اصلاح حقوق ورودی چند نوع نخ تعرفه 5402

شماره ـ 52615ت/132570 تاریخ 1394/10/12
اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانیکالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معدن وتجارت ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
1394/8/16 مورخ 60/176790 شماره پیشنهاد به 1394/10/6 جلسه در هیأت وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتبه شرح جدول زیراصلاح میگردد:
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ردیف شماره تعرفه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملاحظات
فعلی پیشنهادی
1 54024910 15 حذف ردیف تعرفه
2 54024990 15 حذف ردیف تعرفه
3 54024900 15 درج دو صفر مقابل ردیف تعرفه 540249
و تعیین مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی