ارزش گمرکی خودرو Audi مدل Q5 و مدل سال 2016

240/24/206/9817/94/136860
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش سواری Audi مدل Q5 و مدل سال 2016
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 582 مورخ 27/5/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری Audi مدل Q5 سال 2016 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت بهار خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

 

USD (CFR) Model Description نوع خودرو
51500 Q5 Audi SUV-1984cc Automatic سواری

136860