09071090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
090720ـ خرد شده یا سابیده شده :– has been crushed or pulverizet: 6
09072010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09072090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
0908جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.nutmeg skin, nutmeg, cardamoms 4
ـ جوز : – Indian nutmeg (nutmeg):0
090811ـ ـ خرد نشده و نسابیده :— no longer not pulverizet: 6
09081110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09081190ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
090812ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:— has been crushed or pulverizet: 6
09081210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09081290ـ ـ ـ سایر 20Kg— Other8
ـ پوست جوز هندی: – Indian mace:0
090821ـ ـ خرد نشده و نسابیده: — no longer not pulverizet: 6
09082110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09082190ـ ـ‌ ـ سایر 20Kg— Other8
090822ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :— has been crushed or pulverizet: 6
09082210ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09082290ـ ـ ـ سایر 20Kg— Other8
ـ هل : – Cardamoms :0
090831ـ ـ خرد نشده و نسابیده :— Not crushed and pulverized to:6
09083110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09083190ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
090832ـ ـ خرد شده و سابیده شده: — crushed or pulverized: 6
09083210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09083290ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
0909تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.fennel seed, egg antibody, egg, savory, coriander, cumin, caraway, juniper seeds4
ـ تخم گشنیز:– Coriander:0
090921ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :— Not crushed, and not pulverizet: 6
09092110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09092190ـ ـ ـ سایر 20Kg— Other8
090922ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :— has been crushed or pulverizet: 6
09092210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09092290ـ ـ ـ سایر 20Kg— Other8
ـ تخم زیره سبز:– Seeds of cumin:0
090931ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده: 9— Not crushed, and not pulverizet: 6
09093110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg9— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09093190ـ ـ ـ سایر 55Kg— Other8
090932ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :9— has been crushed or pulverizet: 6
09093210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09093290ـ ـ ـ سایر 55Kg— Other8
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:– Roman fennel seeds, eggs, wind, or savory caraway-seed juniper: 0
090961ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :— Not crushed, and not pulverizet: 6
09096110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09096190ـ ـ ـ سایر 40Kg— Other8
090962ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :— has been crushed or pulverizet: 6
09096210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09096290ـ ـ ـ سایر 40Kg— Other8
0910زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.Ginger, saffron, turmeric, thyme, leaves the cave, curry and other spices.4
ـ زنجبیل: – Ginger:0
091011ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :— Not crushed not ground: 6
09101110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09101190ـ ـ ـ سایر 15Kg— Other8
091012ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده: — has been crushed or pulverizet: 6
09101210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09101290ـ ـ ـ سایر 20Kg— Other8
091020ـ زعفران:– Saffron:6
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:— In retail ready packaging:0
09102010– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در55Kg—not worn saffron in 10 grams packaging and less than it8
بسته­بندی کمتر از ده گرم0
09102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم55Kg— saffron powder in less than of 10 grams packaging 8
09102030– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در55Kg— not worn saffron in 10 to 30 grams packaging 8
بسته­بندی 10-30 گرم0
09102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم55Kg— saffron in 10 to 30 grams packaging 8
09102090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
091030ـ‌ زردچوبه:– Turmeric (curcuma):6
09103010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر20Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09103020ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی5Kg— In ground form and non-retail packings8
09103090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ سایر ادویه‌جات:– Other spices:0
091091ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:— Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter: 6
09109110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09109120ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های20Kg— In ground form and non-retail packings8
غیر خرده‌فروشی0
09109190ـ ـ ـ سایر15Kg— Other8
091099ـ ـ سایر:— Other:6
09109910ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:— Ready package for retail in five hundred grams and less than it:8
09109911ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو55Kg—- thyme bay leaues 8
09109919ـ ـ ـ ـ سایر55Kg—- Other8
09109920ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :— In ground form and non-retail packings:8
09109921ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو40Kg—- thyme bay leaves8
09109929ـ ـ ـ ـ سایر10Kg—Other8
09109990ـ ـ ـ سایر15Kg— Other8
1001گندم و مخلوط گندم Wheat and meslin.4
ـ گندم دروم:– Durum:0
10011100ـ ـ بذر 10Kg— Seed8
100119ـ ـ سایر : — Other:6
10011910ـ ـ ـ گندم دامی 10Kg— Animal wheat 8
10011990ـ ـ ـ سایر 10Kg– Other8
ـ سایر: – Other:0
10019100ـ ـ بذر 10Kg— Seed 8
10019900ـ ـ سایر10Kg– – Other 8
1002چاودارRye.4
10021000ـ بذر32Kg– Seed 8
10029000ـ سایر32Kg– Other8
1003جوBarley.4
10031000ـ بذر5Kg– Seed 8
10(b 0
از تاریخ 1/2 لغایت 30/7 همان سال (در زمان ترخیص )0
10039000ـ سایر5Kg– Other8
10(b 0
از تاریخ 1/2 لغایت 30/7 همان سال (در زمان ترخیص)0
1004جو دو سرOats.4
10041000ـ بذر5Kg– Seed (Meslin)8
10049000ـ سایر5Kg– Other8
1005ذرتMaize (corn).4
10051000ـ بذر5Kg– Seed8
10(b 0
از تاریخ 1/7 لغایت 30/10 همان سال (در زمان ترخیص )0
100590ـ سایر:— Other:6
10059010ـ ـ ـ ذرت دامی5Kg— Animal’s corn8
10(b 0
از تاریخ 1/7 لغایت 30/10 همان سال (در زمان ترخیص )0
10059090ـ ـ ـ سایر 5Kg— Other8
10(b 0
از تاریخ 1/7 لغایت 30/10 همان سال (در زمان ترخیص )0
1006برنج Rice.4
10061000ـ شلتوک (برنج پادی Paddy )26Kg– Rice in the husk (paddy or rough)8
10062000ـ برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه‌ای)5Kg– Husked (brown) rice8
10063000ـ برنج نیمه‌سفیدشده (Semi milled Rice) 26Kg3– Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed8
یا برنج کامل سفید شده (Wholly milled Rice) 0
حتی صیقلی یا براق شده0
10064000ـ خرده برنج55Kg– Broken rice8
1007دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای) 4
10071000ـ بذر 5Kg– Seed 8
10079000ـ سایر5Kg– Other8
1008گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلاتBuckwheat, millet and canary seed; other cereals.4
10081000ـ گندم سیاه10Kg– Buckwheat8
100820ـ ارزن: – Millet: 6
10082100ـ ـ بذر10Kg9— Seed8
10082900ـ ـ سایر 10Kg9— Other8
10083000ـ دانه قناری 10Kg– Canary Seeds 8
10084000ـ فونیو 15Kg– (Digitatia spp.) Fonio8
10085000ـ گیاه غازیانی 10Kg– (Chenopodium guinoa) Quinoa8
10086000ـ تریتکال 10Kg– triticale8
10089000ـ سایر غلات10Kg– Other cereals8
11010000آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.55KgWheat or meslin flour.8
1102آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار .Cereal flours other than of wheat or meslin.4
11022000ـ آرد ذرت32Kg– Maize (corn) flour8
110290ـ سایر :– Other: 6
11029010ـ ـ ـ آرد برنج55Kg— Rice of cour8
11029090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
1103بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.Cereal groats, meal and pellets.4
ـ بلغور و زبره:– Groats and meal:0
11031100ـ ـ از گندم26Kg8— Of wheat8
11031300ـ ـ از ذرت26Kg— Of maize (corn)8
11031900ـ ـ سایر 55Kg8— Of other cereals8
11032000ـ به هم فشرده به صورت حبه55Kg8– Pellets8
1104دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled) ، قاچ یا خرد شده، به­استثنای برنج شماره 06 10 ، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground) .Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.4
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:– Rolled or flaked grains:0
11041200ـ ـ از جو دو سر55Kg— Of oats8
11041900ـ ـ از سایر غلات55Kg— Of other cereals8
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):– Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):0
11042200ـ ـ از جو دو سر55Kg— Of oats8
11042300ـ ـ از ذرت26Kg— Of maize (corn)8
11042900ـ ـ از سایر غلات55Kg— Of other cereals8
11043000ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده55Kg– Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground8
1105آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه « Pellet » از سیب زمینی Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.4
11051000ـ آرد، زبره و پودر55Kg– Flour, meal and powder8
11052000ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه « Pellet »26Kg– Flakes, granules and pellets8
1106آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07 ، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14 07 و محصولات فصل 8 .Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.4
11061000ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07 55Kg– Of the dried leguminous vegetables of heading 07.138
11062000ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره 14 0755Kg– Of sago or of roots or tubers of heading 07.148
11063000ـ از محصولات فصل 820Kg– Of the products of Chapter 88
1107مالت، حتی بو داده.Malts, whether or not roasted.4
11071000ـ بو نداده10Kg8– Not roasted8
11072000ـ بو داده 10Kg8– Roasted8
1108نشاسته و فکول؛ اینولین.Starches; inulin.4
ـ نشاسته و فکول:– Starches:0
11081100ـ ـ نشاسته گندم55Kg— Wheat starch8
110812ـ ـ نشاسته ذرت: — Maize (corn) starch: 6
11081210ـ ـ ـ گرید دارویی20Kg— Pharmaceutical grade8
11081290ـ ـ ـ سایر40Kg— Other8
11081300ـ ـ فکول سیب‌زمینی55Kg— Potato starch8
11081400ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava )55Kg— Manioc (cassava) starch8
11081900ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها 55Kg— Other starches8
11082000ـ اینولین15Kg8– Inulin8
11090000گلوتن گندم، حتی خشک‌کرده20KgWheat gluten, whether or not dried.8
1201لوبیای سویا، حتی به‌صورت خرد شده Soybeans, even chopped4
12011000ـ بذر 5Kg– Seed 8
12019000ـ سایر10Kg– Other8
1202بادام زمینی (آراشید)، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده یا خرد شده.Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.4
12023000ـ بذر 32Kg– Seed 8
12024100ـ سایر: – Other:8
12024200ـ ـ درون غلاف سخت 15Kg— In shell8
ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شکسته شده32Kg— Shelled, whether or broken0
12030000کپرا (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده (Copra5KgCopra.8
12040000دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده5KgLinseed, Flaxseed linseed event broken8
1205کلزایا دانه کلزا حتی خردشده:Rape or colza seeds, whether broken:4
0
12051000ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک10Kg– Rape or colza seeds with Law erucic acid 8
12059000ـ سایر10Kg– Other8
120600دانه‌ آ‏فتابگردان، حتی خرد شده:Sunflower seeds, whether or not broken:6
12060010ـ ـ ـ برای روغن­کشی10Kg— For oil extraction8
12060090ـ ـ ـ سایر10Kg— Other8
1207سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی، حتی خردشدهOther oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.4
12071000ـ هسته میوه نخل و مغز آن 5Kg– fruit, palm kernel and its brain8
ـ دانه پنیه : – Seed cotton:0
12072100ـ ـ بذر 5Kg— Grain8
12072900ـ ـ سایر5Kg— other8
12073000ـ دانه روغن کرچک 5Kg– castor oil seeds8
12074000ـ دانه کنجد 10Kg9– sesame seeds8
12075000ـ دانه خردل10Kg– Mustard Seed8
12076000ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)10Kg– safflower seed8
12077000ـ دانه خربزه 5Kg– melon seed8
ـ سایر:– Other:0
12079100ـ ـ دانه خشخاش55Kg— poppy seed8
12079900ـ ـ سایر5Kg— Other8
1208آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.Flours meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard.4
12081000ـ از دانه سویا55Kg– Of soya beans8
120890ـ سایر: – Other:6
12089010ـ ـ ـ آرد بادام زمینی55Kg— Peanut flour8
12089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش55Kg— Poppy seed flour8
12089090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
1209دانه‌ها، میوه‌ها و هاگ‌ها برای کشت.Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.4
12091000ـ تخم چغندرقند5Kg– Sugar beet seed8
ـ بذر گیاهان علوفه‌ای:– Seeds of forage plants: 0
12092100ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)5Kg— alfalfa8
12092200ـ ـ بذر شبدر ( Trifolium spp )10Kg— Trifolium spp8
12092300ـ ـ بذرهای Fescue5Kg— Fescue8
12092400ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی 5Kg— Kentucky blue grass seed8
12092500ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)5Kg— Loliom multiflorum lam8
120929ـ ـ سایر:— Other:6
12092910ـ ـ ـ تخم چمن5Kg— Lawn grass8
12092990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
12093000ـ تخم نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته می‌شوند5Kg– Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers8
ـ سایر: – Other:0
12099100ـ ـ تخم سبزیجات 5Kg— Vegetable seeds8
12099900ـ ـ سایر5Kg— Other8
1210گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتیHop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin.4
آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets) ؛ گرد گل رازک.0
12101000ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده55Kg– Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets8
12102000ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک20Kg– Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin8
1211نباتات، اجزای نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی،Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozenor dried, whether or not cut, crushed or powdered.4
انگل­کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.0
12112000ـ ریشه جینسینگ 15Kg– Ginseng roots8
12113000ـ برگ کوکا15Kg– Coca leaf8
12114000ـ کاه خشخاش15Kg– Poppy straw8
12115000ـ افدرا (Ephedra)5Kg– Ephedra8
121190ـ سایر:– Other:6
12119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه5Kg— Cassia and quinine bark8
12119020ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان5Kg— Liquorice roots8
12119091ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی55Kg— Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.8
12119099ـ ـ ـ سایر5Kg— other8
1212خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum ) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.4
ـ گیاهان و دیگر جلبک‌های دریایی: – Seaweeds and other algae: 0
12122100ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان 20Kg— Suitable for human Consumption8
121229ـ ـ سایر :— Other:6
12122910ـ ـ ـ بادرنجبویه55Kg— Lemon balm8
12122920ـ ـ ـ بابونه 55Kg— Chomomile8
12122930ـ ـ ـ گزنه55Kg— Nettle8
12122940ـ ـ ـ مرزه55Kg— Savory8
12122990ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ سایر :– Other:0
12129100ـ ـ چغندر قند 20Kg— sugar beets8
12129200ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)55Kg— seeds Acacia (carob)8
12129300ـ ـ نیشکر 10Kg— Sugarcane8
12129400ـ ـ ریشه‌های کاسنی تلخ 10Kg— chicory root8
121299ـ ـ سایر:— other:6
12129910ـ ـ ـ تخم (دانه) کدو مصرف آجیلی40Kg— Pumpkin seeds for the usage of nutty8
12129990ـ ـ ـ سایر40Kg— Other8
12130000کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.10KgCereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.8
1214شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.Swedes, mangolds, fodder roots, hay, Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.4
12141000ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه5Kg– Lucerne (alfalfa) meal and pellets8
12149000ـ سایر5Kg– Other8
1301گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams). 4
13012000ـ صمغ عربی5Kg– Gum Arabic8
13019000ـ سایر:– Other:8
13019010ـ ـ ـ باریچه 5Kg— Barycheh8
13019020ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شیرین )10Kg— Actone ( bitter, sweet)8
13019030ـ ـ ـ سقز5Kg— Turpentine8
13019040ـ ـ ـ کتیرا5Kg— Tragacanth8
13019090ـ ـ ـ سایر 5Kg— Other8
1302شیره و عصاره‌های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها؛ آگارآگار و سایر لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، حتی تغییر یافته (Modified) ، مشتق از نباتات.Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.4
ـ شیره و عصاره‌های نباتی:– Vegetable saps and extracts:0
13021100ـ ـ تریاک55Kg— Opium8
13021200ـ ـ از شیرین‌بیان10Kg— Of liquorice8
13021300ـ ـ از رازک5Kg— Of hops8
13021400ـ ـ از افدرا10Kg— Of ephedra 8
13021900ـ ـ سایر10Kg— Other8
13022000ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها5Kg– Pectic substances, pectinates and pectates8
ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، مشتق از نباتات،‌ حتی تغییریافته:– Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from egetable products:0
13023100ـ ـ آگارآگار5Kg— Agar-agar8
13023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار5Kg— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds8
13023900ـ ـ سایر5Kg— Other8
1401مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکه سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul) .Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).4
14011000ـ بامبو20Kg– Bamboos8
14012000ـ خیزران20Kg– Rattans8
14019000ـ سایر20Kg– Other8
14024
1403]06
1404محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Vegetable products not elsewhere specified or included.4
14042000ـ لینتر پنبه5Kg– Cotton linters8
140490ـ سایر:– Other: 6
14049010ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن32Kg— Henna except8
14049020ـ ـ ـ وسمه32Kg— Mascava8
14049030ـ ـ ـ کوکوپیت5Kg—cocopit8
14049090ـ ـ ـ سایر15Kg— Other8
1501چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آن‌ها که مشمول شماره 09 02 یا 03 15 می‌گردند. Pork fat and Poultry fat, other than covered by the 0209 or 15034
15011000ـ روغن خوک 5Kg– pork oil8
15012000ـ ‌سایر چربی خوک5Kg– other pigs Chrrby8
15019000ـ سایر 5Kg– other8
1502چربی‌های حیوانات از خانواده گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 15 می‌گردند.Fast of bovine animals, sheep or goats , other than those of heading 15.034
150210ـ پیه آب کرده :– Tallow oil: 6
15021010ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی5Kg— Industrial tallow for the usage of soap industrials8
