مشکل مکاتبات غیرمتعارف بعضی شرکت های حمل و نقل با گمرک ایران

170/1/7818  تاریخ 97/11/04
به : شرکت حمل و نقل بین المللی عضو و غیرعضو
مدیرکل محترم دفتر نظارت بر ترانزیت گمرکی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 97/1320330 مورخ 97/10/26 به این انجمن اعلام داشته اند.
” شمن ارسال چند نمونه نامه شرکت های حمل و نقل بین المللی فاقد نام و سمت امضا کننده و نیز عدم مشخص بودن تاریخ و شماره نامه صادر شده و رابطه حقوقی امضا کننده با صاحبان امضا مجاز، خواهشمند است دستور فرمایید :
1- وفق قوانین و مقررات موجود، در مورد الزام شرکت های حمل و نقل بین المللی رعایت تشریفات اداری لازم جهت ارائه درخواست به واحدهای ستادی یا گمرکات اجرایی با رعایت مشخص نمودن نام و سمن امضاکننده و رابطه حقوقی آن با صاحبان امضا مجاز، موضوع بررسی و مراتب به شرکت های حمل و نقل بین المللی اعلام گردد.
شایان ذکر است در برخی موارد حتی دفتر مرکزی شرکت ( مدیرعامل و یا دارندگان حق امضاء) از صدور چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی می نمایند.
2- با توجه به اینکه نامه های شرکت با اطلاعات و مشخصات متفاوت و در سربرگ های مختلفی به این دفتر ارسال می گردد، در مورد ضرورت درج شماره ثبت و نام کامل شرکت همراه با مشخص نمودن تاریخ و شماره نامه صادر شده در سربرگ شرکت های یاد شده بررسی و اعلام نظر گردد
3- با توجه به آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی علیرغم اینکه شرایط خاصی را برای فرد مدیرعامل در نظر گرفته و در مجوزهای شرکت های حمل و نقل صادره از استان ها نیز یک فرد مشخص به عنوان مدیرعامل قید می شود، متاسفانه طبق روزنامه رسمی بسیاری از این افراد به عنوان مدیرعامل فاقد حق امضا بوده و یا به گونه ای تنظیم می گردد که بدون نظارت و امضا مدیرعامل مورد قبول آن سازمان شرکت قانونا قادر به انجام تمامی امور و فعالیت خود باشد که این امر گمرک جمهوری اسلامی ایران را در احقاق حقوق ورودی دولت و پیگیری قضایی دچار چالش می نماید. لذا در این خصوص نیز موضوع بررسی و اعلام نظر گردد
لذا مراتب در اقدامات آتی مدنظر قرار گیرد.
محمد جواد عطرچیان
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران