ماهی تن بلوفین

ماهی تن بلوفین Bluefin tuna یک نام رایج برای اشاره به گونه ای از ماهی از طبقه ماگورو می باشد.
ماهی تن به چند طبقه دسته بندی می شود که عبارتنداز :

Species
گونه ها
Common name
نام متداول
Image
تصویر
Range
محل زندگی
Note
یادداشت
T. maccoyii Southern bluefin tuna
ماهی تن بلوفین جنوبی
نام علمی : Thunnus maccoyii

found in open southern hemisphere waters of all the world’s oceans

این ماهی در آبهای آزاد نیمکره جنوبی یافت می شود

T. orientalis Pacific bluefin tuna
ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام
نام علمی : Thunnus orientalis

found widely in the northern Pacific Ocean and locally in the south

این ماهی به صورت گسترده در اقیانوس آرام شمالی یافت می شود و به صورت محلی در جنوب

Formerly known as northern bluefin tuna.
T. thynnus Atlantic bluefin tuna
تن باله آبی شمالی
نام علمی : Thunnus thynnus

found in both the western and eastern Atlantic Ocean, and also in the Mediterranean Sea

در اقیانوس اطلس شرقی و غربی و همچنین دریای مدیترانه یافت می شود

Formerly known as northern bluefin tuna, and highly prized as a food fish, leading to overfishing.

به عنوان ماهی تن باله آبی شمال شناخته می شود و یک ماهی بسیار با ارزش است که قربانی صید بی رویه شده است.

T. tonggol Longtail tuna
ماهی هوور
در اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام استوایی یافت می شود

Known as the northern bluefin tuna in Australia,
as it is found off their northern coast.

 
در استرالیا به عنوان ماهی تن باله آبی شمال شناخته می شود و در سواحل شمالی این کشور نیز یافت می شود.