15021090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
150290ـ سایر :– Other:6
15029010— پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی5Kg— Industrial tallow for the usage of soap industrials8
150290108
15029090— سایر5Kg— Autres8
15030000استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil) ، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر.5KgLard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared.8
1504چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزای آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified.4
15041000ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن5Kg– Fish – Liver oils and their fractions8
15042000ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، به­غیر از روغن جگر5Kg– Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils 8
15043000ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها5Kg– Fats and oils and their fractions, of marine mammals8
150500چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین.Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).6
15050010ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی5Kg— Lanoline used in the soap-making industry8
15050090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
15060000سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.5KgOther animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.8
1507روغن سویا و اجزای آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافتهSoya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15071000ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته20Kg– Crude oil, whether or not degummed8
15079000ـ سایر40Kg7– Other8
1508روغن ‌بادام زمینی و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15081000ـ روغن خام15Kg– Crude oil8
15089000ـ سایر55Kg– Other8
1509روغن‌زیتون و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافتهOlive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
150910ـ بکر (روغن زیتون):– Virgin: 6
15091010ـ ـ ـ با بسته­بندی سه لیتر و کمتر55Kg—with packing 3 litters and less8
15091090ـ ـ ـ سایر26Kg— Other8
15099000ـ سایر55Kg– Other8
15100000سایر روغن‌ها و اجزای آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزای آنها با روغن‌ها یا اجزای روغن‌های مشمول شماره 09 15 .55KgOther oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09.8
1511روغن نخل و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15111000ـ روغن خام40Kg– Crude oil8
151190ـ سایر:– Other:6
15119010ـ ـ ـ R.B.D40Kg— R.B.D. 8
15119020— R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی5Kg—R.B.D for the usage of hygienic and ornamental industries8
15119040ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD 40Kg—Refined, bleached, deodorized Stearine8
15119090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
1512روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame ) یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزای آنها:– Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:0
15121100ـ ـ روغن خام20Kg— Crude oil8
15121900ـ ـ سایر 55Kg7— Other8
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:– Cotton-seed oil and its fractions:0
15122100ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol ) آن گرفته شده20Kg8— Crude oil, whether or not gossypol has been removed8
15122900ـ ـ سایر55Kg— Other8
1513روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel) ) یا روغن باباسو و اجزای آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن نارگیل (روغن کپرا) و اجزای آن:– Coconut (copra) oil and its fractions:0
15131100ـ ـ روغن خام10Kg— Crude oil8
151319ـ‌ ـ سایر:— Other:6
15131910ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی55Kg— In retail packings 8
15131990ـ ـ ـ سایر10Kg— Other8
ـ روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزاء آنها:– Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:0
15132100ـ ـ‌ روغن خام40Kg— Crude oil8
151329ـ ـ سایر:— Other:6
ـ ـ ـ RBD :— R.B.D. (refined, bleached, deodorized): 0
15132911ـ ـ ـ ـ استئارین40Kgـ ـ ـ ـ stearin 8
15132912ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین40Kgـ ـ ـ ـ stearine kernel palm8
15132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی40Kgـ ـ ـ ـ For the usage of ornamental and hygienic industries8
15132919ـ ـ ـ ـ سایر40Kgـ ـ ـ ـ Other8
15132990ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
1514روغن کلزا یا کانولا (Rape) ، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک و اجزاء آن:– Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:0
15141100ـ ـ روغن خام20Kg7,5— Crude oil8
15141900ـ ـ سایر55Kg— Other 8
ـ سایر: – Other:0
15149100ـ ـ روغن خام10Kg— Crude oil8
15149900ـ ـ سایر10Kg— Other8
1515سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن تخم کتان و اجزای آن:– Linseed oil and its fractions:0
15151100ـ ـ روغن خام5Kg8— Crude oil8
15151900ـ ـ سایر10Kg8— Other8
ـ روغن ذرت و اجزای آن:– Maize (corn) oil and its fractions:0
15152100ـ ـ روغن خام10Kg— Crude oil8
15152900ـ ـ سایر55Kg— Other8
15153000ـ روغن کرچک و اجزای آن5Kg8– Castor oil and its fractions8
15155000ـ روغن کنجد و اجزای آن10Kg8– Sesame oil and its fractions8
151590ـ سایر :– Other:6
15159010ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن5Kg— Tung oil and its fractions8
15159090ـ ـ ـ سایر15Kg— Other 8
1516چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری‌آماده‌ نشده.Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.4
15161000ـ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها20Kg– Animal fats and oils and their fractions8
151620ـ چربی‌ها و روغن‌های نباتی و اجزای آنها:– Vegetable fats and oils and their fractions:6
15162010ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو5Kg— Oil substitute of C.B.S.8
C.B.S (Cocoa Butter Substite)0
15162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR5Kg— Oil of CBE, CBR8
15162090ـ ـ ـ سایر 55Kg— Other 8
1517مارگارین؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا از اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، غیر از چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره 16 15 .Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.4
15171000ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 40Kg– Margarine, excluding liquid margarine 8
151790ـ سایر:– Other: 6
15179010ـ ـ ـ روغن خوک بدلی5Kg— Imitation lard8
15179090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other 8
15180000چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بی‌اثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، به­استثنای آنهایی که مشمول شماره 16 15 می‌شوند؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های غیرخوراکی چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.10Kg8Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.8
1519حذف شدهomited4
15200000گلیسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.5KgGlycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.8
1521موم­های نباتی (غیر از تری‌گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti) ، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.4
152110ـ موم‌های نباتی:– Vegetable waxes:6
15211010ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه کارنوباواکس5Kg— Natural waxes based on carno bee waxes8
15211090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
152190ـ سایر:– Other:6
15219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل5Kg— Honey beewax8
15219020ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاک)5Kg— Insect waxes (shellal)8
15219090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other:8
15220000دگراها (Degras) ؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم‌های حیوانی یا نباتی. 5Kg8Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.8
16010000سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.40KgSausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.8
1602سایر فرآورده‌ها و کنسروهای گوشت، احشاء یا خون.Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.4
160210ـ فرآورده‌های هموژنیزه:– Homogenised preparations:6
16021010ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیکن میت) 32Kg— Dietetic foods (chicken meat)8
16021090ـ ـ‌ ـ سایر40Kg— Other8
16022000ـ از جگر حیوانات40Kg– Of liver of any animal8
ـ از پرندگان خانگی مشمول شماره 05 01 :– Of poultry of heading 01.05:0
16023100ـ ـ‌ از بوقلمون 40Kg— Of turkeys8
16023200ـ ـ مرغان خانگی 40Kg— Of fowls of the species Gallus domesticus 8
(Gallus domesticus)0
16023900ـ ـ سایر40Kg— Other8
ـ از نوع خوک:– Of swine:0
16024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن5Kg— Hams and cuts thereof8
16024200ـ ـ سردست و قطعات آن5Kg— Shoulders and cuts thereof8
16024900ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها5Kg— Other, including mixtures8
16025000ـ از نوع گاو40Kg– Of bovine animals8
16029000ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات40Kg– Other, including preparations of blood of any animal8
16030000عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات40KgExtracts and juices of meat, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates.8
1604فرآورده‌ها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و بدل خاویار تهیه شده از تخم ماهی.Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.4
ـ ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به ­ استثنای ماهی قیمه شده:– Fish, whole or in pieces, but not minced:0
16041100ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)40Kg— Salmon8
16041200ـ ـ شاه ماهی (Herrings)55Kg— Herrings8
16041300ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک55Kg— Sardines, sardinella and brisling or sprats 8
16041400ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت ( گونه Sarda )40Kg— Tunas, skipjack and bonito ( Sarda spp. )8
16041500ـ ـ‌ ماهی مکرل (Mackerel)40Kg— Mackerel8
16041600ـ ـ‌ ماهی کولی، آنچوی (Anchois)55Kg— Anchovies8
16041700ـ ـ مارماهی‌ها 55Kg–Eel8
16041800ـ ـ باله­های کوسه40Kg— shark fins8
16041900ـ ـ سایر40Kg–other8
16042000ـ سایر ماهی آماده 55Kg– Other Prepared or preserved fish8
ـ خاویار و بدل خاویار:– Caviar and caviar substitutes:0
16043100ـ ـ خاویار 55Kg— Caviar 8
16043200ـ ـ بدل خاویار 55Kg— Caviar Substitutes 8
1605قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، آماده شده یا کنسرو شده.Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.4
16051000ـ خرچنگ دم کوتاه (Crab)55Kg– Crab8
ـ میگو و روبیان: – Shrimps and Prawns: 0
16052100ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55Kg— not in airtight container 8
16052900ـ ـ سایر 55Kg– other8
16053000ـ لابستر دریایی (Lobster)55Kg– lobster 8
16054000ـ سایر قشرداران 55Kg– Other Crustaceans8
ـ صدف‌داران: -Molluscs: 0
16055100ـ ـ صدف خوراکی oysters55Kg— oysters8
16055200ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهی‌های ماده 55Kg— Scallops, including queen Scallops8
16055300ـ ـ صدف دوکفه‌ای55Kg— Mussels8
16055400ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مرکب 55Kg— Cuttle Fish and Squid8
16055500ـ ـ هشت پا 55Kg— Octopus8
16055600ـ ـ گوشت صدف 55Kg— Clams, Cockles and arkshells8
16055700ـ ـ حلزون صدف خوراکی 55Kg— Abalone8
16055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی 55Kg— snails, Other than Sea Snails8
16055900ـ ـ سایر 55Kg— other8
ـ سایر بی‌مهرگان آبزی: – other aquatic invertebrates:0
16056100ـ ـ خیار دریایی 55Kg— sea cucumber8
16056200ـ ـ توتیای دریایی 55Kg— sea urchins8
16056300ـ ـ عروس دریایی 55Kg— Jellyfish8
16056900— سایر55Kg— Other8
1701قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارزCane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.4
خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد.0
ـ شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگ‌کننده:– Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:0
17011200ـ ـ از چغندر20Kg— Beet sugar8
17011300ـ ـ از نیشکر20Kg— cane suger8
17011400ـ ـ از سایر نیشکرها20Kg— canes suger other8
ـ سایر:– Other:0
17019100ـ ـ که به ‌آن مواد‌خوشبوکننده‌یا رنگ‌کننده اضافه‌شده55Kg— Containing added flavouring or colouring matter8
17019900ـ ـ سایر55Kg— Other8
1702سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به‌حالت‌جامد، شربت‌های قند بدون اینکه به آنها مواد خوشبو‌کننده یا رنگ‌کننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط ‌شده با عسل طبیعی؛ قند و ملاس‌های کاراملیزه.Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.4
ـ لاکتوز و شربت لاکتوز:– Lactose and lactose syrup:0
17021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بی‌آب (Anhydre) ، محاسبه‌شده براساس ماده خشک باشد5Kg— Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter 8
170219ـ‌ ـ سایر— Other6
17021910ـ ـ‌ ـ گالاکتوالیگوساکارید5Kg— Galacto oligo saccharides8
17021990ـ ـ‌ ـ سایر5Kg—Other8
17022000ـ قند و شربت درخت افرا32Kg– Maple sugar and maple syrup8
170230ـ گلوکز و شربت گلوکز، بدون فروکتوز یا اینکه به حالت خشک دارای کمتر از 20 درصد وزنی فروکتوز باشد:– Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose: 6
17023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوکز 20Kg— Glucose and syrup Glucose8
17023090ـ ـ‌ ـ دکستروز20Kg— Dextrose8
17024000ـ گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک دارای20Kg– Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar8
20 درصد تا کمتر از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد،0
به­استثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)0
17025000ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی 5Kg– Chemically pure fructose8
17026000ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک دارای بیش از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، به­استثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar)5Kg– Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar 8
170290ـ سایر، همچنین ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربت‌های قند که به حالت خشک حاوی 50 درصد وزنی فروکتوز باشند:– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose6
17029010ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین20Kg7—malto Dextrine8
17029090ـ ـ‌ ـ سایر10Kg7— Other8
1703ملاس‌های حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکر.Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.4
17031000ـ ملاس‌های نیشکر5Kg8– Cane molasses8
17039000ـ سایر5Kg8– Other8
1704شیرینی‌ (همچنین ‌شکلات‌ سفید)،‌ بدون ‌کاکائو.Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.4
17041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 55Kg– Chewing gum, whether or not sugar-coated8
17049000ـ سایر55Kg7– Other8
180100دانه ‌کاکائو، ‌کامل ‌یا خردشده، خام یا بوداده.Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.6
18010010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم15Kg— In packings of less than 10 kg8
18010090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
180200غلاف کاکائو، پوسته، پوست و سایر آخالCocoa shells, husks, skins and other cocoa waste6
کاکائو0
18020010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم15Kg— In packings of less than 10 kg8
18020090ـ ـ‌ ـ سایر15Kg8— Other8
1803خمیر کاکائو، حتی چربی گرفته شده.Cocoa paste, whether or not defatted.4
18031000ـ چربی نگرفته10Kg– Not defatted8
18032000ـ کلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته10Kg– Wholly or partly defatted8
18040000کره، چربی و روغن کاکائو.10Kg8Cocoa butter, fat and oil.8
180500پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین‌کنندهCocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter6
18050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم10Kg— in packings of less than 10 kg8
18050090ـ ـ‌ ـ سایر10Kg— Other8
1806شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارایChocolate and other food preparations containing cocoa.4
کاکائو.0
18061000ـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوه شده به آن40Kg5– Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter8
18062000ـ سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block) ، تخته (Slab) ، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از 2 کیلوگرم باشد.32Kg5– Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg8
ـ سایر، عرضه شده به‌صورت بلوک (Block) ، تخته (Slab) ، میله یا قلم (bar) :– Other, in blocks, slabs or bars:0
18063100ـ ـ پر شده (Filled)55Kg7,5— Filled8
18063200ـ ـ پرنشده.55Kg7,5— Not filled.8
18069000ـ سایر55Kg7,5– Other8
1901عصاره مالت؛ فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول شماره‌هایMalt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract that not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.4
01 04 لغایت 04 04 ، که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.0
19011000ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا کودکان، عرضه شده برای خرده‌­فروشی 5Kg– Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale8
19012000ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره 05 1920Kg– Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.058
190190ـ سایر :– Other:6
19019010ـ ـ ـ خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388 5Kg— Animal Feed valve locator according to national standard in 23888
19019090ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
1902خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شدهPasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or prepared.4
(با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، لازانیا (Lasagna) ، نیوکی (Gnocchi) ، راویولی (Ravioli) ، کان نللونی (Cannelloni) ، کوسکوس (Couscous) ، حتی آماده شده.0
ـ خمیرهای غذایی پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوی دیگر:– Uncooked pasta, not stuffed or not otherwise prepared:0
19021100ـ ـ حاوی تخم‌مرغ55Kg— Containing eggs8
19021900ـ ـ سایر55Kg— Other8
19022000ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)55Kg– Stuffed pasta, whether or cooked or otherwise prepared8
19023000ـ سایر خمیرهای غذایی 55Kg7– Other pasta8
19024000ـ کوسکوس55Kg– Couscous8
19030000تاپیوکا و بدل‌های آن تهیه شده از فکول (نشاسته)، ‌به شکل ورقه (Flake) ، دانه (Grain) ، دانه‌های غلطان (Pearl) ، نخاله غربال (Sifting) ، یا به اشکال همانند. 15KgTapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.8
1904فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، کورن فلیکز Corn – Flakes )؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (به‌استثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn- flaks); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), precooked, or inan otherwise prepared, not elsewhere specified or included.4
19041000ـ فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.55Kg7– Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products8
19042000ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده.55Kg– Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals.8
19043000ـ خرده گندم برشته 55Kg– Bulgur wheat8
19049000ـ سایر 55Kg– Other8
