ماهی زینتی – ماهی آکواریوم

ماهی زینتی گونه از ماهی ها هستند که به علت زیبایی و یا کمیاب بودن در آکواریوم ها از آنها برای تماشا استفاده می شود و کاربرد غذایی ندارند.
این ماهی ها به 7 بخش زیر تقسیم می شوند :
1- ماهی های زینتی گونه لب شور List of brackish aquarium fish species
2- ماهی های گونه دوزیست آب شیرین آکواریوم List of freshwater aquarium amphibian species
3- ماهی های زینتی گونه آب شیرین List of freshwater aquarium fish species
4- ماهی های زینتی گونه بدون مهره آب شیرین List of freshwater aquarium invertebrate species
5- ماهی های زینتی گونه گیاهی آبهای شیرین List of freshwater aquarium plant species
6- ماهی آکواریومی گونه دریایی List of marine aquarium fish species
7- ماهی های آکواریومی گونه بدون مهره دریایی List of marine aquarium invertebrate species
خود این بخشها شامل ماهی های مختلفی می شوند که شما می توانید در جدول زیر آنها را ببینید :

List of brackish aquarium fish species

Goby – گاو ماهیان
Tetraodontidae – بادکنک ماهیان
Catfish – گربه ماهی
Cyprinidontiformes – کپور دندان ماهی سانان
Freshwater angelfish biodome.jpg
Cichlid – ماهی سیکلید
  • List of freshwater aquarium amphibian species
Salamanders – سمندر
Newts – سمندرک
Aquatic frogs – قورباغه های آبزی

List of freshwater aquarium fish species

ماهی سیکلید- Cichlid
Characidae – کاراسینان
Catfish – گربه ماهی
Bichirs and reedfish – ماهی اژدر سانان
Killifish
Rhinogobiops nicholsii; Blackeye goby.jpg
Gobies – گاو ماهی
Percina pantherina.jpg
Darter
Cyprinidae – کپورماهیان
Neotropical electric fish
otropical electric fish – کارد ماهی
Cobitis biwae(Hamamatsu,Shizuoka,Japan,2007).jpg
Cobitidae – رفتگر ماهیان
Xiphophorus helleri 03.jpg
Live-bearing aquarium fish – ماهیان زنده زا
Labyrinth fish – Anabantoidei مازماهیان
Sunfish – Centrarchidae خورشید ماهی
File:Ildaal.jpg
Mastacembelidae – مارماهی خاردار
Red m boesemani.jpg
Rainbowfish – رنگ ماهی
Tetraodon-hispidus.jpg
Tetraodontidae – بادکنک ماهی
Gar – ماهی سرسوسماری
  • List of marine aquarium fish species
A Blue Dot Grouper
Bass – خارماهی
A Squareback anthias
Anthiinae- Anthias – آنتیاس ها
A Flame angelfish
Angelfish (dwarf) -فرشته ماهی
A Queen Angelfish
Pomacanthidae – Angelfish – فرشته ماهی
A Dogface Pufferfish
Boxfish – Ostraciidae – صندوق ماهی
A Lawnmower Blenny
Blennies
A Dusky Batfish
Batfish – Ephippidae – شینگ ماهیان
A Royal Gramma
Basslets
Clown fish in the Andaman Coral Reef.jpg
Clownfish – دلقک ماهی
Chromis chromis 2.jpg
Chromis – کرومیس
A Banggai cardinal
Apogonidae – Cardinalfish – دهان لانه ماهی
A sickle butterflyfish
Butterflyfish – پروانه ماهی
A tessalata eel
Eel – مارماهی
Dragonet – بچه اژدر ماهی
Dartfish – تیرماهی
Damselfish – دوشیزه ماهی
Frogfish – قورباغه ماهی
Flatfish – کفشک ماهی
Foxface – Rabbitfish – خرگوش ماهی
Stephanolepis hispidus.jpg
Filefish – سوهان ماهی
Haemulidae – سنگسرماهی
A Hi Fin Red Banded goby
Gobies – گاوماهی
Yellowfin goatfish.jpg
Goatfish – بزماهی
A Blue Hamlet
Hamlet
Opistognathus aurifrons.jpg
Jawfish- Opistognathidae – آرواره ماهی
A Threadfin Lookdown
Jacks – Carangidae – گیش ماهی
A Spanish Hogfish
Hogfish
Hawkfish – صیاد ماهی
A Fridmani pseudochromis
Pseudochromis
A Dragonface Pipefish
Pipefish – لوله ماهی
Scarus frenatus by Ewa Barska.jpg
Parrotfish – طوطی ماهی
A radiata lionfish
Lionfish
A White's Seahorse
Seahorse – اسب ماهی
A Leaf Fish
Scorpionfish – عقرب ماهی
A Round stingray
Rajiformes – Rays – چهارگوش ماهی
A Foxface
Rabbitfish – خرگوش ماهی