اصلاح آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و اضافه شدن تبصره به مواد 82 و 87 آیین نامه مزبور

203848/360
کلیه گمرکات اجرائی کشور
موضوع: اصلاح آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و اضافه شدن تبصره به مواد 82 و 87 آیین نامه مزبور دانلود آیین نامه از روزنامه رسمی
باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 129163‏/ت 53078ه مورخ 18‏/10‏/95 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد 82 و 87 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ارسال و با عنایت به درج مصوبه موصوف در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 20930 مورخ 26‏/10‏/95 اعلام می دارد:
1- براساس تبصره 2 الحاقی به ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی (مذکور در مصوبه صدرالاشاره)، در خصوص کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که پروانه های ورود موقت (جهت پردازش) آنها از تاریخ 11‏/11‏/95 به بعد صادر می گردد، مهلت ورود موقت شش ماه بوده و در صورت تشخیص ضرورت و موافقت کارگروه ماده 82 موصوف (که از سوی این دفتر ابلاغ خواهد شد)، این مهلت حداکثر برای مدت شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
2- بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده 87 آئین نامه اجرائی موصوف، کلیه کالاهای ورود موقت (جهت پردازش) که براساس تقاضای صاحبان کالا از تاریخ 11‏/11‏/95 به بعد(پس از اخذ مجوز از سوی کمیسیون ماده 87 موصوف) جهت تبدیل به ورود قطعی اظهار می گردند، مشمول پرداخت سود بازرگانی به مأخذ مندرج در جدول ذیل مصوبه و با رعایت سایرمفاد ماده مذکور می باشد.
لازم به ذکر است با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده و به منظور اعمال نظارت و کنترل مطلوب، صدور مجوزهای ورود موقت برای اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی و نیز ابلاغ مجوزهای کمیسیون موضوع ماده 87 آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی برای تبدیل به قطعی شدن پروانه های ورود موقت صرفاً از طریق این دفتر به گمرکات اجرائی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
ضمن اینکه مطابق بند «ب» ماده 113 قانون امور گمرکی و ماده 88 آیین نامه اجرایی آن، لازم است پیگیری مستمر در خصوص کلیه پروانه های ورود موقتی که تعهدات آنها در مهلت مقرر از طریق انجام صادرات، تبدیل به قطعی و… انجام نشده است، معمول گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
اصلاح آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
1395/10/18 هـ53078ت/129163 شماره
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 12/10/1395 به پیشنهاد شماره 2559/020 مورخ 7/2/1395 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویبنامه شماره 262758/ت47775هـ
مورخ 29/12/1391 به شرح زیر اصلاح میشود:
1ـ متن زیر به عنوان تبصره (2 )دبه ماده (82 ) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی میشود:
تبصره2 ـ در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (87) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) (تلقی میشود:
تبصره۲ـ در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آییننامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود:
الف ـ واردکنندگانی که (70%) وزن محموله وارداتی را صادر کردهاند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول (70%) سود بازرگانی مأخذ تعرفه های فوق الذکر میگردند.
ب ـ در صورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوقالذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابهالتفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوقالذکر را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
ردیف عنوان کالا کد تعرفه سود بازرگانی برای تبدیل محموله‌های ورود موقت به واردات قطعی
1 گندم 1001 (کلیه تعرفه‌های ذیل آن) 75%
2 شکر خام 1701 (کلیه تعرفه‌های ذیل آن) 85%
3 شکر سفید 1701 (کلیه تعرفه‌های ذیل آن) 85%
4 شیر خشک 04021010-04021030-04022130-04022190- 04022900 100%
5 برنج 1006 (کلیه تعرفه‌های ذیل آن) 100%
6 جو 1003 (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)1004 65%
7 رب گوجه فرنگی 20029010 100%
8 عسل 0409 (کلیه تعرفه‌های ذیل آن) 120%
9 انواع میوه‌ها (تازه یا خشک کرده) زیتون (تازه محفوظ شده) 150%