1905محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکوئیت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers) کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.4
19051000ـ نان خشک و ترد (Crispbread) ، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)55Kg– (Crispbread), Known as (knackebrot)8
19052000ـ نان زنجبیلی و همانند55Kg– Gingerbread and the like8
ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ویفرها (Wafers) :– Sweet biscuits; waffles and wafers:0
19053100ـ ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند55Kg7— Sweet biscuits8
19053200ـ ـ وافل‌ها و ویفرها55Kg7— Waffles and wafers8
19054000ـ نان سوخاری (Rusks) ، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه55Kg– Rusks, toasted bread and similar toasted products8
190590ـ سایر: – Other:6
19059010ـ ـ‌ ـ کاشه برای دارو5Kg— Cachets for pharmaceutical use8
19059090ـ ـ‌ ـ سایر55Kg— Other8
2001سبزیجات، میوه‌ها و سایر اجزای خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه(اسید استیک).Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.4
20011000ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)40Kg7– Cucumbers and gherkins8
20019000ـ سایر40Kg7– Other8
2002گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به­جز در سرکه یا در جوهر سرکه (اسید استیک)Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid4
20021000ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه55Kg– Tomatoes, whole or in pieces8
200290ـ سایر:– Other: 6
20029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی55Kg— Tomato paste8
20029090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
2003قارچ و دنبلان زمینی، آماده یا محفوظ شده به­جز در سرکه یا در جوهر سرکه.Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.4
20031000ـ قارچ از گونه آگاریکوس (Agaricus)40Kg– Mushrooms of the genus Agaricus8
20039000ـ سایر40Kg– Other8
2004سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده به­جز در سرکه یا در جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره 06 20 .Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.064
20041000ـ سیب‌زمینی 40Kg– Potatoes8
20049000ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها 40Kg– Other vegetables and mixtures of vegetables8
2005سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده به­جز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده؛ غیر از محصولات مشمول شماره 06 20 .Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.4
20051000ـ سبزیجات هموژنیزه40Kg– Homogenised vegetables8
20052000ـ سیب‌زمینی 40Kg– Potatoes8
20054000ـ نخود فرنگی (Pisum sativum) 40Kg– Peas (Pisum sativum)8
ـ لوبیا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna ):– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):0
20055100ـ ـ لوبیا به صورت دانه 40Kg— Beans, shelled8
20055900ـ ـ سایر40Kg— Other 8
20056000ـ مارچوبه40Kg– Asparagus8
20057000ـ زیتون55Kg– Olives8
20058000ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata40Kg– Sweet corn (Zea mays var. saccharata)8
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های سبزیجات:– Other regtables Mixtures of Vegetables: 0
20059100ـ ـ جوانه بامبو 40Kg— Bamboo shoots8
20059900ـ ـ سایر40Kg7— Others8
20060000سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).40KgVegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).8
2007مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade) ، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کنندهJams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut paste, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter4
200710ـ فرآورده‌های هموژنیزه:– Homogenised preparations:6
20071010ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)5Kg6,8— Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind) 8
20071090ـ ـ‌ ـ سایر55Kg6— Other8
ـ سایر:– Other:0
20079100ـ ـ مرکبات55Kg5— Citrus fruits8
200799ـ ـ‌ سایر:— Other: 6
20079910ـ ـ‌ ـ پوره موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی و آناناس5Kg6,5,7,8— Puree of banana, mango, guava, passion fruit, and lichen, pineapple8
20079990ـ ـ‌ ـ سایر55Kg6,5,7— Other8
2008میوه‌و سایر اجزای ‌خوراکی نباتات،‌آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا الکل، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.4
ـ میوه‌های سخت پوست، بادام زمینی و سایر دانه‌ها، حتی مخلوط شده با یکدیگر:– Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:0
20081100ـ ـ بادام زمینی40Kg— Ground-nuts8
20081900ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها40Kg5— Other, including mixtures8
20082000ـ آناناس20Kg5– Pineapples8
20083000ـ مرکبات 20Kg6,5– Citrus fruit8
20084000ـ گلابی40Kg5– Pears8
20085000ـ زردآلو40Kg5– Apricots8
20086000ـ گیلاس و آلبالو40Kg5– Cherries8
20087000ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو20Kg5– Peaches, including nectarines8
20088000ـ توت فرنگی 40Kg– Strawberries8
ـ سایر،‌همچنین مخلوط‌ها به­استثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19 2008 می‌باشند:– Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:0
20089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)40Kg5— Palm hearts8
20089300— قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea) 40Kg— cranberries(vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea) 8
20089700ـ ـ مخلوط ها40Kg5— Mixtures8
20089900ـ ـ سایر40Kg6,5— Other8
2009آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه ( (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
ـ آب پرتقال:– Orange juice:0
20091100ـ ـ یخ‌زده32Kg6— Frozen8
20091200ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند55Kg6— Not frozen, of a Brix value not exceeding 208
20091900ـ ـ سایر32Kg6— Other8
ـ آب گریپ‌فروت (شامل Pomelos ):– Grapefruit (including pomelos) juice :0
20092100ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند55Kg6— Of a Brix value not exceeding 208
20092900ـ ـ سایر32Kg6— Other8
ـ آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:– Juice of any other single citrus fruit:0
20093100ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند55Kg6— Of a Brix value not exceeding 208
20093900ـ ـ‌ سایر32Kg6— Other8
ـ آب آناناس:– Pineapple juice:0
20094100ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند55Kg6— Of a Brix value not exceeding 208
200949ـ ـ سایر:— Other:6
20094910ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)5Kg6,8— Concentrated fruit juice8
20094990ـ ـ‌ ـ سایر32Kg— Other8
20095000ـ آب گوجه‌فرنگی55Kg6– Tomato juice8
ـ آب انگور (همچنین آب انگور تازه):– Grape juice (including grape must):0
20096100ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند55Kg— Of a Brix value not exceeding 308
20096900ـ ـ سایر55Kg— Other8
ـ آب سیب:– Apple juice:0
20097100ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند55Kg– Of a Brix value not exceeding 208
20097900ـ ـ ‌سایر55Kg— Other8
ـ آب هر یک از میوه‌ها و سبزیجات به تنهایی:– Juice of any other single fruit or vegetable:0
20098100ـ ـ آب قره‌قاط55Kg— Cranberry (vaccinium macrocorpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)8
200989ـ ـ سایر: — Other: 6
20098910ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)5Kg6— Concentrated fruit juice (bananas, mongoes, guavas, passion fruits, and lichens)8
20098990ـ ـ‌ ـ سایر55Kg6— Other8
20099000ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات55Kg6– Mixtures of juices8
2101عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده‌ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل‌های قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های آنها.Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof. 4
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های قهوه و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه:– Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: 0
21011100ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌ها10Kg8— Extracts, essences and concentrates 8
21011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه10Kg8— Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee 8
21012000ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته 10Kg– Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté 8
21013000ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها10Kg– Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof 8
2102مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (به­استثنای واکسن‌های شمارهYeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders. 4
02 30 )؛ بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder) .0
21021000ـ مخمرهای فعال5Kg– Active yeasts 8
21022000ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی5Kg– Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead 8
تک سلولی مرده0
21023000‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌ (Prepared baking powders ).15Kg– Prepared baking powders 8
2103فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard. 4
21031000ـ سس سویا40Kg– Soya sauce 8
21032000ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی55Kg7– Tomato ketchup and other tomato sauces 8
21033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده5Kg8– Mustard flour and meal and prepared mustard 8
21039000ـ سایر55Kg7– Other 8
2104سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations. 4
21041000ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها55Kg– Soups and broths and preparations therefor 8
21042000ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite) ،‌ هموژنیزه 55Kg– Homogenised composite food preparations 8
21050000بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice) ، حتی دارای کاکائو.55KgIce cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. 8
2106فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Food preparations not elsewhere specified or included. 4
210610ـ تغلیظ شده‌های پروتئین و مواد پروتیینی تکستوره (Textured) :– Protein concentrates and textured protein substances 6
21061010— مواد پروتئینی تکستوره 5Kg— Textured Protein Substances8
21061011ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا 15Kg—- Soya Textured Protein Substances:8
21061019—- سایر5Kg—- Other8
21061030ـ ـ‌ ـ شیر لاکتومی5Kg— Milk lactomin8
21061090ـ ـ‌ ـ سایر20Kg— Other8
210690ـ سایر:3– Other: 6
21069010ـ ـ‌ ـ استابیلایزر5Kg3— Stabilizers8
21069020ـ ـ‌ ـ امولسیفایر5Kg3— Emulsifiers8
21069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی5Kg3— Food shaping powder8
21069040ـ ـ‌ ـ ژل کیک20Kg3— Cake Jel8
21069050ـ ـ‌ ـ آنتی‌اکسیدان5Kg3— Antioxidant8
21069060ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده15Kg3— Improver8
21069080ـ ـ‌ ـ مکمل غذایی 20Kg3,8— Complementary food8
21069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند40kg3— no sugar chewing gum8
21069090ـ ـ‌ ـ سایر10Kg6,3— Other8
2201آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آب‌های گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف. Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow. 4
22011000ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده55L7– Mineral waters and aerated waters 8
22019000ـ سایر55L– Other 8
2202آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده‌ که به آنها قند یا سایر موادشیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، به­استثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره09 20.Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09. 4
22021000ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد55L7– Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured 8
ـ سایر:– Other: 0
22029100— آبجوی غیرالکلی55L— Non-alcoholic beer8
220299— سایر:— Other:6
22029910— مکمل‌های غذایی مایع 20L7— Liquid Food Supplement (drinks)8
22029990— سایر55L7— Other8
22030000آبجو تهیه شده از مالت5LBeer made from malt8
2204شراب انگور تازه، همچنین شراب‌های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه ( Grape must ) غیر از آنهایی‌که مشمول شماره 09 20 هستند.Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. 4
22041000ـ شراب کف‌دار5L– Sparkling wine 8
ـ سایر شراب‌ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل از تخمیر آن جلوگیری یا تخمیر آن متوقف شده باشد:– Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: 0
22042100ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر5L— In containers holding 2 L or less 8
22042200ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر5L–in containers holding more than 2 L but not more than 10L8
22042900ـ ـ سایر5L— Other 8
22043000ـ سایر آب‌انگورهای تازه ( Grape must )5L– Other grape must 8
2205ورموت و سایر شراب‌های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد.Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances. 4
22051000ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر5L– In containers holding 2 L or less 8
22059000ـ سایر5L– Other 8
22060000سایر نوشابه‌های‌تخمیرشده (مثلاً: شراب‌ سیب ( Cidre )، شراب گلابی ( Perry )، شراب عسل ( Mead )، شراب برنج ( Sake )؛ مخلوط نوشابه‌های‌ تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های غیرالکلی، که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.5LOther fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. 8
2207الکل اتیلیک تقلیب نشده ( undenatured ) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های ( Spirits ) تقلیب شده به هر میزان.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength. 4
220710ـ الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن– Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher 6
80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:0
22071010ـ ـ‌ ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص10L5,8— Ethanol (cthly alcohol-hydroxide) 100% pure8
22071090ـ ـ‌ ـ سایر55L5— Other8
22072000ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان 55L5– Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength 8
2208الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر نوشابه‌های الکل‌دار.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages. 4
22082000ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور5L– Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 8
22083000ـ ویسکی5L– Whiskies 8
22084000ـ رم ( Rum ) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره می‌گیرند) و سایر مشروبات الکلی ( Spirits ) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشکر5L-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products8
22085000ـ نوشابه‌های الکل‌دار موسوم به جین ( Gin ) و عرق سرو کوهی ( Geneva )5L– Gin and Geneva 8
22086000ـ ودکا5L– Vodka 8
22087000ـ لیکورها و کوردیال‌ها5L– Liqueurs and cordials 8
22089000ـ سایر5L– Other 8
22090000سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می‌آید.20LVinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid. 8
2301آرد، زبره و به‌هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، از ماهی‌ها یا قشرداران، از صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان؛ تفاله چربی‌های حیوانی.Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves. 4
23011000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربی‌های حیوانی5Kg– Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves 8
23012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات5Kg– Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates 8
2302سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک‌کردن، آسیاب‌کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می‌آیند.Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. 4
23021000ـ از ذرت5Kg– Of maize (corn) 8
23023000ـ از گندم 5Kg– Of wheat 8
23024000ـ از سایر غلات15Kg– Of other cereals 8
23025000ـ از نباتات غلافدار5Kg– Of leguminous plants 8
2303تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند، تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی، تفاله‌ها و آخال‌های آبجوسازی یا تقطیر، حتی به هم فشرده به شکل ” حبه یا گلوله ” . Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of “pellets”. 4
23031000ـ تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند5Kg– Residues of starch manufacture and similar residues 8
23032000ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی5Kg– Beetpulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 8
23033000ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر5Kg– Brewing or distilling dregs and waste 8
23040000کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد‌شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله‌ که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید.10KgOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil. 8
23050000کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی‌ ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن‌ بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید.10KgOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil. 8
2306کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی‌ها یا روغن‌‌های نباتی به دست می‌آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره‌هایOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05. 4
04 23 یا 05 23 می‌شوند.0
23061000ـ از پنبه‌دانه10Kg– Of cotton seeds 8
23062000ـ از دانه کتان10Kg– Of linseed 8
23063000ـ از تخم آفتابگردان 10Kg– Of sunflower seeds 8
ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا :– Of rape or colza seeds: 0
23064100ـ ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک10Kg— Of low erucic acid rape or colza seeds 8
23064900ـ ـ سایر10Kg— Other 8
23065000ـ از نارگیل یا از کپرا (Copra)10Kg– Of coconut or copra 8
23066000ـ از مغز هسته و میوه نخل10Kg– Of palm nuts or kernels 8
230690ـ سایر:– Other: 6
23069010ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ10Kg— cake safflawer8
23069090ـ ـ ـ سایر10Kg— other8
23070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol) .55KgWine lees; argol. 8
23080000مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و محصولات فرعی نباتی حتی به هم‌فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره‌ دیگر تعرفه نشده باشد.5KgVegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included. 8
2309فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.Preparations of a kind used in animal feeding. 4
23091000ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی5Kg8– Dog or cat food, put up for retail sale 8
230990ـ سایر:3– Other :6
23099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان 5Kg— Food for shrimps8
23099020ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان5Kg– Food for other cultured aquatic life 8
23099030ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور10Kg— Complementary concentrate of cattle feed and poultry8
23099040ـ ـ ـ خوراک آماده دام و طیور5Kg— cattle feed and poultry8
23099090ـ ـ ـ سایر5Kg8– Others8
2401توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها.Unmanufactured tobacco; tobacco refuse. 4
24011000ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده5Kg– Tobacco, not stemmed/stripped 8
24012000ـ توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.5Kg– Tobacco, partly or wholly stemmed stripped 8
24013000ـ آخال توتون و تنباکو5Kg– Tobacco refuse 8
2402سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون.Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes. 4
24021000‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون 20Kg– Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 8
24022000ـ سیگار حاوی توتون5Kg– Cigarettes containing tobacco 8
24029000ـ سایر5Kg– Other 8
2403سایر توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده؛ توتون‌ و تنباکوی (هموژنیزه) یا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded) ؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکوOther manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, “homogenized” or “reconstituted” tobacco, tobacco extracts and essences.4
ـ تنباکوی سیگار حتی اگر شامل بدل تنباکو به هر نسبتی باشد: – smoking tobacco whether or not containing Tabacco subsititutes in any proportion : 0
24031100— تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل5Kg–Water pipe Tobacco specifead in Subheeding 1 to this chapter 8
24031900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ سایر:– Other: 0
24039100ـ ـ‌ توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»5Kg— “Homogenised” or “reconstituted” tobacco 8
24039900ـ ـ سایر5Kg— Other8
250100نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب‌شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا.Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.6
25010010ـ ـ‌ ـ نمک معمولی (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده)5Kg— Ordinary salt (including table and denatured salt)8
25010020ـ ـ‌ ـ برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از کلر) برای تهیه سایر مواد 10Kg— For chemical alteration (to separate sodium from chlorine to produce other materials.8
25010030ـ ـ‌ ـ تغییر یافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)5Kg— Modified for industrial uses (including purified)8
25010040ـ ـ‌ ـ کلرور سدیم دارای گرید دارویی 5Kg— Sodium chloride of pharmaceutical grade imported by producers of medicines 8
25010090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25020000پیریت آهن تفته نشده.5KgUnroasted iron pyrites.8
250300گوگرد از هر نوع، باستثنای گل گوگرد (گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده ( precipitated sulphor ) و گوگرد کولوئیدال.Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur.6
25030010ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده5Kg— Crude or unrefined8
25030090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
2504گرافیت طبیعی.Natural graphite.4
250410ـ به صورت گرد یا فلس:– In powder or in flakes:6
25041010ـ ـ‌ ـ فلس کریستالین ( به­جز گرد)5Kg— flakes (other than flake powder) crystaline8
25041090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25049000ـ سایر5Kg– Other8
2505شن و ماسه طبیعی از هر نوع، حتی رنگ‌شده، غیر از شن و ماسه دارای فلز مشمول فصل 26 .Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metalbearing sands of Chapter 26.4
250510ـ شن و ماسه سیلیسی و شن و ماسه کوارتزی:– Silica sands and quartz sands6
25051010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن5Kg— Silica sands containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxide8
25051090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25059000ـ سایر5Kg– Other8
2506کوارتز (غیر از شن و ماسه‌های طبیعی )؛ کوارتزیت، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
250610ـ کوارتز:– Quartz6
25061010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غیر از طبیعی) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن5Kg— Containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxide8
25061090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25062000ـ کوارتزیت (Quartzite)5Kg– Quartzite8
250700کائولن و سایر خاک‌های رس کائولینی، حتی تکلیس شده:2Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.6
25070010ـ ـ‌ ـ کائولن5Kg— Kaolin8
25070090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
2508سایر خاک‌های رس (به­استثنای خاک رس متسع شماره 06 68 )، آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت، حتی تکلیس شده؛ مولیت؛ خاک شاموت یا خاک دیناس.Other clays (not including expanded clays of heading 68.06), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths.4
25081000ـ بنتونیت5Kg– Bentonite8
25083000ـ خاک رس نسوز5Kg– Fire-clay8
250840ـ سایر خاک رس‌ها :– Other clays6
25084010ـ ـ ـ خاک رس رنگ زدا و گل سرشور5Kg— discoloar Clay and Shampoo mud8
25084090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
25085000ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت5Kg– Andalusite, kyanite and sillimanite8
25086000ـ مولیت5Kg– Mullite8
250870ـ خاک شاموت یا خاک دیناس– Chamotte or dinas earths6
25087010ـ ـ‌ ـ خاک شاموت10Kg— Chamotte earth8
25087020ـ ـ‌ ـ خاک دیناس10Kg— Dinas earth8
250900گل سفید (Chalk) .Chalk.6
25090010ـ ـ‌ ـ خام5Kg8— Crude 8
25090090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg8— Other8
2510فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم کلسیک طبیعی و گل سفید فسفاته.Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.4
25101000ـ آسیاب‌نشده5Kg– Unground8
25102000ـ آسیاب شده 5Kg– Ground8
2511سولفات باریم طبیعی (باری‌تین)؛ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)، حتی تکلیس شده، غیر از اکسید باریم شماره 2816 .Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 28.16.4
251110ـ سولفات باریم طبیعی (باریت):– Natural barium sulphate (barytes)6
25111010ـ ـ‌ ـ آسیاب شده15Kg— Ground8
25111090ـ ـ‌ ـ سایر15Kg— Other8
25112000ـ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)5Kg– Natural barium carbonate (witherite)8
25120000خاک سیلیسی سنگواره (مثلاً، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاک‌های سیلیسی همانند،‌که وزن مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نکند، حتی تکلیس شده. 5KgSiliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.8
2513سنگ پا (Pumice stone) ؛ ریگ سنباده؛ سنگ سنباده طبیعی، بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.4
25131000ـ سنگ پا 5Kg– Pumice stone8
251320ـ ریگ سنباده، سنگ سنباده طبیعی بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی: – Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:6
25132010ـ ـ‌ ـ کار نشده یا به صورت قطعات نامنظم5Kg— Unwrought8
25132090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25140000سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مستطیل.26KgSlate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.8
2515سنگ مرمر، سنگ‌های تراورتن، سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 5/2 یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster) ، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌ وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
ـ سنگ‌های مرمر و سنگ‌های تراورتن:– Marble and travertine:0
251511ـ ـ‌ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده3— Crude or roughly trimmed6
25151110ـ ـ‌ ـ مرمر5Kg— Marble8
25151120ـ ـ‌ ـ تراورتن5Kg— Travertine8
25151130ـ ـ‌ ـ سنگ­های موسوم به چینی و کریستال5Kg— Known as the chinese stones and crystals8
25151190ـ ـ‌ ـ مرمریت5Kg—Marbly8
25151200ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل5Kg3— Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape8
25152000ـ سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)5Kg3– Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster8
2516سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه (Basalt) ، ماسه‌سنگ و سایر‌سنگ‌های تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
ـ سنگ خارا (Granite) :– Granite:0
25161100ـ ـ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده5Kg3— Crude or roughly trimmed8
25161200ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به5Kg3— Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape8
صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:0
25162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)5Kg3– Sandstone8
25169000ـ سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان5Kg3– Other monumental or building stone8
2517قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خرد شده، از انواعی که عموماً برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، یا برای راه‌‌آهن یا سایر بالاست‌ها (Ballasts) ، به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب ‌معدنی، ماکادام جوش و سایر آخال طبیعی همانند، حتی اگر حاوی موادی باشد که در قسمت اول این شماره ذکر شده است؛ تارماکادام (Tarmacadam) ؛ دانه، تراشه و خاک‌ سنگ‌های شماره 15 25 یا 16 25 ، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated.4
251710ـ قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خردشده، از انواعی که عموماً‌ برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، راه‌آهن یا سایر بالاست‌ها به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد:– Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated6
25171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق10Kg— Pebbles, gravel, shingle and flint8
25171020ـ ـ‌ ـ دولومیت خرد شده یا شکسته شده5Kg— Crushed or cut dolomite8
25171090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25172000ـ ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش یا سایر آخال صنعتی همانند، حتی اگر حاوی مواد مذکور در شماره فرعی 10 2517 باشد5Kg– Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 2517.108
25173000ـ تارماکادام5Kg– Tarred macadam8
ـ‌ دانه‌ریز، تراشه و پودر سنگ‌های شماره 15 25 یا– Granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated:0
16 25 ، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند؛0
25174100ـ ـ از مرمر10Kg4— Of marble8
25174900ـ ـ سایر5Kg— Other8
2518دولومی، حتی تفته یا تکلیس شده، همچنین دولومی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ چینه دولومی (ramming mix) . Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix.4
25181000ـ دولومیت تکلیس یا تفته نشده5Kg– Dolomite, not calcined or sintered8
25182000ـ دولومیت تکلیس شده یا تفته شده 5Kg– Calcined or sintered dolomite8
25183000ـ چینه دولومیت (ramming mix)15Kg– Dolomite ramming mix8
2519کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)؛ منیزی ذوب شده با برق، منیزی مرده از طریق تکلیس (تفته) (Sintered) ، حتی اگر حاوی مقادیر کمی از دیگر اکسیدها باشد که قبل از تفته کردن به آن افزوده شده است؛ سایر اکسیدهای منیزیم حتی خالص.Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure.4
25191000ـ کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)5Kg– Natural magnesium carbonate (magnesite)8
251990ـ سایر:– Other:6
25199010ـ ـ‌ ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار اکسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe 2 O 3 کمتر از سه درصد10Kg— Dead-burned magnesite from Sintered of magnesium oxide content 93% or less, fe 2 o 3 less than 3%8
25199020ـ ـ‌ ـ کربنات منیزیم تکلیس شده5Kg— Calcined magnesium carbonate 8
25199030ـ ـ‌ ـ پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدکنندگان لامپ5Kg— Fused magnesium oxide powder imported by bulb producers8
25199090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
2520سنگ گچ؛ انیدریت؛ گچ (شامل سنگ گچ تکلیس‌شده یا سولفات کلسیم)، حتی رنگ‌کرده، یا مقادیر کمی مواد تندکننده یا کندکننده به آن افزوده شده باشد.Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders.4
25201000ـ سنگ گچ؛ انیدریت5Kg– Gypsum; anhydrite8
25202000ـ گچ15Kg– Plasters8
25210000گدازه سنگ آهک (limestone flux) ؛ سنگ آهک و سایر سنگ­های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان.5KgLimestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.8
2522آهک زنده، آهک آبدیده (آهک مرده) و آهک هیدرولیک، غیر از اکسید و هیدرواکسید کلسیم مشمول شماره 25 28 .Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 28.25.4
25221000ـ آهک زنده5Kg4,8– Quicklime8
25222000ـ آهک آبدیده (آهک مرده)5Kg8– Slaked lime8
25223000ـ‌ آهک هیدرولیک5Kg8– Hydraulic lime8
2523سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره­ای سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده، پودر نشده موسوم به کلینکرPortland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.4
25231000ـ کلینکر سیمان5Kg– Cement clinkers8
ـ سیمان پرتلند:– Portland cement:0
25232100ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی5Kg— White cement, whether or not artificially coloured8
25232900ـ ـ سایر5Kg— Other8
25233000ـ سیمان آلومینو5Kg– Aluminous cement8
252390ـ سایر سیمان‌های هیدرولیک :– Other hydraulic cements:6
25239010ـ ـ‌ ـ سیمان کوره بلند5Kg— Tall furnace cement8
25239020ـ ـ‌ ـ سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement)5Kg— Pozzolanic cement8
25239090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
2524پنبه‌های نسوز (Asbestos)Asbestos.4
25241000ـ پنبه‌های نسوز کروسیدولیت (Crocidolite)5Kg– Crocidolite 8
25249000ـ سایر5Kg– Other8
2525میکا، از جمله میکای بریده شده به صورت تیغه‌های نازک نامنظم (Splittings) ؛ آخال میکا.Mica, including splitings; mica waste.4
252510ـ میکای خام یا میکای بریده شده به صورت ورق یا تیغه‌های نامنظم:– Crude mica and mica rifted into sheets or splittings6
25251010ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت ورق5Kg— Rifted into sheets 8
25251020ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت تیغه‌های نامنظم15Kg— Rifted into splittings8
25251090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
252520ـ پودر میکا:– Mica powder:6
25252010ـ ـ‌ ـ در اندازه‌های از 250 میکرون به بالا15Kg— In size exceeding 250 micron8
25252090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25253000ـ آخال میکا5Kg– Mica waste8
2526سنگ صابون (Stealite) طبیعی، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ تالک (Talc) .Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.4
25261000ـ خردنشده، پودر نشده5Kg– Not crushed, not powdered8
252620ـ خردشده یا پودر شده:– Crushed or powdered6
25262010ـ ـ‌ ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی5Kg— Hygienic and pharmaceutical talc 8
25262090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
25274
25280000ـ بورات­های طبیعی و کنستانتره‌های آن (حتی تکلیس شده)، غیر از بورات­هایی که از آب نمک طبیعی به دست می­آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H 3 BO 3 باشد.5Kgـ Natural borates and concentrates thereof (Whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H 3 BO 3 calculated on the dry weight.8
2529فلدسپار (Feldspar) ؛ لوسیت (Leucite) ؛ نفلین (Nepheline) ؛ و نفلین سی­ر­ئیت (Nepheline Syenite) ؛ فلوئور اسپاتFeldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.4
(fluor Spath) .0
25291000ـ فلدسپار (Feldspar)5Kg– Feldspar8
ـ اسپات فلوئور:– Fluorspar:0
25292100ـ ـ حاوی 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم5Kg— Containing by weight 97% or less of calcium fluoride8
25292200ـ ـ حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم5Kg— Containing by weight more than 97% of calcium fluoride8
252930ـ لوسیت؛ نفلین و نفلین سی‌انیت:– Leucite; nepheline and nepheline syenite6
25293010ـ ـ‌ ـ نفلین سی انیت5Kg— Nepheline syenite8
25293090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
2530مواد معدنی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Mineral substances not elsewhere specified or included.4
253010ـ ورمیکولیت، پرلیت و کلریت،‌غیر متسع:– Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded6
25301010ـ ـ‌ ـ پرلیت5Kg— Perlite8
25301020ـ ـ‌ ـ ورمیکولیت و کلریت5Kg8— Vermiculite and chlorite8
253020ـ کیه زریت، اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی):– Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)6
25302010ـ ـ‌ ـ کیه زریت5Kg— Kieserite8
25302020ـ ـ‌ ـ اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)5Kg— Epsomite (natural magnesium sulphates)8
253090ـ سایر:– Other:6
25309010ـ ـ‌ ـ کریولیت طبیعی، کیولیت طبیعی5Kg— Natural cerulite, natural culite8
25309020ـ ـ‌ ـ سپیولیت5Kg— Sepulite8
25309030ـ ـ‌ ـ سلستیت5Kg— Selestite8
25309090ـ ـ‌ ـ سایر5Kg— Other8
2601سنگ آهن و کنسانتره‌های آن،‌ از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت).Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.4
ـ سنگ آهن و کنسانتره‌های آن غیر از پیریت‌های آهن تفته شده (خاکستر پیریت):– Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites:0
260111ـ ـ به هم فشرده نشده :— Non-agglomerated:6
26011110ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد 5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron Less Than 40% to 60%8
26011120ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60% 8
26011130ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron 40% to 60% 8
26011140ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60% 8
26011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن5Kg— Iron concentrates8
26011190ـ ـ ـ سایر5Kg— other8
26011200ـ ـ به هم فشرده شده 5Kg— Agglomerated8
26012000ـ پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)5Kg– Roasted iron pyrites8
26020000سنگ منگنز و‌کنستانتره آن، از جمله سنگ‌های منگنز آهن‌دار و‌کنستانتره‌های آن که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد.5KgManganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.8
260300سنگ مس و کنستانتره‌های آن.Copper ores and concentrates.6
26030010ـ ـ ـ سنگ مس5Kg— Copper ores8
26030090ـ ـ ـ کنسانتره مس5Kg— Copper concentrates8
26040000سنگ نیکل و کنستانتره‌های آن.5KgNickel ores and concentrates.8
26050000سنگ کبالت و کنستانتره‌های آن.5KgCobalt ores and concentrates.8
26060000سنگ آلومینیوم و کنستانتره‌های آن.5KgAluminium ores and concentrates.8
260700سنگ سرب و کنستانتره‌های آن.Lead ores and concentrates.6
26070010ـ ـ ـ سنگ سرب5Kg— Lead ores8
26070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی5Kg— Lead oxide concentrates8
26070030ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی5Kg— Lead sulfide concentrates8
26070090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
260800سنگ روی و کنستانتره‌های آن.Zinc ores and concentrates.6
26080010ـ ـ ـ سنگ روی5Kg— Zinc ores8
26080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی5Kg— Zinc ores concentrates oxide8
26080030ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی5Kg— Zinc carbonate concentrates8
26080040ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی5Kg— Zinc sulfide concentrates8
26080090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
26090000سنگ قلع و کنستانتره‌های آن.5KgTin ores and concentrates.8
261000سنگ کروم و کنستانتره‌های آن.Chromium ores and concentrates.6
26100010ـ ـ ـ سنگ کروم5Kg— Chromium ores8
26100090ـ ـ ـ کنستانتره‌ کروم15Kg— Chromium concentrates8
26110000سنگ تنگستن و کنستانتره‌های آن.5KgTungsten ores and concentrates.8
2612سنگ اورانیوم یا توریوم و کنستانتره‌های آن. Uranium or thorium ores and concentrates.4
261210ـ سنگ اورانیوم و کنستانتره آن:– Uranium ores and concentrates:6
26121010ـ ـ ـ با محتوی اورانیوم 5 درصد یا بیشتر5Kg— Containing 5% or more of uranium8
26121090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
