اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره 50/259331
تاریخ 1397/10/08
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
پیرو نامه شماره 60/109969 مورخ 1397/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 130722/ت55743ه مورخ 1397/10/04 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 48751/ت55549ه مورخ 1397/4/21 موضوع اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال می گردد.
دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران
شماره مصوبه : 130722/ت55743ه تاریخ : 97/10/04
هیات وزیران در جلسه 1397/8/6 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب نامه شماره 49751/ت55549ه مورخ 1397/4/21 موضوع اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می شود :
1- تبصره 3 بند 2 موضوع بند 1 تصویب نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 3 – سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود.
در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول پانصد هزار (500/000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.
در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است. مجددا قابل استفاده خواهد بود.
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.
افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.
2- در تبصره 4 جز 3-3 بند 3 موضوع بند 5 تصویب نامه یاد شده، عبارت ” برای واردات ” حذف می شود.
3- تبصره 5 الحاقی بر جزء 3-3 بند 3 موضوع بند 6 تصویب نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 5- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگیری مطابق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد.
در هر حال ماده 182 قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
دانلود بخشنامه و تصویب نامه