مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن – معافیت حقوق ورودی و واردات ماشین آلات مستعمل

ماده ۱۰۹ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده ۱۱۰ (اصلاحی 31/06/1392)ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست.
 
اصلاحیه ها : 
اصلاحی 31/06/1392 – تصویبنامه شماره 128600/ت49089هـ مورخ 20 /7 /1392 راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/ 6/ 1392 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحی قانون معادن – مصوب 1390 – تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون معادن، موضوع تصویب نامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/ 4/ 1392 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 – در تبصره (5) ماده (26)، عبارتهای “ما به التفاوت” و “با مبلغ یاد شده” حذف می شوند.
2 – در ماده (62)، عبارت “به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می شود” جایگزین عبارت “به حسابی که از طرف وزارت تعیین می شود” می شود.
3 – در ماده (110)، عبارت “با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – “جایگزین عبارت “با تأیید وزارت” می شود.