261220ـ سنگ توریوم و کنسانتره‌های آن:– Thorium ores and concentrates:6
26122010ـ ـ ـ مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگ‌های توریونی و کنستانتره محتوی 20 % یا بیشتر توریوم5Kg— Mounazite, uranoutourianite and other tourionic ores containing 20% or more of thorium8
26122090ـ ـ ـ سایر 5Kg— Other8
2613سنگ مولیبدن و کنستانتره‌های آن.Molybdenum ores and concentrates.4
26131000ـ تفته شده5Kg– Roasted8
26139000ـ سایر5Kg– Other8
26140000سنگ تیتان و کنستانتره‌های آن.5KgTitanium ores and concentrates.8
2615سنگ نیوبیوم،‌تانتال، وانادیوم یا زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن.Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates.4
261510ـ سنگ زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن– Zirconium ores and concentrates6
26151010ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 2005Kg— Powder silicate zirconium more than 2008
26151090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
261590ـ سایر: – Other:6
26159010ـ ـ ـ سنگ وانادیوم و کنستانتره‌های آن5Kg— Vanadium ores and concentrates8
26159090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other:8
2616سنگ فلزات گرانبها و کنستانتره‌های آن.Precious metal ores and concentrates.4
26161000ـ سنگ نقره و کنستانتره‌های آن5Kg– Silver ores and concentrates8
26169000ـ سایر5Kg– Other8
2617سایر سنگ فلزات و کنستانتره آنها.Other ores and concentrates.4
26171000ـ سنگ آنتیمون و کنستانتره‌های آن5Kg– Antimony ores and concentrates8
26179000ـ سایر5Kg– Other8
26180000سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand ) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید.5KgGranulated slag (slag sand)from the manufacture of iron or steel.8
261900سرباره ( slag )، کف (Dross) (غیراز سرباره دانه‌دانه)، خرده آهن و سایر آخال که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید.Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel.6
26190010ـ ـ ـ خاک کوره5Kg— Furnace ash 8
26190020ـ ـ ـ آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز5Kg— Waste suitable for the recycling of iron or manganese8
26190030ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج اکسید تیتان5Kg— Pulp suitable for the extraction of titanium oxide8
26190040ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج وانادیوم5Kg— Waste suitable for the extraction of vanadium8
26190090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2620سرباره، خاکستر و فضولات (غیر از آنهایی که از ساختن آهن یا فولاد به دست می­آید)، دارای فلزات، آرسنیک یا ترکیبات آنهاSlag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing, metals, arsenic or their compounds.4
ـ که عمدتاً دارای روی باشد:– Containing mainly zinc:0
26201100ـ ـ مات‌های گالوانیزاسیون5Kg— Hard zinc spelter8
26201900ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ حاوی عمدتاً سرب: – Containing mainly lead:0
26202100ـ ـ گل و لای بنزین سرب‌دار و گل و لای ترکیبات ضدانفجار حاوی سرب5Kg— Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges8
26202900ـ ـ سایر 5Kg— Other8
26203000ـ حاوی عمدتاً مس5Kg– Containing mainly copper8
26204000ـ حاوی عمدتاً آلومینیوم5Kg– Containing mainly aluminium8
26206000ـ حاوی آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا این فلزات یا برای ساخت ترکیبات شیمیایی آنها به کار می‌رود. 5Kg– Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds8
ـ سایر:– Other:0
26209100ـ ـ حاوی آنتیموان . بریلیوم؛ کادمیوم، کروم یا مخلوط آنها5Kg— Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures8
262099ـ ـ سایر:— Other6
26209910ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیکل5Kg— Containing mainly nickel8
26209920ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم5Kg— Containing mainly niobium and tantalum8
26209930ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تنگستن5Kg— Containing mainly tungsten8
26209940ـ ـ ـ حاوی عمدتاً قلع5Kg— Containing mainly tin8
26209950ـ ـ ـ حاوی عمدتاً مولیبدن5Kg— Containing mainly molybdenum8
26209960ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تیتانیوم5Kg— Containing mainly titanium8
26209970ـ ـ ـ حاوی عمدتاً کبالت5Kg— Containing mainly cobalt8
26209980ـ ـ ـ حاوی عمدتاً زیرکونیم5Kg— Containing mainly zirconium8
26209990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2621سایر سرباره­ها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp) ؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها.Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste.4
26211000ـ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها5Kg– Ash and residues from the incineration of municipal waste8
26219000ـ سایر5Kg– Other8
2701زغال‌سنگ، زغال قالبی، گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد.Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.4
ـ زغال‌سنگ، حتی پودرشده ولی به‌هم فشرده نشده:– Coal, whether or not pulverize, but not agglomerated:0
270111ـ ـ آنتراسیت:— Anthracite6
27011110ـ ـ ـ حاوی ماده فرار5Kg— Containing volatile matter8
27011190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
27011200ـ ـ زغال سنگ قیری5Kg— Bituminous coal8
27011900ـ ـ سایر زغال سنگ‌ها5Kg— Other coal8
27012000ـ زغال قالبی،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد5Kg– Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal8
2702زغال سنگ چوب‌نما، حتی به هم فشرده، به­استثنای کهربای سیاه.Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.4
27021000ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده5Kg– Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated8
27022000ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده5Kg– Agglomerated lignite8
270300تورب (همچنین پس­مانده تورب ((peatlitter) حتی به هم فشردهPeat (including peat litter) whether or not agglomerated:6
27030010ـ ـ ـ پیت ماس5Kg— Pit mas8
27030090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
270400کک و نیمه کک (semi-coke) از زغال سنگ، لینییت یا تورب، حتی به هم فشرده؛ زغال قرع.Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon.6
27040010ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها10Kg— For the manufacture of electerods8
27040020ـ ـ ـ کک و نیمه کک از لیگنیت10Kg— Coke and semi-coke of lignite8
27040090ـ ـ ـ سایر10Kg— Other8
27050000گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهای همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروکربورهای گازی.5KgCoal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.8
27060000قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده.5KgTar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.8
2707روغن و سایر محصولات که از تقطیر قطران‌های زغال‌سنگ در درجه حرارت زیاد به دست می‌آید؛ محصولات مشابه که در آن اجزای تشکیل‌دهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزای بی‌بو (Non aromatic) فزونی داشته باشد.Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.4
27071000ـ بنزول Benzol (benzene)5Kg– Benzol (benzene)8
27072000ـ تولوئول Toluol (toluene)5Kg– Toluol (toluene)8
27073000ـ کسیلول Xylol (xylenes)5Kg– Xylol (xylenes)8
27074000ـ نفتالن5Kg– Naphthalene8
27075000ـ سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای آروماتیک (بودار) که 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفته­ها) در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86 )، تقطیر شوند5Kg– Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 0 C by the ISO3405 (equivalent to the ASTMD86 method)8
ـ‌ سایر:– Other:0
27079100ـ ـ روغن‌های کرئوزوت5Kg— Creosote oils8
27079900ـ ـ‌ سایر5Kg— Other8
2708زفت و کک زفت قطران زغال‌سنگ یا سایر قطران‌های معدنی.Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.4
27081000ـ زفت5Kg– Pitch8
27082000ـ کک زفت5Kg– Pitch coke8
270900نفت خام (Petroleum oil) و روغن ‌حاصل از مواد معدنی قیری، خام.Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.6
27090010ـ ـ ـ میعانات گازی5Kg— Gas liquidities8
27090090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2710روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده‌هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن‌ها از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده این فرآورده‌ها باشد؛ آخال روغن‌ها:Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, (other than crude); and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils:4
ـ روغن­های نفتی و روغن­های حاصل از مواد معدنی قیری، (غیرخام) و فرآورده­هایی که در جایی دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن­های حاصل از مواد معدنی قیری می­باشد و این نفت یا روغن­ها از اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده باشد، غیر از آنهایی که دارای بیودیزل ( biodiesel ) هستند و غیر از آخال روغن­ها:– Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils:0
271012ـ ـ روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن:— Light oils and preparations:6
27101210ـ ـ ـ بنزین5Kg— Gasoline8
27101290ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271019ـ ـ سایر:2,7— Other6
27101910ـ ـ ـ روغن موتور40Kg— Engine oils8
27101920ـ ـ ـ گریس10Kg— Grease8
27101930ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور 5Kg— Transformator oil (IIClass)8
27101940—روغن پایه معدنی 5Kg— Mine based oil8
27101950— روغن صنعتی 15Kg—Industrial oil8
27101990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
27102000ـ روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری (غیرخام) و فرآورده‌هایی که در جا‌های دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند به شرطی که دارای 70% درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های مواد معدنی قیری بوده و این روغن‌ها اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده‌ها هستند، حاوی5Kg-petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specifiled or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals , these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils.8
بیودیزل می­باشد، به‌غیر از آخال روغن‌ها.0
ـ آخال روغن‌ها:– Waste oils:0
27109100ـ ـ حاوی بی‌فنیل‌های پلی کلره (PCBs) ، ترفنیل‌های پلی­کلره (PCTs) یا بی فنیل‌های پلی برومه (PBBs)5Kg— Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)8
27109900ـ ـ سایر5Kg— Other8
2711گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل.Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.4
ـ مایع‌شده:– Liquefied:0
271111ـ ـ گاز طبیعی:— Natural gas6
27111110ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27111190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271112ـ ـ پروپان:2— Propane6
27111210ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27111290ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271113ـ ـ بوتان:— Butanes6
27111310ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27111390ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271114ـ ـ اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین:— Ethylene, propylene, butylene et butadiene6
27111410ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27111490ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271119ـ ـ سایر:— Other6
27111910ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌ متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27111990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ به حالت گازی:– In gaseous state:0
271121ـ ـ‌گاز طبیعی:— Natural gas6
27112110ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27112190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271129ـ ـ‌ سایر:— Other6
27112910ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب15Kg— In containers of less than 1000 cm 38
27112990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2712وازلین؛ موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریزمتبلور، «موم اسلاک» (Slack Wax) ، اوزوکریت، موم لینییت، موم تورب، سایر موم‌های معدنی و محصولات مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به دست می‌آیند،‌ حتی رنگ شده.Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.4
271210ـ وازلین:– Petroleum jelly6
27121010ـ ـ ـ وازلین گرید دارویی (تولید داخل)10Kg8— ‍Petroleum jelly of a pharmaceutical grade (domestically manufactured)8
27121020ـ ـ ـ ژله کابل15Kg— Cable jelly8
27121090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271220ـ موم پارافین دارای کمتر از 75/ 0 درصد‌وزنی روغن:– Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil6
27122010ـ ـ ـ با گرید دارویی (تولید داخل)10Kg8— Of a pharmaceutical grad (domestically manufactured)8
27122090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
271290ـ سایر:– Other6
27129010ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن5Kg— Paraffin wax containing by weight more than 75 percent of oils8
27129020ـ ـ ـ اسلاک واکس (Slack Wax)5Kg— Slack wax8
27129090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2713کک نفت، قیرنفت و سایر تفاله‌های حاصل از نفت یا از روغن‌های مشتق از مواد معدنی قیری .Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. 4
ـ کک نفت:– Petroleum coke:0
27131100ـ ـ ‌تکلیس نشده5Kg— Not calcined 8
27131200ـ ـ تکلیس شده5Kg— Calcined8
27132000ـ قیر نفت5Kg– Petroleum bitumen8
27139000ـ سایر تفاله‌های نفت یا روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری5Kg– Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals8
2714قیر و آسفالت، طبیعی؛ پلمه‌سنگ (Shale) و ماسه‌های قیردار: آسفالتیت (Asphaltites) و سنگ‌های آسفالت‌دار.Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.4
27141000ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌های قیری5Kg– Bituminous or oil shale and tar sands8
27149000ـ سایر5Kg– Other8
271500مخلوط‌های قیری براساس آسفالت طبیعی، براساس قیرطبیعی، براساس قیر نفتی، بر اساس قطران معدنی یا براساس زفت قطران معدنی (مثلاً ماستیک قیری – کات بکز Cut-backs ).Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).6
27150010ـ ـ ـ بیتومن انامل10Kg— Bitumen enamel8
27150090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
27160000نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری).51000 KwhElectrical energy. (Optional heading)8
یکمI0
عناصر شیمیاییCHEMICAL ELEMENTS 0
2801فلوئور، کلر، برم، ید.Fluorine, chlorine, bromine and iodine. 4
28011000ـ کلر10Kg8– Chlorine 8
28012000ـ ید10Kg– Iodine 8
28013000ـ فلوئور؛ برم 5Kg– Fluorine; bromine 8
28020000گل گوگرد (تصعید شده Sublimed ) و گوگرد مرسوب (Precipated) ، گوگرد کلوئیدال.5KgSulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur. 8
28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).10KgCarbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). 8
2804هیدروژن، گازهای کمیاب و سایر عناصر غیرفلزیHydrogen, rare gases and other non-metals. 4
28041000ـ هیدروژن5m 3– Hydrogen 8
ـ گازهای کمیاب:– Rare gases: 0
28042100ـ ـ آرگون5m 3— Argon 8
280429ـ ـ سایر— Other 6
28042910ـ ـ ـ‌ هلیم مایع جهت دستگاه‌های MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد 5m 3— Liquid helium purity for systems MRI with only 99/999 percent8
28042990ـ ـ ـ سایر5m 3— Other8
28043000ـ ازت5m 3– Nitrogen 8
28044000ـ اکسیژن5m 3– Oxygen 8
28045000ـ بور، تلوریم5Kg– Boron; tellurium 8
ـ سیلیسیم :– Silicon: 0
28046100ـ ـ حاوی حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیکم5Kg— Containing by weight not less than 99.99% of silicon 8
28046900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
28047000ـ فسفر5Kg– Phosphorus 8
28048000ـ ارسنییک5Kg– Arsenic 8
28049000ـ سلینیوم5Kg– Selenium 8
2805فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی؛ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم (Scandium) وایتریوم (Yttirum) ، حتی مخلوط شده یا آلیاژ شده یا نشده باهم؛ جیوه.Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury. 4
ـ فلزات قلیایی یا قلیایی – خاکی:– Alkali or alkaline-earth metals: 0
28051100ـ ـ سدیم5Kg— Sodium 8
28051200ـ ـ کلسیم5Kg— Calcium 8
28051900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
28053000ـ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا نشده باهم5Kg– Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed 8
28054000ـ جیوه 5Kg– Mercury 8
دومII0
اسیدهای غیرآلی و ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزیINORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 0
2806کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک)؛ اسید کلروسولفوریک.Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid. 4
280610ـ کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک):– Hydrogen chloride (hydrochloric acid) 6
28061010ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و کمتر5Kg8— Of 33% or lower purity8
28061090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28062000ـ اسید کلروسولفوریک5Kg– Chlorosulphuric acid 8
28070000اسید سولفوریک (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.5KgSulphuric acid; oleum. 8
2808اسید نیتریک؛ اسیدهای سولفونیتریک.Nitric acid; sulphonitric acids. 4
28080010ـ ـ ـ اسید نیتریک5Kg— Nitric acid8
28080020ـ ـ ـ اسید سولفونیتریک5Kg— Sulphonitric acid8
2809پنتا اکسید دی فسفر؛ اسید فسفریک؛ اسیدهای پلی فسفریک، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص.Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined. 4
28091000ـ پنتا اکسید دی‌فسفر (انیدرید فسفریک)5Kg4– Diphosphorus pentaoxide 8
280920ـ اسید فسفریک و اسیدهای پلی فسفریک:4– Phosphoric acid and polyphosphoric acids 6
28092010ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص کمتر از 55 درصد5Kg4— Phosphoric acid of a purity lower than 55% 8
28092020ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر10Kg4— phosphoric acid of a purity more than 55%8
28092090ـ ـ ـ سایر5Kg4— Other8
281000اکسیدهای بُرُن؛ اسیدهای بریک.Oxides of boron; boric acids. 6
28100010ـ ـ ـ اسید بُریک5Kg— Boric acid8
28100090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2811سایر اسیدهای غیرآلی و سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی.Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals. 4
ـ سایر اسیدهای غیرآلی:– Other inorganic acids: 0
28111100ـ ـ فلوئور هیدروژن (اسید فلوئور هیدریک)5Kg— Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) 8
28111200ـ ـ سیانید هیدروژن (اسید هیدروسیانیک)5Kg— Hydrogen cyanide (hydrofluoric acid)8
281119ـ ـ سایر:— Other: 6
28111910ـ ـ ـ اسید سولفامیک10Kg8— Sulphamic acid 8
28111990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی؛– Other inorganic oxygen compounds of non-metals: 0
28112100ـ ـ دی اکسید کربن 5Kg— Carbon dioxide 8
28112200ـ ـ دی اکسید سیلیسیم5Kg— Silicon dioxide 8
28112900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
سومIII0
مشتقات هالوژنه،‌اکسی ‌هالوژنه یا سولفورهای عناصر غیرفلزیHALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS 0
2812هالوژنور واکسی ‌هالوژنورهای عناصر غیرفلزی.Halides and halide oxides of non-metals. 4
ـ کلرورها و اکسیدهای کلرور– Chlorides and chloride oxides 0
28121100ـ ـ دی کلرو کربونیل (فوسژن)5Kg— Carbonyl dichloride (phosgene)8
28121200ـ ـ اکسی کلرور فسفر5Kg— Phosphorus oxychloride8
28121300ـ ـ تری کلرور فسفر5Kg— Phosphorus trichloride8
28121400ـ ـ پنتا کلرور فسفر5Kg— Phosphorus pentachloride8
28121500ـ ـ مونوکلرور سولفور5Kg— Sulphur monochloride8
28121600ـ ـ دی کلرور سولفور5Kg— Sulphur dichloride8
28121700ـ ـ کلرورتیونیل5Kg— Thionyl chloride8
28121900ـ ـ سایر5Kg— Other8
28129000ـ سایر5Kg– Other8
2813سولفورهای عناصر غیرفلزی؛ تری سولفور فسفر تجارتی.Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide. 4
28131000ـ دی سولفورکربن55– Carbon disulphide 8
28139000ـ سایر5Kg– Other 8
چهارمIV0
بازهای غیرآلی و اکسیدها،INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS 0
هیدرواکسیدها و پراکسیدهای فلزات0
2814آمونیاک بدون آب (Anhydrous) یا آمونیاک محلول در آب.Ammonia, anhydrous or in aqueous solution. 4
28141000ـ آمونیاک بدون آب 5Kg– Anhydrous ammonia 8
28142000ـ آمونیاک محلول در آب5Kg– Ammonia in aqueous solution 8
2815هیدرواکسید سدیم (سودسوزآور)؛ هیدرواکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور)؛ پراکسید سدیم و پراکسید پتاسیم.Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium. 4
ـ هیدرواکسیدسدیم (سودسوزآور): – Sodium hydroxide (caustic soda): 0
28151100ـ ـ‌ جامد5Kg4— Solid 8
28151200ـ ـ به صورت محلول در آب (محلول قلیایی سود5Kg4— In aqueous solution (soda lye or liquid soda) 8
سوزآور)0
28152000ـ هیدرواکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)5Kg– Potassium hydroxide (caustic potash) 8
28153000ـ پراکسید سدیم یا پراکسید پتاسیم5Kg– Peroxides of sodium or potassium 8
2816هیدرواکسید و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم.Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium. 4
281610ـ هیدرواکسید و پراکسید منیزیم:– Hydroxide and peroxide of magnesium 6
28161010ـ ـ ـ ژل منیزیم هیدروکساید گرید دارویی20Kg— Magnesium hydroxide jelly 8
28161020ـ ـ ـ پودر منیزیم هیدروکساید گرید دارویی20Kg— Magnesium hydroxide powder (pharmaceutical grade)8
28161090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28164000ـ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم5Kg– Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium 8
281700اکسید روی، پراکسید روی.Zinc oxide; zinc peroxide. 6
28170010ـ ـ ـ اکسید روی:— Zinc oxide8
28170011ـ ـ ـ ـ اکسید روی دارای گرید دارویی5Kg—- Zinc oxide of pharmaceutical grade8
28170019ـ ـ ـ ـ سایر10Kg—- Other8
28170020ـ ـ ـ پراکسید روی5Kg— Zinc peroxide8
2818کوروندم مصنوعی (Artificial corundum) با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص، اکسید آلومینیوم، هیدرواکسید آلومینیوم.Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide. 4
28181000ـ کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص 5Kg– Artificial corundum, whether or not chemically defined 8
28182000ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی5Kg– Aluminium oxide, other than artificial corundum 8
281830ـ هیدرواکسید آلومینیوم– Aluminium hydroxide 6
28183010ـ ـ ـ ژل هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی20Kg— Aluminium hydroxide jelly (pharmaceutical grade)8
28183020ـ ـ ـ پودر هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی26Kg— Aluminium hydroxide powder (pharmaceutical grade)8
28183090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2819اکسیدها و هیدروکسیدهای کروم.Chromium oxides and hydroxides. 4
28191000ـ تری اکسید کروم5Kg– Chromium trioxide 8
281990ـ سایر:– Other: 6
28199010ـ ـ ـ اکسید کروم20Kg— Chromium oxide8
28199090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2820اکسیدهای منگنز.Manganese oxides. 4
28201000ـ دی اکسید منگنز5Kg– Manganese dioxide 8
28209000ـ سایر5Kg– Other 8
2821اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن؛ خاک‌های رنگی که بر حسب وزن 70 درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت Fe 2 O 3 داشته باشد.Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% or more by weight of combined iron evaluated as Fe 2 O 3 . 4
28211000ـ اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن5Kg– Iron oxides and hydroxides 8
28212000ـ خاک‌رنگی (Earth colours)5Kg8– Earth colours 8
28220000اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی.5KgCobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. 8
28230000اکسیدهای تیتان.5KgTitanium oxides. 8
2824اکسیدهای سرب؛ سرنج و مین اورانژ Lead oxides; red lead and orange lead. 4
28241000ـ منواکسید سرب (مردار سنگ)5Kg– Lead monoxide (litharge, massicot) 8
282490ـ سایر:– Other :6
28249010ـ ـ ـ‌ سرنج و مین اورانژ10Kg— red lead and orange lead8
28249090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2825هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها؛ سایر بازهای غیرآلی؛ سایر اکسیدها،‌ هیدرواکسیدها و‌ پراکسیدهای‌فلزی.Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. 4
28251000ـ هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها5Kg4– Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts 8
28252000ـ اکسید و هیدروکسیدهای لیتیم 5Kg– Lithium oxide and hydroxide 8
28253000ـ اکسید و هیدرواکسیدهای وانادیوم5Kg– Vanadium oxides and hydroxides 8
28254000ـ اکسید و هیدروکسیدهای نیکل5Kg– Nickel oxides and hydroxides 8
28255000ـ اکسید و هیدروکسیدهای مس5Kg– Copper oxides and hydroxides 8
28256000ـ اکسیدهای ژرمانیوم و اکسید زیرکنیوم5Kg– Germanium oxides and zirconium dioxide 8
28257000ـ اکسیدها و هیدرواکسیدهای مولیبدن5Kg– Molybdenum oxides and hydroxides 8
28258000ـ اکسیدهای آنتیموان5Kg– Antimony oxides 8
28259000ـ سایر5Kg– Other 8
پنجمV0
املاح و پراکسی املاح فلزی اسیدهای غیرآلیSALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS 0
2826فلوئورورها؛ فلوئورو سیلیکات‌ها، فلوئورو آلومینات‌ها و سایر املاح کمپلکس فلوئور.Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts. 4
28261100ـ فلوئورورها:4– Fluorides: 8
28261200ـ ـ از آلومینیوم 5Kg4— Of aluminium 8
28261900ـ ـ سایر5Kg4— Other 8
28263000ـ هگزافلوئورو سیلیکات سدیم (کریولیت سنیتتیک)5Kg4– Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) 8
28269000ـ سایر5Kg4– Other 8
2827کلرورها، اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها؛ برمورها واکسی برمورها؛ یدورها و اکسی یدورها.Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides. 4
28271000ـ کلرور آمونیم15Kg– Ammonium chloride 8
28272000ـ کلرور کلسیم10Kg– Calcium chloride 8
ـ سایر کلرورها:– Other chlorides: 0
28273100ـ ـ از منیزیم5Kg— Of magnesium 8
28273200ـ ـ از آلومینیوم5Kg— Of aluminium 8
28273500ـ ـ از نیکل5Kg— Of nickel 8
282739ـ ـ سایر: — Other: 6
28273910ـ ـ ـ از روی5Kg— Of zinc8
28273990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها:– Chloride oxides and chloride hydroxides: 0
28274100ـ ـ از مس5Kg— Of copper 8
28274900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ برمورها و اکسی برومورها:– Bromides and bromide oxides: 0
28275100ـ ـ برومورسدیم یا پتاسیم5Kg— Bromides of sodium or of potassium 8
28275900ـ ـ سایر5Kg— Other8
282760ـ یدورها و اکسی، یدورها– Iodides and iodide oxides 6
28276010ـ ـ ـ یدور پتاسیم5Kg— potassium iodide 8
28276090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2828هیپوکلریت‌ها، هیپوکلریت کلسیم تجارتی؛ کلریت‌ها؛ هیپوبرومیت‌ها.Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites. 4
28281000ـ هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت‌های کلسیم5Kg– Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites 8
282890ـ سایر: 4– Other: 6
28289010ـ ـ ـ هیپوکلریت سدیم10Kg4— Chromium oxide8
28289090ـ ـ ـ سایر5Kg4— Other8
2829کلرات‌ها و پرکلرات‌ها؛ برومات‌ها و پربرومات‌ها؛ یدات‌ها و پریدات‌ها.Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates. 4
ـ کلرات‌ها:– Chlorates: 0
28291100ـ ـ از سدیم5Kg— Of sodium 8
282919ـ ـ سایر:— Other 6
28291910ـ ـ ـ کلرات پتاسیم10Kg— Potasium chlorate8
28291990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
282990ـ سایر– Other 6
28299010ـ ـ ـ یدات پتاسیم5Kg— potassium iodate8
28299020ـ ـ ـ یدات کلسیم5Kg— calcium iodate 8
28299090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2830سولفورها؛ پلی سولفورها؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخصSulphides; polysulphides, whether or not chemically defined. 4
28301000ـ سولفور سدیم10Kg– Sodium sulphides 8
283090ـ سایر:– Other: 6
28309010ـ ـ ـ سولفور باریم5Kg— Barium sulphour8
28309090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2831دی تیونیت‌ها و سولفوکسیلات‌ها.Dithionites and sulphoxylates. 4
28311000ـ از سدیم5Kg– Of sodium 8
28319000ـ سایر5Kg– Other 8
2832سولفیت‌ها؛ تیو سولفات‌ها.Sulphites; thiosulphates. 4
283210ـ سولفیت‌های سدیم:– Sodium sulphites 6
28321010ـ ـ ـ سولفیت سدیم20Kg— Sodium sulphide8
28321020ـ ـ ـ متابی سولفیت20Kg— Meta B sodium sulphite8
28321090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
283220ـ سایر سولفیت‌ها:– Other sulphites: 6
28322010ـ ـ ـ سولفیت سرب5Kg— Lead sulphite8
28322090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28323000ـ تیو سولفات‌ها5Kg– Thiosulphates 8
2833سولفات‌ها؛ زاج‌ها (Alums) ؛ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفات‌ها).Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates). 4
ـ سولفات‌های سدیم:– Sodium sulphates: 0
28331100ـ ـ سولفات دی سدیم15Kg— Disodium sulphate 8
28331900ـ ـ سایر15Kg— Other 8
ـ سایر سولفات‌ها:– Other sulphates: 0
28332100ـ ـ‌ از منیزیم5Kg— Of magnesium 8
28332200ـ ـ از آلومینیوم10Kg8— Of aluminium 8
28332400ـ ـ از نیکل5Kg— Of nickel 8
28332500ـ ـ از مس5Kg— Of copper 8
283327ـ ـ از باریم:— Of barium: 6
28332710ـ ـ ـ سولفات باریم دارای گرید دارویی10Kg— Barium sulphate (pharmaceutical grade) 8
28332790ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
283329ـ ـ سایر:— Other 6
28332910ـ ـ ـ کادمیوم5Kg— Cadomium8
28332920ـ ـ ـ کبالت، تیتانیوم5Kg— Cobalt, titanium8
28332930ـ ـ ـ آهن:— Iron:8
28332931ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گرید دارویی)20Kg—- Iron sulphate (pharmaceutical grade)8
28332939ـ ـ ـ ـ سایر5Kg—- Other8
28332940ـ ـ ـ جیوه5Kg— Mercury8
28332950ـ ـ ـ سرب5Kg— Lead8
28332960ـ ـ ـ سولفات از کروم15Kg— sulphate of chromium8
28332990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28333000ـ زاج‌ها (Alums)5Kg– Alums 8
28334000ـ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)5Kg– Peroxosulphates (persulphates) 8
2834نیتریت‌ها، نیترات‌ها.Nitrites; nitrates. 4
28341000ـ نیتریت‌ها5Kg– Nitrites 8
ـ نیترات‌ها:– Nitrates: 0
28342100ـ‌ ـ از پتاسیم5Kg— Of potassium 8
283429ـ ـ‌ سایر:— Other 6
28342910ـ ـ ـ نیترات آمونیوم انفجاری5Kg— Explosive ammonium nitate8
28342990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2835فسفینات‌ها، (هیپوفسفیت‌ها)، فسفنات‌ها (فسفیت‌ها) و فسفات‌ها؛ پلی‌فسفات‌ها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخصPhosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined. 4
283510ـ فسفینات‌ها (هیپوفسفیت‌ها) و فسفنات‌ها (فسفیت‌ها):– Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) 6
28351010ـ ـ ـ فسفیت سرب5Kg— Lead phosphite8
28351090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ فسفات‌ها:– Phosphates: 0
28352200ـ ـ مونو یا دی‌سدیم5Kg— Of mono-or disodium 8
28352400ـ ـ پتاسیم5Kg— Of potassium 8
28352500ـ ـ هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیم):10Kg— Calcium hydrogenorthophosphate (“dicalcium phosphate”):8
283526— سایر فسفات‌های کلسیم :— Other phosphates of calcium:6
28352610— مونو کلسیم فسفات 10— Monocalcium phosphate10%8
28352690— سایر5— Other 8
28352900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ پلی فسفات‌ها:– Polyphosphates: 0
28353100ـ ـ‌ تری فسفات سدیم (تری‌پلی فسفات‌سدیم)10Kg4— Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) 8
283539ـ ـ سایر:— Other 6
28353910— سدیم اسید پیروفسفات (دی­سدیم پیرو فسفات)5Kg—Sodium acid pyrophosphate (di sodium pyrophosphate)8
28353990—سایر5Kg— Other8
2836کربنات‌ها؛ پراکسوکربنات‌ها (پرکربنات)؛ کربنات آمونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد.Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate. 4
28362000ـ کربنات دی سدیم5Kg– Disodium carbonate 8
283630ـ هیدروژن کربنات سدیم (بی‌کربنات سدیم):7– Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate): 6
28363010ـ ـ ـ سدیم بی‌کربنات ـ غیرتزریقی گرید دارویی5Kg— Sodium bicarbonate (non-injectable pharmaceutical grade)8
28363090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28364000ـ کربنات‌های پتاسیم5Kg– Potassium carbonates 8
28365000ـ کربنات کلسیم10Kg4– Calcium carbonate 8
28366000ـ کربنات باریم5Kg– Barium carbonate 8
ـ سایر:– Other: 0
283691ـ ـ کربنات‌های لیتیم:— Lithium carbonates: 6
28369110ـ ـ ـ کربنات‌های لیتیم گرید دارویی20Kg— Lithium carbonates (pharmaceutical grade)8
28369190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28369200ـ ـ کربنات‌استرونسیوم10Kg— Strontium carbonate 8
28369900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
2837سیانورها، اکسی سیانورها و سیانورهای کمپلکس.Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. 4
ـ سیانورها و اکسی سیانورها:– Cyanides and cyanide oxides: 0
28371100ـ ـ از سدیم5Kg— Of sodium 8
28371900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
28372000ـ سیانورهای کمپلکس5Kg– Complex cyanides 8
28384
2839سیلیکات‌ها، سیلیکات‌های فلزات قلیایی تجارتی.Silicates; commercial alkali metal silicates. 4
ـ از سدیم:– Of sodium: 0
28391100ـ ـ متا سیلیکات‌های سدیم5Kg— Sodium metasilicates 8
283919ـ ـ سایر: — Other: 6
28391910ـ ـ ـ سیلیکات سدیم جامد10Kg— Solid sodium silicate8
28391920ـ ـ ـ سیلیکات سدیم مایع10Kg8— Liquid sodium silicate8
28391990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28399000ـ سایر5Kg– Other 8
2840برات‌ها؛ پراکسوبرات‌ها (پربرات‌ها)Borates; peroxoborates (perborates) 4
ـ تترا برات‌دی سدیم (براکس تصفیه شده):– Disodium tetraborate (refined borax): 0
28401100ـ ـ بدون آب 5Kg— Anhydrous 8
28401900ـ ـ‌ سایر5Kg— Other 8
28402000ـ سایر برات‌ها5Kg– Other borates 8
28403000ـ پراکسوبرات‌ها (پربرات‌ها)5Kg– Peroxoborates (perborates) 8
2841املاح اسیدهای اکسومتالیک یا پراکسومتالیک.Salts of oxometallic or peroxometallic acids. 4
28413000ـ دی کرومات سدیم5Kg– Sodium dichromate 8
28415000ـ سایر کرومات‌ها و دی کرومات‌ها، پراکسوکرومات‌ها5Kg– Other chromates and dichromates; peroxochromates 8
ـ منگانیت‌ها، منگانات‌ها و پرمنگنات‌ها:– mnganyt, mangan and permanganate0
28416100ـ ـ پرمنگنات پتاسیم20Kg— Potassium permanganate 8
28416900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
28417000ـ مولیبدات‌ها5Kg– Molybdates 8
28418000ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)5Kg– Tungstates (wolframates) 8
28419000ـ سایر5Kg– Other 8
2842سایر املاح اسیدها یا پراکسو اسیدهای غیرآلی (از جمله آلومینوسیلیکات‌ها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص)، باستثنای آزوتورها.Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides. 4
284210ـ سیلیکات‌های مضاعف یا کمپلکس، از جمله آلومینیو سیلیکات با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص:– Double or complex silicates, including aluminosilicates with difined or wnknown chemically subst amce: 6
28421010— زئولیت5kg— Zeolite8
28421090— سیلیکات‌های مضاعف یا کمپلکس، ازجمله آلومینیو سیلکات با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص5kg— Double or complex silicates, including aluminosilicates with difine or unknow chemicall substance8
28429000ـ سایر5Kg– Other 8
ششمVI0
متفرقهMISCELLANEOUS 0
2843فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال، ترکیبات غیرآلی یا آلی فلزات گرانبها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص؛ ملغمه‌های (Amalgames) فلزات گرانبها.Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals. 4
28431000ـ فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال5Kg– Colloidal precious metals 8
ـ ترکیبات نقره:– Silver compounds: 0
28432100ـ ـ نیترات نقره5Kg— Silver nitrate 8
28432900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
28433000ـ ترکیبات طلا5Kg– Gold compounds 8
28439000ـ سایر ترکیبات، ملغمه‌ها (Amalgames)5Kg– Other compounds; amalgams 8
2844عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ‌های قابل شکافتن Fissiles یا حاصلخیز (Fertiles) ترکیبات آنها؛ مخلوط‌ها و فضولات دارای این محصولاتRadioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products. 4
28441000ـ اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها « Cermets »)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌هایی که حاوی اورانیوم طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشد.5Kg– Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds 8
28442000ـ اورانیوم غنی‌شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ U235 ، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصولات باشند.5Kg– Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products 8
28443000ـ اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ توریم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)،‌ محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 ، توریوم یا ترکیبات این محصولات 5Kg– Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products 8
28444000ـ عناصر و ایزوتوپ‌ها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های فرعی 10 2844 ،5Kg– Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 2844.10, 2844.20 or 2844.30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues 8
20 2844 یا 30 2844 می‌شوند؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها « Cermets »)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای این عناصر، ایزوتوپ‌ها یا ترکیبات آنها؛ فضولات رادیواکتیو0
28445000ـ عناصر سوختی (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآکتورهای هسته‌ای5Kg– Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors 8
2845ایزوتوپ‌ها به­غیر از آنهایی که مشمول شمارهIsotopes other than those of heading 28.44; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined. 4
44 28 می‌شوند؛ ترکیبات غیرآلی یا آلی آنها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص.0
28451000ـ آب سنگین (اکسید دوتریوم)5Kg– Heavy water (deuterium oxide) 8
284590ـ سایر– Other 6
28459010ـ ـ ـ سایر ترکیبات دوتریوم با نسبت اتم دوتریوم به هیدروژن بیش از 1 به 5000 5Kg— Other deuterium compounds in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds1: 50008
28459090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2846ترکیبات، غیرآلی یا آلی از فلزات خاک‌های کمیاب، از ایتریوم، اسکاندیوم یا از مخلوط‌های این فلزات Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals. 4
28461000ـ ترکیبات سریوم5Kg– Cerium compounds 8
28469000ـ سایر5Kg– Other 8
28470000پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.5KgHydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. 8
28484
2849کربورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص.Carbides, whether or not chemically defined. 4
28491000ـ از کلسیم15Kg– Of calcium 8
284920ـ از سیلیسیم:– Of silicon 6
28492010ـ ـ ـ با اندازه ذرات کمتر و مساوی 10 میلی‌متر به خلوص کمتر از 98 درصد15Kg— With the particle size less than or equal to 10 mm and the purity of less than 98%8
28492090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
28499000ـ سایر5Kg– Other 8
28500000هیدرورها، نیترورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص، غیر از ترکیباتی که همچنین تشکیل کربورهای مشمول شماره 49 28 را می‌دهند. 5KgHydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 28.49. 8
28514
2852ترکیبات آلی و غیر آلی جیوه، حتی با ساخت شیمیایی مشخص ، به ­ استثنای آمالگام‌هاInorganic or organic compounds of mercury , whether or not chemically defined, excluding amalgams.4
28521000ـ ساخت شیمیایی مشخص 5Kg– Chemically defined 8
28529000ـ سایر 5Kg– Other8
2853فسفیدها، حتی به صورت شیمیایی مشخص نشده، به استثنای فروفسفر؛ سایر ترکیبات معدنی (ازجمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت ( conductivity ) و آب با همان درجه خلوص)؛ هوای مایع (حتی هوای مایع که گازهای کمیاب آن را خارج کرده باشند)؛ هوای متراکم؛ ملغمه­ها، استثنای ملغمه­های فلزات گرانبهاPhosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophophorus; other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals. 4
28531000ـ سیانوژن کلرور (کلرسیان)5Kg-Cyanogen chloride (chlorcyan)8
285390ـ سایر– Other6
28539010ـ ـ ـ آب مقطر10Kg— Distilled water8
28539020ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2901هیدروکربورهای غیرحلقوی.Acyclic hydrocarbons. 4
29011000ـ اشباع شده5Kg– Saturated 8
ـ اشباع‌نشده:– Unsaturated:0
29012100ـ ـ اتیلن5Kg— Ethylene 8
29012200ـ ـ پروپن (پروپیلن)5Kg— Propene (propylene) 8
29012300ـ ـ بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن5Kg— Butene (butylene) and isomers thereof 8
29012400ـ ـ بوتا- 1 ، 3 ـ دی‌ان و ایزوپرن (Isoprene)5Kg— Buta-1,3-diene and isoprene 8
29012900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
2902هیدروکربورهای حلقوی.Cyclic hydrocarbons. 4
ـ سیکلانیک‌ها، سیکلنیک‌ها یا سیکلوترپنیک‌ها:– Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes: 0
29021100ـ ـ سیکلوهگزان5Kg— Cyclohexane 8
29021900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29022000ـ بنزن5Kg– Benzene 8
29023000ـ تولوئن5Kg– Toluene 8
ـ اکسیلن‌ها:– Xylenes: 0
29024100ـ ـ اورتو ـ اکسیلن (o-Xylene)5Kg— o-Xylene 8
29024200ـ ـ متا ـ اکسیلن (m-Xylene)5Kg— m-Xylene 8
0
29024300ـ ـ پارا ـ اکسیلن (p-Xylene)5Kg— p-Xylene 8
29024400– – ایزومرهای اکسیلن به صورت مخلوط5Kg— Mixed xylene isomers 8
29025000ـ استیرن5Kg– Styrene 8
29026000ـ اتیل بنزن5Kg– Ethylbenzene 8
29027000ـ کومن5Kg– Cumene 8
29029000ـ سایر5Kg– Other 8
2903مشتقات هالوژنه هیدرو کربورها.Halogenated derivatives of hydrocarbons. 4
ـ مشتقات‌کلردار ‌اشباع ‌شده‌ هیدرو‌کربورهای‌ غیرحلقوی:– Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons: 0
29031100ـ ـ کلرومتان (کلرور متیل) و کلرو اتان (کلرور اتیل)5Kg— Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) 8
29031200ـ ـ دی کلرومتان (کلرومتیلن)5Kg— Dichloromethane (methylene chloride) 8
29031300ـ ـ کلروفرم (تری کلرومتان)5Kg— Chloroform (trichloromethane) 8
29031400ـ ـ تترا کلرور کربن5Kg— Carbon tetrachloride 8
29031500ـ ـ دی‌کلرایداتیلن (ISO) ( 1 ، 2 – دی کلرواتان) 5Kg— Ethylene dichloride (ISO) 1,2-Dichloroethane 8
29031900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ مشتقات کلره اشباع‌ نشده هیدروکربورهای غیرحلقوی:– Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons: 0
29032100ـ ـ کلروروینیل (کلرواتیلن)5Kg— Vinyl chloride (chloroethylene) 8
29032200ـ ـ تری کلرواتیلن5Kg— Trichloroethylene 8
29032300ـ ـ‌تتراکلرواتیلن (پرکلرواتیلن)5Kg— Tetrachloroethylene (perchloroethylene) 8
29032900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ مشتقات فلوئوردار (Fluorinated) ، برم‌دار– Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons 0
(Brominated) یا یددار (Iodinated) هیدروکربن‌های غیرحلقوی:0
29033100ـ ـ دی‌برومو اتیلن (ISO) ( 1 ، 2 – دی‌برومواتان)5Kg— Ethylene dibromide (ISO)(1,2-dibromoethane)8
29033900ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ مشتقات هالوژنی هیدروکربورهای غیرحلقوی دارای دو یا بیشتراز هالوژن‌های مختلف:– Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens: 0
29037100ـ ـ کلرودی فلورو متان5Kg— Chlorodifluoromethane 8
0
29037200ـ ـ دی کلرو تری فلورواتان5Kg— Dichlorotrifluoroethanes 8
0
29037300ـ ـ دی کلرو فلورو اتان5Kg— Dichlorofluoroethanes8
0
29037400ـ ـ کلرو دی فلورواتان5Kg— Cholorodifluoroethanes8
0
29037500ـ ـ دی کلرو پنتا فلورو پروپان5Kg— Dichloropentafluoropanes8
0
29037600ـ ـ برومو کلرو دی فلورومتان، بروموتری فلورو متان و دی برومو تترافلورو اتان5Kg— Bromochloro difluoromethane. Bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes8
0
29037700ـ ـ ‌سایر، تنها پر هالوژنه‌های فلوره یا کلره5Kg— Other perhalogenated only with fluorine and chlorine8
29037800ـ ـ سایر مشتقات پر هالوژنه5Kg— Other perhalogenated derivatives8
0
29037900ـ ـ سایر5Kg— Other8
– مشتقات هالوژنه هیدروکربن ­ های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک:– Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons: 0
29038100— 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 – هگزاکلرو سیکلوهگزان (HCH(ISO)) ، حاوی لیندن INN) و (ISO5Kg— 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO), including lindane (ISO, INN)8
29038200— آلدرین (ISO) ،‌کلرودن‌ (ISO) و هپتاکلر (ISO) .5Kg— Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and heptachlor (ISO)8
29038300— میرکس ( ISO ) ( Mirex )5Kg— Mirex (ISO)8
29038900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ مشتقات هالوژن‌دار هیدروکربن­های آروماتیک:– Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons:0
29039100ـ ـ کلروبنزن، اورتو دی کلرو بنزن و پارا دی کلرو بنزن5Kg— Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene 8
29039200— هگزا کلرو بنزن (ISO) و (ISO)DDT (کلوفنوتان (INN) ، 1 . 1 . 1 ـ تری کلرو ـ 2 ، 2 ـ -Bis (پاراکلروفنیل اتان)5Kg— Hexachlorobenzene and (ISO) DDT (ISO) clofenotane (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) 8
29039300— پنتاکلروبنزن (ISO) 5Kg— pentachlorobenzen (ISO)8
29039400— هگزا برومو بی­فنیل­ها5Kg— Hexabromobiphenlys8
29039900ـ ـ‌ سایر5Kg— Other 8
2904مشتقات سولفونه، نیتره یا نیتروزه، هیدروکربورها، حتی هالوژنه.Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated. 4
29041000ـ مشتقاتی که تنها دارای گروه‌های سولفونه می‌باشند، املاح و استرها اتیلیک آنها 5Kg– Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters 8
29042000ـ مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند5Kg– Derivatives containing only nitro or only nitroso groups 8
ـ پرفلرواکتان سولفونیک اسید، نمک­های آنها و پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید:– perfluorooctane sulphonic acid, its salts and perfluorooctane sulphonly fluoride:0
29043100ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیک اسید5Kg–perfluorooctane sulphonic acid8
29043200ـ ـ‌ آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg–Ammoniaum perfluorooctane sulphonate8
29043300ـ ـ‌ لیتیوم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg–Lithium perfluorooctane sulphonate8
29043400ـ ـ‌ پتاسیم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg— Potassium perfluorooctane sulphonate8
29043500ـ ـ‌ سایر نمک­های پرفلورو اکتان سولفونیک اسید5Kg— Other salts of perfluorooctane8
sulphonate acid0
29043600ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید5Kg— perfluorooctane sulphonyl fluoride8
ـ سایر– Other 0
29049100ـ ـ‌ تری کلرو نیترو متان (کلرو پیکرین)5Kg–Trichloronitromethane (chloropicrin)8
29049900ـ ـ‌ سایر5Kg— Other8
دومII0
الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنهاALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES0
2905الکل­های غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ منو الکل‌های اشباع شده:– Saturated monohydric alcohols: 0
29051100ـ ـ متانول (الکل متلیک)5Kg— Methanol (methyl alcohol) 8
29051200ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الکل پروپیلیک) و پروپان ـ5Kg— Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) 8
2 ـ ئول (الکل ایزو پروپیلیک)0
29051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الکل N ـ بوتیلیک)5Kg— Butan-1-ol (n-butyl alcohol) 8
29051400ـ ـ سایر بوتانول‌ها5Kg— Other butanols 8
290516ـ ـ اوکتانول (الکل اوکتیلیک) و ایزومرهای آن:— Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof 6
29051610ـ ـ ـ دواتیل هگزانول5Kg— 2 ethyl hexanol8
29051690ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29051700ـ ـ دودکان ـ 1 ـ ئول (الکل لوریک) هگزا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل ستیلیک) و اوکتا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل استئاریک)5Kg— Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecane-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) 8
29051900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ مونو الکل‌های اشباع نشده:– Unsaturated monohydric alcohols: 0
29052200ـ ـ الکل‌های ترپن‌دار غیرحلقوی5Kg— Acyclic terpene alcohols 8
29052900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ دی ئول‌ها:– Diols: 0
29053100ـ ـ اتیلن گلیکول (اتان دی ئول)5Kg— Ethylene glycol (ethanediol) 8
29053200ـ ـ پروپیلن گلیکول (پروپان ـ 1 ، 2 ـ دی ئول)10Kg— Propylene glycol (propane-1,2-diol) 8
29053900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ سایر پلی الکل‌ها:– Other polyhydric alcohols: 0
29054100ـ ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ (هیدروکسی متیل) پروپان ـ 1 ،5Kg— 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (trimethylolpropane) 8
3 ـ دی ئول (تری متیلول پروپان)0
29054200ـ ـ پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)5Kg— Pentaerythritol 8
29054300ـ ـ مانیتول5Kg— Mannitol 8
290544ـ ـ D ـ گلوسیتول ( سوربیتول):— D-glucitol (sorbitol) 6
29054410ـ ـ ـ محلول در آب5Kg— Dissolved in water8
29054420ـ ـ ـ پودر سوربیتول5Kg— Sorbitol powder8
29054500ـ ـ‌گلیسرول15Kg— Glycerol 8
29054900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل‌های غیرحلقوی:– Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: 0
29055100ـ ـ اتکلرووینول (INN)5Kg— Ethchlorvynol (INN) 8
29055900ـ ـ سایر 5Kg— Other 8
2906الکل‌های حلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، ‌نیتره یا نیتروزه آنها.Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic: 0
29061100ـ ـ‌ مانتول (Menthol)10Kg— Menthol 8
29061200ـ ـ سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول‌ها و دی متیل سیکلو هگزانول‌ها5Kg— Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols 8
29061300ـ ـ استرول‌ها و اینوزیتول‌ها5Kg— Sterols and inositols 8
29061900ـ ـ‌ سایر5Kg— Other 8
ـ آروماتیک‌ها (بودارها Aromatic ):– Aromatic: 0
29062100ـ ـ‌ الکل بنزیلیک5Kg— Benzyl alcohol 8
29062900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
سومIII0
فنل‌ها، فنل ـ الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه آنهاPHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES0
2907فنل‌ها؛ فنل ـ الکل‌ها.Phenols; phenol-alcohols. 4
ـ مونوفنل‌ها؛– Monophenols: 0
29071100ـ ـ‌ فنل (هیدروکسی بنزن و املاح آن)5Kg— Phenol (hydroxybenzene) and its salts 8
29071200ـ ـ کرزول‌ها و املاح آنها5Kg— Cresols and their salts 8
290713ـ ـ اوکتیل فنل، نونیل فنل و ایزومرهای آنها؛ املاح این محصولات:Kg— Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof 6
29071310ـ ـ ـ نونیل فنل5— Nonylphenol8
29071390ـ ـ ـ سایر5— Other8
29071500ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها5Kg— Naphthols and their salts 8
29071900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ پلی فنل‌ها؛ فنل الکل‌ها:– Polyphenols; phenol-alcohols: 0
29072100ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن5Kg— Resorcinol and its salts 8
29072200ـ ـ هیدرو کینون و املاح آن5Kg— Hydroquinone (quinol) and its salts 8
29072300ـ ـ 4 ، 4 ـ ایزوپروپیلیون دی فنل‌‌بیس‌آ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن 5Kg— 4,4′-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts 8
29072900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
2908مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه فنل‌ها و فنل ـ الکل‌ها.Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols. 4
ـ مشتقات فقط حاوی جانشین‌های (Substituents) هالوژنی و نمک‌های آنها:– Derivatives containing only halogen substituents and their salts: 0
29081100ـ ـ پنتاکلروفنل (ISO)5Kg— Pentachlorophenol (ISO)8
29081900ـ ـ سایر5Kg– – Other8
ـ سایر:– Other:0
29089100ـ ـ دی‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمک‌های آن5Kg— Dinoseb (ISO) and its salts 8
29089200— 4و6 دی نیترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO-O-CRESOL) و نمک‌های آن 5Kg— 4,6 dinitrio-o-cresol (DNOC (ISO)) and its salts8
29089900ـ ـ سایر5Kg— Other8
چهارمIV0
اترها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها، اپواکسیدها با سه اتم در حلقه، استال‌هاو همی استال‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه آنهاETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 0
2909اترها، اتر ـ الکل‌ها، اتر فنل‌ها، اتر ـ الکل ـ فنل‌ها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها ( با ساخت شیمیایی مشخص یا نامشخص)، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اترهای غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها:– Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 0
29091100ـ ـ اتر دی اتیلیک ( دی اتیل اتر) (اکسید ـ دی اتیل)5Kg— Diethyl ether 8
29091900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29092000ـ اترهای سیکلانیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و5Kg– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 8
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها 0
29093000ـ اترهای بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه، 5Kg– Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 8
سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها 0
ـ اتر الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها:– Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 0
29094100ـ ـ 2 ، 2 ـ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)5Kg— 2,2′-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) 8
29094300ـ ـ اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن5Kg— Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 8
گلیکول0
29094400ـ ـ سایر مونوالکیل‌اترهای اتیلن گلیکول یا دی‌اتیلن5Kg— Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 8
گلیکول0
29094900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29095000ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الکل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه،5Kg– Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 8
سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها 0
290960ـ پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها:– Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 6
29096010ـ ـ ـ متیل اتیل کتون پراکسید20Kg— Methylethyl ketone peroxide8
29096090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2910اپو اکسیدها، اپوکسی ـ الکل‌ها، اپوکسی ـ فنل‌ها و اپواکسی اترها، با سه اتم در حلقه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
29101000ـ اکسیران ( اکسید اتیلن)5Kg– Oxirane (ethylene oxide) 8
29102000ـ متیل اکسیران (اکسید پروپیلن)5Kg– Methyloxirane (propylene oxide) 8
29103000ـ 1 ـ کلرو 2 ، 3 ـ اپواکسی پروپان ( اپی کلر هیدرین)5Kg– 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) 8
29104000ـ دی‌آلدرین INN) ‌ ، (ISO 5Kg– Dieldrin (ISO, INN)8
29105000ـ اندرین ( (ISO5Kg– Endrin (ISO)8
29109000ـ سایر 5Kg– Other 8
29110000استال‌ها و همی استال‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.5KgAcetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 8
پنجمV0
ترکیبات دارای عامل آلدئیدALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS 0
2912آلدئیدها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه؛ پلیمرهای حلقوی آلدئیدها؛ پارافرمالدئید.Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde. 4
ـ‌آلدئیدهای غیرحلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:– Acyclic aldehydes without other oxygen function: 0
29121100ـ ـ متانال (فرمالدئید)10Kg— Methanal (formaldehyde) 8
29121200ـ ـ‌ اتانال (استالدئید)5Kg— Ethanal (acetaldehyde) 8
29121900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ آلدئیدهای حلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:– Cyclic aldehydes without other oxygen function: 0
29122100ـ ـ ‌بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)5Kg— Benzaldehyde 8
29122900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ آلدئید ـالکل‌ها، آلدئید ـ اتر‌ها، آلدئید- فنل‌ها و آلدئید‌ها با سایر عوامل اکسیژنه -Aldehyde-alchohols, aldehyde-ethers, aldehyde-phenois and aldehydes wit other oxygen function0
29124100ـ ـ وانیلین (آلدئید متیل پروتوکاتشیک)5Kg— Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 8
29124200ـ ـ اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوکاتشیک)5Kg— Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 8
29124900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29125000ـ پلیمرهای حلقوی آلدئید‌ها5Kg– Cyclic polymers of aldehydes 8
29126000ـ پارافرمالدئید5Kg– Paraformaldehyde 8
29130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصولات مشمول شماره 12 29 .5KgHalogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 29.12. 8
ششمVI0
ترکیبات دارا ی عامل کتن (Keton) و ترکیبات دارای عامل کینون (Quinone)KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE – FUNCTION COMPOUNDS 0
2914کتون­ها و کینون‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ کتون­های غیرحلقوی، بدون دیگر عوامل اکسیژنه:– Acyclic ketones without other oxygen function: 0
29141100ـ ـ استن5Kg— Acetone 8
29141200ـ ـ بوتانون (متیل اتیل کتن)15Kg— Butanone (methyl ethyl ketone) 8
29141300ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2 ـ اون (متیل ایزوبوتیل کتن)5Kg— 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) 8
29141900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ کتون‌های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک بدون دیگر عوامل اکسیژنه:– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function: 0
29142200ـ ـ سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون‌ها5Kg— Cyclohexanone and methylcyclohexanones 8
29142300ـ ـ یونون‌ها و متیل یونون‌ها5Kg— Ionones and methylionones 8
29142900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ کتون­های بودار (آروماتیک Aromatic ) بدون عامل اکسیژنه دیگر:– Aromatic ketones without other oxygen function: 0
29143100ـ ـ فنیل‌ استن (فنیل پروپان – 2 – one )5Kg— Phenylacetone (phenylpropan-2-one) 8
29143900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29144000ـ کتون ـ الکل‌ها و ستن، آلدئید‌ها5Kg– Ketone-alcohols and ketone-aldehydes 8
29145000ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با دیگر عوامل اکسیژنه5Kg– Ketone-phenols and ketones with other oxygen function 8
ـ کینون‌ها:– Quinones: 0
29146100ـ ـ آنتراکینون5Kg— Anthraquinone 8
29146200ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). ( INN )5Kg— Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN))8
29146900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه– Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 0
29147100ـ ـ کلردیون ( ISO )5Kg— Chlordecone8
29147900ـ ـ سایر5Kg— Other8
هفتمVII0
اسیدهای کربوکسیلیک، و انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه،‌نیتره یا نیتروزه آنها.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 0
2915اسیدهای مونوکربوکسیلیک‌ غیرحلقوی اشباع شده و انیدرید‌ها، هالوژنورها، پراکسید‌ها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسید فرمیک، املاح و استرهای آن:– Formic acid, its salts and esters: 0
29151100ـ ـ اسید فرمیک5Kg— Formic acid 8
29151200ـ ـ املاح اسید فرمیک5Kg— Salts of formic acid 8
29151300ـ ـ استرهای اسید فرمیک5Kg— Esters of formic acid 8
ـ اسید استیک و املاح آن؛ انیدرید اسیتک؛– Acetic acid and its salts; acetic anhydride: 0
29152100ـ ـ اسید استیک5Kg2,7— Acetic acid 8
29152400ـ ـ انیدریدهای استیک5Kg— Acetic anhydride 8
291529ـ ـ سایر :— Other 6
29152910ـ ـ ـ استات سدیم گرید دارویی5Kg— Sodium acetate of pharmaceutical grade8
29152920ـ ـ ـ دی‌استات سدیم 10Kg— Sodium diacetate8
29152990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ استرهای اسید استیک:– Esters of acetic acid: 0
29153100ـ ـ استات اتیل10Kg— Ethyl acetate 8
29153200ـ ـ استات وینیل5Kg— Vinyl acetate 8
29153300ـ ـ استات بوتیل نرمال10Kg— n-Butyl acetate 8
29153400ـ ـ استات ایزوبوتیل10Kg–Iso- Butyl acetate8
29153600ـ ـ استات دی‌نوسب (ISO)10Kg— Dinoseb (ISO) acetate8
29153900ـ ـ سایر10Kg— Other 8
291540ـ اسیدهای مونو – دی – یا تری کلرو استیک، املاح و استرهای آنها:– Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters 6
29154010ـ ـ ـ مونوکلرواستیک اسید15Kg— Monochloroacetic acid8
29154090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29155000ـ اسید پروپیونیک، املاح و استرهای آن5Kg– Propionic acid, its salts and esters 8
29156000ـ اسیدهای بوتانوئیک، اسیدهای پنتانوئیک، املاح و استرهای آنها5Kg– Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters 8
291570ـ اسید‌پالمتیک، اسید استئاریک، املاح و ‌استرهای‌آنها:– Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters 6
ـ ـ ـ استئارات‌های فلزی:— Metal estearates:0
29157011ـ ـ ـ ـ استئارات منیزیم گرید دارویی5Kg—- Megnesium estearates, of pharmaceutical grade8
29157019ـ ـ ـ ـ سایر10Kg—- Other8
29157090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
291590ـ سایر:– Other 6
29159010ـ ـ ـ والپروات سدیم20Kg— Sodium valproate 8
ـ ـ ـ سایر:— Other0
29159091ـ ـ ـ ـ آتورواستاتین20Kg—- Atrostatin8
29159092ـ ـ ـ ـ دواتیل هگزا نوئیک اسید10Kg—- two ethyl hgzanoeik acid8
29159093ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم5Kg—- The effective essence of divalproex sodium8
29159099ـ ـ ـ ـ سایر5Kg—- Other8
2916اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع‌نشده و اسیدهای مونو کربوکسیلیک حلقوی، و انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها؛– Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29161100ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن5KgAcryli acid and its salts8
29161200ـ ـ استرهای اسید اکریلیک5Kg— Esters of acrylic acid 8
29161300ـ ـ اسید متاکریلیک و املاح آن5Kg— Methacrylic acid and its salts 8
29161400ـ ـ ‌استرهای اسید متاکریلیک5Kg— Esters of methacrylic acid 8
29161500ـ ـ‌ اسیدهای اولئیک، لنیولئیک، یا لینولنیک، املاح و استرهای آنها5Kg— Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters 8
29161600ـ ـ‌ بیناپاکریل (ISO)5Kg–Binapacryl (iso)8
29161900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29162000ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک، سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدها و مشتقات آنها5Kg– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 8
ـ اسیدهای مونو کربوکسیلیک بودار (آروماتیک)، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:– Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
291631ـ ـ اسید بنزوئیک، املاح و استرهای آن:— Benzoic acid, its salts and esters 6
29163110ـ ـ ـ بنزوات سدیم26Kg— Sodium benzoate8
29163120ـ ـ ـ اسید بنزوئیک15Kg— Bnzvyyk acid8
29163190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29163200ـ ـ پراکسید بنزوئیل و کلرور بنزوئیل5Kg— Benzoyl peroxide and benzoyl chloride 8
29163400ـ ـ اسید فنیل استیک و املاح آن5Kg— Phenylacetic acid and its salts 8
291639ـ ـ سایر: — Other 6
29163910ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید پودر ساده10Kg— Nalydycsic acid simple powder8
29163920ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید میکرونایز10Kg— Nalydycsic acid (micronized)8
29163930ـ ـ ـ ماده اولیه دارویی ایبوپروفن20Kg— Iboprophen (pharmaceutical grade primary material)8
29163990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2917اسیدهای پلی کربوکسیلیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌اسیدها‌ومشتقات آنها:– Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29171100ـ ـ اسید اکسالیک، املاح و استرهای آن5Kg— Oxalic acid, its salts and esters 8
29171200ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن5Kg— Adipic acid, its salts and esters 8
29171300ـ ـ‌ اسید آزلائیک، اسید سباسیک، املاح و استرهای آنها5Kg— Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters 8
29171400ـ ـ انیدرید مالئیک15Kg— Maleic anhydride 8
291719ـ ـ سایر:— Other 6
29171910ـ ـ ـ فروس فومارات20Kg— Ferrous foumarate8
29171990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29172000ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها5Kg– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 8
ـ اسیدهای پلی‌کربو کسیلیک بودار (Aromatic) ، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدهای آنها و مشتقات آنها:– Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29173200ـ ـ اورتو فتالات‌های دی‌اکتیل10Kg— Dioctyl orthophthalates 8
29173300ـ ـ اورتوفتالات دی نوئیل یا دی دسیل 5Kg— Dinonyl or didecyl orthophthalates 8
291734ـ ـ سایر استرهای اسید اورتو فتالیک:— Other esters of orthophthalic acid 6
29173410ـ ـ ـ فتالات سرب10Kg— Lead phthalate8
29173490ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29173500ـ ـ انیدرید فتالیک5Kg— Phthalic anhydride 8
29173600ـ ـ ‌اسید ترفتالیک و املاح آن5Kg— Terephthalic acid and its salts 8
29173700ـ ـ ترفتالات دی متیل5Kg— Dimethyl terephthalate 8
291739ـ ـ سایر:— Other 6
29173910ـ ـ ـ دی بوتیل فتالات10Kg— Dibutyl phthalate8
29173990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2918اسیدهای کربوکسیلیک با عوامل اکسیژنه اضافی و انیدرید‌ها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسیدهای کربوکسیلیک‌دارای عامل الکل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:– Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29181100ـ ـ اسید لاکتیک، املاح و استرهای آن5Kg— Lactic acid, its salts and esters 8
29181200ـ ـ اسید تارتریک5Kg— Tartaric acid 8
29181300ـ ـ املاح و استرهای اسید تارتریک5Kg— Salts and esters of tartaric acid 8
29181400ـ ـ اسید سیتریک26Kg— Citric acid 8
291815ـ ـ املاح و استرهای اسید سیتریک:— Salts and esters of citric acid 6
29181510ـ ـ ـ سدیم سیترات دی‌هیدرات گرید دارویی5Kg— Di-hydrate sodium citrate (pharmaceutical grade)8
29181520ـ ـ ـ سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی5Kg— Anhydrous sodium citrate (pharmaceutical grade)8
29181590ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29181600ـ ـ اسید گلوکنیک، املاح و استرهای آن5Kg— Gluconic acid, its salts and esters 8
29181700ـ ـ 2 و 2-دی فنیل-2-هیدروکسی استیک اسید (اسید بنزیلیک)5Kg 2,2-Diphenyl-2 hydroxyacetic acid (benzilic acid)8
29181800ـ ـ کلروبنزیلات (ISO)5Kg— Chlorobenzilate (ISO)8
29181900 ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل فنل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها،‌ هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها:– Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
291821ـ ـ اسید سالیسیلیک و املاح آن :— Salicylic acid and its salts :6
29182110ـ ـ ـ پودر خالص اسید سالیسیلیک که مخلوط با مواد دیگر نمی‌باشد20Kg— Pure salicylic acid powder, not mixed with other substances 8
29182190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other 8
29182200ـ ـ اسید اورتو ـ اسیتل سالیسیلیک، املاح و استرهای آن5Kg— O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters 8
291823ـ ـ سایر استرهای اسید سالیسیلیک و املاح آنها:— Other esters of salicylic acid and their salts 6
29182310ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید پودر26Kg— Acid salycylic acetyl (powder)8
29182320ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید گرانول26Kg— Acid salycylic acetyl (granule)8
29182330ـ ـ ـ استیل سالیسیک کریستال20Kg— Acid salicylic acetyl (crystal)8
29182340ـ ـ ـ متیل سالیسیلات20Kg— Salycilate methyl8
29182390ـ ـ ـ سایر20Kg— Other8
29182900ـ‌ ـ ‌سایر20Kg— Other 8
29183000ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل آلدئید یا ستن ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها5Kg– Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 8
ـ ‌سایر:– Other:0
29189100ـ‌ ـ ‌ 2 ، 4 ، 5 – T (ISO) ( 2 ، 4 ، 5 – اسیدتری‌کلرو فنوکسی استیک)، نمک‌ها و استرهای آن20Kg–2, 4, 5–T (ISO) (2, 4, 5, – trichlorophenoxyacetic acid), its salts and esters8
291899ـ‌ ـ ‌سایر:— Other 6
29189910ـ ـ ـ ناپروکسن5Kg— Naproxen 8
29189920ـ ـ ـ جم فیبروزیل15Kg— Jamfibrozil8
29189930ـ ـ ـ آداپالن5Kg— Adapalene8
29189990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other 8
هشتمVIII0
استرهای اسیدهای غیرآلی، غیرفلزی و املاح آنها، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنهاESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 0
2919استرهای فسفریک و نمک‌های آنها، شامل لاکتوفسفات‌ها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها.Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
29191000ـ سه‌تایی‌های (Tris) ( 2 ، 3 – دی‌بروموپروپیل) فسفات5Kg– Tris (2, 3-dibromopropyl) phosphate 8
29199000ـ سایر5Kg– Others 8
2920استرهای سایر اسیدهای غیرآلی غیرفلزیEsters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
(به­استثنای استرهای هالوژنورهای هیدروژن)، و املاح آنها، مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها؛0
ـ استرهای تیوفسفریک (فسفرو تیوآت‌ها) و نمک‌های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:-Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.0
29201100ـ ـ پاراتیون (ISO) و متیل – پاراتیون (ISO) (پاراتیون – متیل)5Kg–Parathion (ISO) and parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)8
29201900ـ ـ سایر5Kg— Others 8
ـ فسفیت استرها و نمک­های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:– Phosphite esters and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:0
29202100ـ ـ دی متیل فسفیت5Kg— Dimethyl phosphite 8
29202200ـ ـ دی اتیل فسفیت5Kg— Diethyl phosphite8
29202300ـ ـ تری متیل فسفیت5Kg–Trimethyl phosphite8
29202400ـ ـ تری اتیل فسفیت5Kg–Triethyl phosphite8
29202900ـ ـ سایر5Kg— Other8
29203000ـ اندو سولفان (ISO)5Kg– Endosulfan (ISO)8
292090ـ سایر– Other6
29209010— گرانول نیتروگلیسرین26Kg— Nitro glycerin Granules8
29209090— سایر5Kg— Others8
نهمIX0
ترکیبات دارای عامل ازتNITROGEN – FUNCTION COMPOUNDS 0
2921ترکیبات دارای عامل آمین.Amine-function compounds. 4
ـ مونو آمین‌های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:– Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof: 0
29211100ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها5Kg— Methylamine, di-or trimethylamine and their salts 8
29211200ـ ـ 2- ( N,N – دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور5Kg–2-(N,N-Dimethylamino) ethylchloride hydrochloride8
29211300ـ ـ2- ( N,N – دی اتیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلرور5Kg–2-(N,N-Diethylamino) ethylchloride hydrochloride8
29211400ـ ـ2- ( N,N – دی ایزو پروپیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلراید5Kg–2-(N,N-Dissopropyamino) ethylchloride hydrochloride8
29211900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
ـ پلی آمین‌های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:– Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof: 0
29212100ـ ـ اتیلن دی آمین و املاح آن5Kg— Ethylenediamine and its salts 8
29212200ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن5Kg— Hexamethylenediamine and its salts 8
292129ـ ـ سایر:— Other 6
29212910ـ ـ ـ ترت بوتیل آمین کلاولانات5Kgـ ـ ـ trt butyl amin klavlanat8
29212990ـ ـ ـ سایر5Kgـ ـ ـ Others8
292130ـ مونوآمین‌ها یا پلی آمین‌های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک؛ و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives; salts thereof 6
29213010ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید5Kgـ ـ ـ The effective essence of Memantine HCl8
29213090ـ ـ ـ سایر5Kgـ ـ ـ Others8
ـ مونو آمین‌های بودار (آروماتیک) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:– Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof: 0
29214100ـ ـ آنیلین و املاح آن5Kg— Aniline and its salts 8
29214200ـ ـ مشتقات آنیلین و املاح آنها5Kg— Aniline derivatives and their salts 8
29214300ـ ـ تولوئیدین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5Kg— Toluidines and their derivatives; salts thereof 8
29214400ـ ـ دی فنیل آمین و مشتقات آمین؛ املاح مربوطه5Kg— Diphenylamine and its derivatives; salts thereof 8
29214500ـ ـ 1 ـ نفتیل آمین (آلفا ـ نفتیل آمین (بتا ـ نفتیل آمین)‌و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات 5Kg— 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof 8
29214600ـ ـ‌آمفتامین (INN) ، بنزفتامین (INN) ، دگزا مفتامین5Kg— Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof 8
(INN) ، اتی‌لام فتامین (INN) ، فن کام فامین، لفتامین (INN) ، لوام فتامین (INN) ، مفنورکس (INN) و فنترمین (Phentermine) ؛ املاح این محصولات0
292149ـ ـ سایر:— Other 6
29214910ـ ـ ـ آمی‌تریپتیلن20Kg— Amitriptyline (HCL)8
29214920ـ ـ ـ نورتریپتیلن20Kg— Nortriptyline (HCL)8
29214990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ پلی ­ آمیدهای بودار و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:– Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof: 0
29215100ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات5Kg— o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof 8
29215900ـ ـ سایر5Kg— Other 8
2922ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژنه.Oxygen-function amino-compounds. 4
ـ آمینو ـ الکل‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند، اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:– Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: 0
292211ـ ـ‌ منو اتانول آمین و املاح آن:— Monoethanolamine and its salts 6
29221110ـ ـ ـ منواتانول آمین5Kg— Monoethanolamine8
29221190ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
292212ـ ـ دی اتانول آمین و املاح آن:— Diethanolamine and its salts 6
29221210ـ ـ ـ کوکونات دی‌اتانول آمین15Kg— Coconut diethanolamine8
29221220ـ ـ ـ دی اتانول آمین5Kg— Diethanolamine8
29221290ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29221400ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسی­فن ( INN ) و املاح آن5Kg–Dextro propoxyphene (INN) and its salts8
29221500ـ ـ‌ تری اتانول آمین5Kg— Triethanol amine8
29221600ـ ـ‌ دی اتانول آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات 5Kg–Diethanol ammonium perfluorooctane8
sulphonate0
292217ـ ـ‌ متیل دی اتانول آمین و اتیل دی اتانول آمین:— Methyldiethanolamine and ethyl6
Diethanolamine:0
29221710ـ ـ ـ متیل دی­اتانول آمین5Kg— Methyl diethanolamine8
29221720ـ ـ ـ اتیل دی­اتانول آمین5Kg— Ethyl diethanolamine8
29221800ـ ـ ‌2- (N,N- دی ایزوپروپیل آمینو) اتانول5Kg— 2-(N,N-Di isopropylamino) ethanol8
292219ـ ـ ‌سایر:— Other 6
29221910ـ ـ ـ پروپرانولول26Kg— Propranolol8
29221940ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید5Kg— The effective essence of Fingolimode HCl8
29221990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ آمینو ـ نفتل‌ها و سایر آمینوفنل‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:– Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: 0
29222100ـ ـ اسیدهای آمینو نفتل سولفوئیک و املاح آنها5Kg— Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 8
292229ـ ـ سایر:— Other 6
29222910ـ ـ ـ پاراآمینوفنل گرید دارویی 5Kg— Para aminophenole (pharmaceutical grade)8
29222920ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات5Kg— The effective essence of Tolterodine Tartarate8
29222990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
ـ آمینو ـ آلدئیدها، آمینو ـ ستن‌ها و آمینو ـ‌کینون‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ املاح این محصولات:– Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: 0
29223100ـ ـ آمفیرامون (INN) ، متادون (INN) و نورمتادون (INN) ؛ املاح این محصولات5Kg— Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof 8
29223900ـ ـ‌ سایر5Kg— Other 8
ـ آمینو ـ اسیدها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:– Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: 0
29224100ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات5Kg— Lysine and its esters; salts thereof 8
29224200ـ ـ اسید گلوتامیک و املاح آن5Kg— Glutamic acid and its salts 8
29224300ـ ـ اسید آنترانیلیک و املاح آن5Kg— Anthranilic acid and its salts 8
29224400ـ ـ تیلیدین (INN) و املاح آن5Kg— Tilidine (INN) and its salts 8
292249ـ ـ سایر :— Other :6
29224910ـ ـ ـ دیکلوفناک سدیم26Kg— Sodiom Diclophenac8
29224920ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن5Kg— The effective essence of Baclofen8
29224930ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین5Kg— The effective essence of Gabapentin8
29224990ـ ـ ـ سایر5Kg— Other 8
292250ـ آمینو ـ الکل ـ فنل‌ها، آمینو ـ اسید ـ فنل‌ها و سایر ترکیبات آمینه (Amino) با عامل اکسیژنه:– Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function 6
29225010ـ ـ ـ فلوکستین هیدروکلراید5Kg— Fluoxetine Hydrochloride 8
29225020ـ ـ ـ ترامادول هیدروکلراید26Kg— Hydrochloride teramadol8
29225030ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم26Kg— Sodium Alendronite8
29225040ـ ـ ـ ماده موثره گلاتیرآمراستات5Kg— The effective essence of Glatiramer Acetate8
29225050ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید5Kg— The effective essence Phenylephrine HCl8
29225090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
2923املاح و هیدرواکسیدهای آمونیم چهارتایی؛ لستین‌ها و سایر فسفوآمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص.Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined. 4
292310ـ کولین و املاح آن:– Choline and its salts 6
29231010ـ ـ ـ کولین کلراید 75 درصد مایع5— Chloride choline (%75) liquid 8
29231020ـ ـ ـ کولین کلراید 60 درصد پودر5— Chloride choline (%60) powder8
29231090ـ ـ ـ سایر5— Other8
292320ـ لستین‌ها و سایر فسفو آمینو لیپیدها:– Lecithins and other6
phosphoaminolipids 0
29232010ـ ـ ـ لستین‌ها15Kg— Lecithins8
29232090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
29233000ـ تترا اتیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg– Tetraethylammonium perfluorooctane8
sulphonate0
29234000ـ‌ دی­دسیل دی متیل آمونیوم پرفلورو اکتان5Kg-Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonate8
سولفونات0
29239000ـ سایر5Kg– Other 8
2924ترکیبات‌دارای‌عامل‌کربوکسی‌آمید؛ ترکیبات دارای عامل آمید اسید کربنیک.Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid. 4
ـ آمیدهای غیرحلقوی (همچنین کاربامات‌های– Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: 0
غیرحلقوی)‌و مشتقات آنها، املاح مر